You are here:

Curaidh na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe fógartha ag an Aire Bruton

 

12 cheannaire as gach gné den tsochaí roghnaithe le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a chur chun cinn

Inniu (an Chéadaoin, an 18 Meán Fómhair) ag an gComórtas Treabhdóireachta i bhFionnmhach, Contae Cheatharlach, cheap an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton T.D., 12 cheannaire as gach gné den tsochaí le dul chun cinn na hÉireann i dtreo na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a thiomáint.

Is eagrais eiseamláracha iad na curaidh a roghnaíodh ó thaobh fhíorú na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe. Ardóidh siad feasacht an phobail ar na Spriocanna agus léireoidh siad dóigheanna praiticiúla trína féidir le heagrais agus le daoine aonair a gcuid a dhéanamh chun cuidiú le fíorú na Spriocanna. 

Is tacar spriocanna uaillmhianacha iad na 17 Sprioc Forbartha Inbhuanaithe a chuimsíonn na riachtanais shóisialta, eacnamaíochta agus chomhshaoil a bhaineann le todhchaí inbhuanaithe. Cuimsíonn siad réimsí polasaí amhail díothú na bochtaineachta, forbairt eacnamaíochta, cosaint an chomhshaoil, rochtain ar sheirbhísí sláinte agus oideachais, comhionannas inscne, sochaithe síochánta agus cearta daonna. Tá an rialtas lántiomanta do na Spriocanna a bheith curtha i bhfeidhm faoi 2030.

Is í seo an chéad bhliain ina bhfuil Curaidh na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe á gceapadh ag an Aire. Leanfar ar aghaidh leis an gclár agus ceapfar Curaidh nua ar bhonn bliantúil.

Is iad seo a leanas Curaidh 2019/2020:

·         An Post

·         Bord Iascaigh Mhara

·         Comhairle Contae Cheatharlach

·         ECO Unesco

·         CLG

·         Comhdháil na gCeardchumann

·         Botháin na bhFear

·         Musgrave

·         Comhairle Náisiúnta na mBan

·         Feirmeoireacht Chliste

·         Aontas na Mac Léinn

·         Vodafone

 

Dúirt an tAire Bruton:

"Ní mór dúinn gníomhartha a dhéanamh i gcuid mhaith réimsí polasaí chun sinn a chur ar bhealach inbhuanaithe. Tarraingíonn na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe le chéile iad ar dhóigh chomhtháite. Tá dúshlán romhainn más mian linn na Spriocanna a bhaint amach. Is gá go mbeidh gach duine páirteach agus go ndéanfaidh siad oiread agus is féidir. Beidh na Curaidh a roghnaíodh anseo inniu ina n-eiseamláracha ó thaobh an chleachtais is fearr de sa bhliain amach romhainn. Beidh siad ar thús cadhnaíochta agus beidh samplaí praiticiúla acu den dóigh ar féidir linn go léir cur leis na hiarrachtaí."

Díreoidh gach curadheagras ar roinnt Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe ar leith, rud a fhágann go mbeidh curadh ar gach ceann de na 17 Sprioc. Beidh feachtais uile an dá Churadh déag dírithe ar an chroítheachtaireacht, áfach, go mbaineann na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe le gach duine sa tsochaí agus gur féidir le gach duine a gcuid a dhéanamh, bíodh sin beag nó mór, chun a chinntiú go bhfíorófar iad.

Beidh Gníomhú ar son na hAeráide agus Inbhuanaitheacht mar phríomhfhócas ag an Rialtas ag an gComórtas Treabhdóireachta i mbliana. Beidh an tAire Bruton ag stiúradh plé inniu ar an bPlean Gníomhaíochta Uile-Rialtais um Ghníomhú ar son na hAeráide ar 2 i.n. i bPuball Rialtas na hÉireann.

Dúirt an tAire Bruton:

"Ní mór dúinn mar shochaí gníomhú anois chun a chinntiú go mbeidh teacht aniar inár n-áiteanna cónaithe, inár bhfiontair, inár bhfeirmeacha agus inár bpobail i gcomhthéacs shaol an lae inniu, atá dúshlánach agus ina bhfuil béim ar gach rud a dhéanamh go mear. Is í an talmhaíocht an fhoinse aonair is mó ó thaobh gáis cheaptha teasa de, ach is í an turnamh carbóin is mó í freisin. Táim ag tnúth le plé a dhéanamh ar conas is féidir le modhanna nua feirmeoireachta agus le deiseanna nua sa bhithgheilleagar teacht aniar agus inbhuanaitheacht ó thaobh úsáid talún de a láidriú."

Nótaí d'eagarthóirí

·         Plean Náisiúnta Feidhmithe 2018-2020

·         Clár 2030 um Fhorbairt Inbhuanaithe ("An Domhan Againn a Athrú ó Bhonn")

 

Is iad seo a leanas sonraí teagmhála Oifigigh Chaidrimh Phoiblí an dá Churadh déag:

 

·         An Post

·         Bord Iascaigh Mhara

·         Comhairle Contae Cheatharlach

·         ECO Unesco

·         CLG

·         Comhdháil na gCeardchumann

·         Botháin na bhFear

·         Musgrave

·         Comhairle Náisiúnta na mBan

·         Feirmeoireacht Chliste  

·         Aontas na Mac Léinn

·         Vodafone


Press Release Documents