You are here:

Tacaíocht do theas in-athnuaite fógartha ag an Aire Bruton

Glacfar le hiarratais ón lá inniu ar aghaidh – Scéim Tacaíochta um Theas In-athnuaite

 

Sheol an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton T.D., an dara céim den Scéim Tacaíochta um Theas In-athnuaite inniu (4 Meitheamh), scéim lena soláthrófar tacaíocht oibríochtúil i dtaca le coirí bithmhaise agus córais téimh díleá anaeróbaigh.

 

Agus an fhógairt á déanamh aige, dúirt an tAire Bruton: "Ní mór dúinn foinsí de bhreoslaí in-athnuaite a aimsiú in áit breoslaí iontaise más mian linn méid na ngás ceaptha teasa a laghdú. Tá an scéim seo ceaptha chun pumpaí teasa agus teas ó bhithmhais nó ó dhíleá anaeróbach – ar foinsí inmharthana, in-athnuaite iad – a thabhairt isteach in áit córais téimh a úsáideann breoslaí iontaise.

 

"Beidh cosaintí tábhachtacha mar chuid den scéim chun a chinntiú go mbeidh an teas a dtabharfar tacaíocht ina leith inbhuanaithe, go mbainfear úsáid as ar chúinsí úsáideacha agus go mbeidh luach ar airgead na gcáiníocóirí le fáil. Is féidir astuithe carbóin a laghdú ar 11Mt thar shaolré na scéime ach an clár a chur i bhfeidhm i gceart. Chuirfeadh sé sin go mór lenár n-iarrachtaí ár spriocanna maidir le hastuithe a laghdú a bhaint amach."

 

Táthar ag glacadh le hiarratais ón lá inniu ar aghaidh. Tríd an mbabhta seo den scéim, tabharfar tacaíocht do ghnónna agus d'fheirmeacha ar feadh suas le 15 bliana chun córais téimh bhithmhaise agus córais téimh díleá anaeróbaigh a shuiteáil agus a úsáid. Tá an scéim ceaptha le tacú le 1,300 GWh de theas in-athnuaite in aghaidh na bliana (tá sé sin coibhéiseacha le riachtanais téimh ag thart ar 120,000 teach).

 

Go foriomlán, tríd na tionscadail a dtacófar leo, méadófar úsáid teasa in-athnuaite in Éirinn ar thrí phointe céatadáin agus laghdófar astuithe san earnáil nach mbaineann le teirmeastóráil leictreach ar thart ar 300,000 tonna CO2 in aghaidh na bliana.

 

Tá ceachtanna foghlamtha ó scéimeanna comhchosúla i ndlínsí eile agus mar gheall air sin, tá rialuithe sonraithe incháilitheachta agus buiséid i bhfeidhm sa scéim seo.

 

Is é Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (an tÚdarás) a riarfaidh an scéim. Ag labhairt dó faoi sheoladh na céime seo den scéim, dúirt Jim Gannon, Príomhfheidhmeannach an Údaráis: "Ar fud na hEorpa, tá cúrsaí téimh ar cheann de na réimsí is dúshlánaí chun laghdú ar astuithe carbóin a bhaint amach. Is cuid ríthábhachtach an scéim seo de chreat beartais foriomlán an Rialtais chun cúrsaí téimh a dhícharbónú. Tá an tÚdarás ag súil leis an scéim a chur i bhfeidhm go héifeachtach agus go héifeachtúil agus le leas a bhaint as an margadh agus luach ar airgead poiblí a fháil."

 

Cuireadh tús leis an an gcéad chéim den Scéim Tacaíochta um Theas In-athnuaite, is é sin deontais suiteála le haghaidh pumpaí teasa, i mí Mheán Fómhair 2018. Sa chéim sin, tugtar tacaíocht le haghaidh suiteáil pumpaí teasa leictreacha a fhaigheann teas ón talamh, ón aer nó ó uisce; tugtar deontas i gcabhair suas le 30% le haghaidh eisíocaíochtaí caiptiúla. Faoi Thionscadal Éireann 2040, tá dáileadh €300 milliún leagtha amach sa Phlean Náisiúnta Forbartha chun an scéim a chur i bhfeidhm sa tréimhse suas go 2027.

 

Tá sonraí iomlána na Scéime Tacaíochta um Theas In-athnuaite – lena n-áirítear taraifí, téarmaí agus coinníollacha agus eolas ar conas iarratas a chur isteach – le fáil ar shuíomh Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann.

 

CRÍOCH

Nótaí d'Eagarthóirí:

·         Is é is bithmhais ann an chuid in-bhithmhillte de tháirgí, dramhaíl agus fuíoll a bhfuil bunús bitheolaíoch léi as tionscail áirithe, ina measc talmhaíocht, foraoiseacht agus tionscail ghaolmhara eile, iascaigh agus dobharshaothrú san áireamh. 

 

·         I gcoirí bithmhaise, dóitear ábhar bitheolaíoch agus baintear úsáid as an teas a thagann as sin i gcórais téimh. Cuirtear millíní adhmaid, sliseanna agus tamhain – go huathoibríoch, go leath-uathoibríoch nó de láimh – isteach i gcuasán dó, mar a n-adhaintear iad. Téann an gás te agus an t-aer te a dhéantar sa phróiseas seo trí mhúchán, agus ansin cuirtear trí theasmhalatóir iad agus aistrítear an teas isteach san uisce a bhíonn in úsáid i gcóras teasa lárnaigh na réadmhaoine. Stóráiltear an teas breise in umar teirmeach.

 

·         Próiseas é díleá anaeróbach ina ndéantar bithghás trí ábhar orgánach (m.sh. dramhaíl bhia, sadhlas, barraí fuinnimh srl) a bhriseadh síos in uireasa ocsaigine. Is féidir an bithghás a dhó chun teas agus/nó leictreachas a ghiniúint.

 

·         Ceapann córas pumpa teasa fuinneamh ó fhoinsí in-athnuaite (aer, uisce nó an talamh, mar shampla) taobh amuigh den fhoirgneamh. Is féidir úsáid a bhaint as an teas sin ansin le foirgnimh a théamh, le huisce te a fháil agus sa phróiseas déantúsaíochta. 

 

·         Tá comhbhrúiteoir i bpumpaí teasa leictreacha le teas a tharraingt as foinse de theocht íseal, amhail aer seachtrach nó an talamh, chun an taobh istigh den fhoirgneamh a théamh. Cé nach féidir le córais teasa choinbhinseanúla, amhail taiscthéitheoirí agus taisc-choirí níos mó teasa ná mar atá i bhfoinse an bhreosla a tháirgeadh, táirgeofar de ghnáth le pumpa teasa trí nó ceithre aonad teasa in aghaidh gach aonad leictreachais a chaitear.

 

·         Tríd an Scéim Tacaíochta um Theas In-athnuaite, tacófar le húsáideoirí teasa tráchtála, úsáideoirí teasa thionsclaíoch, úsáideoirí teasa talmhaíochta agus úsáideoirí teasa nach teas baile é córais teasa in-athnuaite a ghlacadh chucu féin.

 

·         Forbraíodh an Scéim Tacaíochta le húsáid fuinnimh in-athnuaite san earnáil teasa a mhéadú ar thart ar thrí phointe céatadáin.

 

·         Tá na taraifí ríofa chun an difear idir teicneolaíochtaí in-athnuaite agus an ghné fhrithfhíorasasch a bhaineann le breoslaí iontaise, .i. gás nádúrtha, a chúiteamh.

 

·         Ní bheidh suiteálacha bithmhaise ná suiteálacha bithgháis atá ann cheana féin incháilithe le haghaidh tacaíochta faoin Scéim Tacaíochta, de réir rialacha cúnaimh an Stáit gur na tionscadail sin amháin a gcuirfear iarratas ar chúnamh isteach ina leith sula dtosófar ar a bheith ag obair orthu atá incháilithe le haghaidh tacaíochta. 

 

·         Cuireadh ceachtanna a foghlaimíodh ó scéimeanna comhchosúla i ndlínsí eile i bhfeidhm agus an Scéim Tacaíochta á ceapadh. Tá critéir incháilitheachta ann go háirithe a gcaithfidh tionscadail iad a chomhlíonadh i gcaitheamh na tréimhse tacaíochta (suas le 15 bliana). Leis na critéir sin, cinnteofar go mbainfear úsáid as an teas a ghinfear le haghaidh cúinsí úsáideacha atá inchosanta ó thaobh eacnamaíochta de, agus le haghaidh na gcúinsí sin amháin. Lena chois sin, tá roinnt meicníochtaí bainistithe buiséid ann lena chinntiú go bhfaigheann an Státchiste luach ar airgead. Áirítear leo caidhpeanna ar bhuiséid tionscadail, caidhp bhliantúil ar bhuiséad na scéime, athbhreithniú bliantúil ar na taraifí a thairgtear d'iarratasóirí nua agus athbhreithnithe tréimhsiúla ar tharaifí le brabús amhantair a chosc.​

Press Release Documents