You are here:

Fógraíonn Bruton oiread agus €25 milliún d’uasghráduithe fuinnimh ar fhoirgnimh

Táthar ag glacadh le hiarratais anois ar Scéim Deontais SEAI 2019 um Fhuinneamh Pobail

Feabhsaíodh 17,500 teach agus 2,000 foirgneamh nach tithe iad go dtí seo

Sheol Richard Bruton T.D., an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, scéim deontais SEAI 2019 um Fhuinneamh Pobail inniu (Luan, an 26 Samhain). Táthar ag glacadh le hiarratais anois agus tá oiread agus  €25 milliún de chistí rialtais ar fáil do thionscadail lena sábhálfaidh an pobal fuinneamh, lena n-áirítear foirgnimh phoiblí, tithe agus áitribh ghnó.

Tá plean uile-rialtais á fhorbairt ag an Aire Bruton faoi láthair le go mbeidh Éire ar thús cadhnaíochta maidir leis an bhfreagairt ar an athrú aeráide. Tá sé ríthábhachtach go gcabhrófaí le teaghlaigh agus le gnólachtaí uasghrádú a dhéanamh le go mbeidís ní ba thíosaí ar fhuinneamh d'fhonn na spriocanna atá againn a bhaint amach. Tacaíonn Scéim Deontais SEAI um Fhuinneamh Pobail le comhar idir pobail, gnólachtaí agus an earnáil phoiblí chun feabhsuithe fuinnimh a baint amach i bhfoirgnimh fud fad na tíre. Seoladh an Scéim ag St. Luke's Court, An Chúlóg mar a ndearna Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath uasghrádú mór ar an gcóras teasa, gné amháin den tionscadal ar fiú 2.3 milliún é, a rinneadh i gcomhar le hOllscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus Retrofit Energy Ireland Ltd.

Go dtí seo, thacaigh deontais phobail arbh fhiú €125 milliún iad le hinfheistíocht de €300 milliún in uasghráduithe ar 17,500 teach agus ar 2000 foirgneamh nach tithe iad. Meastar go sábháiltear €50 milliún ar fhuinneamh in aghaidh na bliana. 

Agus é ag cur tús leis an bpróiseas iarratais, labhair an tAire Bruton mar seo a leanas: "Rachaidh na cinntí a dhéanaimid anois i bhfeidhm ar an gcéad atá amach romhainn. Tá plean uile-rialtais á fhorbairt agam faoi láthair le go mbeidh Éire ar thús cadhnaíochta maidir leis an bhfreagairt ar an athrú aeráide agus nach mbeidh sí i measc an lucht leanta. Táimid chun  €25 milliún a infheistiú sna deontais seo, chun cabhrú le teaghlaigh agus le gnólachtaí ar fud na tíre uasghrádú a dhéanamh le go mbeidh áitribh níos tíosaí ar fhuinneamh acu. Iarraim ar phobail, idir phobail mhóra agus phobail bheaga, ar mhaith leo a bheith níos inbhuanaithe ó thaobh úsáid fuinnimh de, breathnú ar na deiseanna móra a chuirtear ar fáil leis an gciste seo.

Labhair an tAire Stáit, Sean Canney, mar seo a leanas: "Is cúis áthais dom an cistiú seo, ar fiú €25 milliún é, lena gcabhrófar leis na mílte teaghlach agus gnólacht sna pobail ó cheann ceann na tíre. Cabhróidh an tionscnamh, atá oscailte do thionscadail mhóra agus do thionscadail bheaga araon, le ceantair tuaithe agus le ceantair uirbeacha a athnuachan. Sampla maith is ea an tionscnamh seo den obair atá ar bun ag an rialtas chun úinéirí tí agus gnólachtaí a spreagadh chun bealaí a fhorbairt le go mbeidh siad in ann fuinneamh a shábháil ar bhonn laethúil."

Is é Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI) a riarfaidh an scéim deontais. Agus é ag labhairt ag an seoladh, dúirt Jim Gannon, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin SEAI an méid seo a leanas: "Deartar gníomhaíochtaí pobail SEAI chun cabhrú le daoine eolas a fháil, iad a chumasú agus iad a chur i gceannas ar a dtodhchaí ísealcharbóin féin. Tá níos mó ná 230 pobal ar fud na tíre ina mball dár líonra pobail fuinnimh. Cabhraímid leo plean a fhorbairt do thodhchaí ísealcharbóin an phobail agus cuirimid tacaíocht ar fáil do na tionscadail chaipitil sa phlean. Tacaíonn an tráinse maoinithe is déanaí ó rialtas na hÉireann leis na pobail sin a d'aithin na tionscadail is tábhachtaí chun cabhrú leo airgead a shábháil agus beart a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar an athrú aeráide."

Tá an scéim oscailte do thionscadail mhóra agus do thionscadail bheaga araon, ní bheidh aon iomaíocht i gceist leis an bpróiseas iarratais i mbliana agus déanfar na hiarratais a fhaomhadh ar bhonn tús faofa ar an gceann is túisce. Caithfidh comhar láidir a bheith ina dhlúthchuid den iarratas. Tá spéis ar leith ann maidi le comhar idir an earnáil phoiblí agus an earnáil phríomháideach, an earnáil chónaitheach agus an earnáil neamhchónaitheach, eagraíochtaí tráchtála agus eagraíochtaí neamhbhrabúis, aonáin mhaoinithe agus soláthraithe fuinnimh. 

Tá sonraí iomlána na scéime, lena n-áirítear an chaoi le hiarratas a dhéanamh ar fáil ag www.seai.ie

Nótaí do na hEagarthóirí

Áirítear na tionscadail seo a leanas i measc na dtionscadal lenar tacaíodh in 2018:

• D'oibrigh comhpháirtithe tionscadail Retrofit Energy Ireland Limited (REIL), Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar chun oibreacha uasgrádaithe a dhéanamh chun éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú in 26 teach a bhí bocht ó thaobh fuinnimh de, 22 foirgneamh pobail, 2 fhoirgneamh de chuid na hearnála poiblí agus 4 fhoirgneamh oideachais. Rinneadh uasghrádú ar an téamh, an t-insliú, na fuinneoga, an soilsiú agus micreachóras fótavoltach gréine. 

• D'oibrigh comhphairtithe tionscadail NCE Insulation, Electric Ireland agus Louth Sustainable Energy Community i gcomhar chun oibreacha uasgrádaithe a dhéanamh ar 85 teach (lena n-áirítear 56 teach a bhí bocht ó thaobh fuinnimh de) agus 12 fhoirgneamh nach tithe iad (6 fhoirgneamh pobail agus 6 fhoirgneamh phríobháideacha). Áirítear na rudaí seo a leanas i measc na n-uasghráduithe a rinneadh: an soilsiú, teaschaidéal, fuinneoga agus doirse a uasghrádú, micreachóras fótavoltach gréine a chur isteach, pointí luchtaithe d'fheithiclí leictreacha agus insliú. (Deontas €830,000 i dtreo oibreacha arbh fhiú €1.4 milliún iad)

• Ghlac KORE Retrofit, Electric Ireland agus Bord Gáis Energy páirt sa tionscadal.  Bhain an tionscadal le 24 teach (lena n-áirítear 10 dteach a bhí bocht ó thaobh fuinnimh de), dhá fhoirgneamh spóirt agus fóillíochta agus cúig fhoirgneamh de chuid na hearnála príobháidí.  Áirítear na rudaí seo a leanas leis an obair a rinneadh: soilse a uasghrádú, uasghráduithe gréine agus teirmeacha, fuinneoga, uasghrádú ar an insliú agus ar an téamh. (Deontas €490,000 i dtreo oibreacha arbh fhiú €890,000 iad)

Press Release Documents