You are here:

Reáchtálann an tAire Bruton Cruinniú Mullaigh maidir le Plean Aeráide Uile-rialtais chun go mbeidh Éire ina Ceannaire i ndáil leis an Aeráid

Reáchtálfaidh Richard Bruton T.D., an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil comhairliúchán inniu (Dé hAoine an 18Eanáir) maidir le plean uile-rialtais a fhorbairt chun go mbeidh Éire ar thús cadhnaíochta maidir leis an bhfreagairt ar an athrú aeráide.

 

Fuair an tAire cead ón rialtas le déanaí plean uile-rialtais a fhorbairt chun go mbeidh Éire ar thús cadhnaíochta maidir leis an bhfreagairt ar an athrú aeráide. Díreofar ar an gcur chun feidhme agus beidh línte soiléire freagrachta ann.

 

Inniu rachaidh an tAire i mbun comhairliúcháin i ndáil leis an bplean. Tiocfaidh ionadaithe ón tionsclaíocht, talmhaíocht, eagraíochtaí neamhrialtasacha, ranna rialtais, an saol acadúil, ceardchumainn agus comhlachtaí fostóirí le chéile inniu i bPáirc an Chrócaigh chun machnamh a dhéanamh ar an gcaoi is fearr chun aghaidh a thabhairt ar cheisteanna a thagann chun cinn in earnálacha éagsúla agus na huirlisí beartais atá ar fáil.

 

Beidh seisiúin ar leithligh ag plé le roinnt ceisteanna, amhail:

 

 • Cé na réimsí ina bhfuil deiseanna inrochtana ar fáil i ngach earnáil agus cé na uirlisí beartais lena ndéanfar iad a thapú?
 • Ar cheart spriocanna a leagan síos do na hearnálacha? Más cheart, conas is ceart iad a shocrú?
 • Cad é an bealach is fearr chun bearta difriúla a mhaoiniú?
 • Cé na dreasachtaí a bheidh de dhíth chun daoine a ghríosú chun gnímh sna réimsí éagsúla?
 • Conas is féidir leis an earnáil phoiblí a bheith ar thús cadhnaíochta?
 • Conas is féidir daoine a thabhairt linn?

   

  Dúirt an tAire Bruton an méid seo a leanas:

   

  "Ní mór dúinn dlús a chur leis an bhfreagairt ar an mbriseadh aeráide. Tá an t-am ag breith orainn. Rachaidh na cinntí a dhéanaimid anois i bhfeidhm ar an gcéad bliain atá romhainn.

   

  Tá mé meáite air go mbeidh Éire ar thús cadhnaíochta sa réimse seo.  Is í fírinne an scéil go gcaithfear roghanna deacra a dhéanamh anois. Beidh ar gach duine, gach pobal, gach gnólacht, gach teach, gach feirm agus gach scoil athruithe a dhéanamh ar an gcaoi a mairimid, a n-oibrímid agus a dtaistealaímid.

   

  "Inniu, tá mé ag dul i gcomhairle le hionadaithe ó earnálacha éagsúla chun gníomhaíochtaí sainiúil a aithint chun feabhas a chur ar an scéal. Tá mé ag súil le tuairimí a chloisteáil ón réimse leathan guthanna seo agus le plé fiúntach fónta."

   

   

  CRÍOCH

Press Release Documents