You are here:

Scéim fógartha ag an Aire Bruton chun tacú leis an gcraoltóireacht in Éirinn, €40m do chultúr agus oidhreacht na hÉireann, teilifís agus raidió

D'fhógair an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton T.D., Scéim Fhís agus Fuaim 4 inniu (an 13 Márta 2020) chun tacú le craoltóirí in Éirinn trí breis agus €40m a infheistiú sna trí bliana atá amach romhainn.

Ag labhairt dó inniu, dúirt an tAire Bruton:

 

"Tá an scéim seo ag tacú le craoltóirí Éireannacha cláir shamhlaíocha, nuálacha a dhéanamh a léiríonn eispéireas uathúil na nÉireannach ar an saol. Is í ár n-oidhreacht an tsócmhainn is mó atá againn, agus ní mór go mbeadh léiriú le fáil ar an éagsúlacht atá i gcultúr na hÉireann sa chraoltóireacht seirbhíse poiblí."

"Bíonn ról an-mhór ag ábhar cruthaitheach chun cabhrú le pobail tuiscint a fháil ar mhórdhúshláin ár linne agus gníomhú ina leith. Beifear ag díriú ar an aeráid i scéim na bliana seo. Is í mórcheist na glúine seo í agus tá ról ríthábhachtach ag craoltóirí chun an pobal a choinneáil ar an eolas faoi nádúr an dúshláin a bhaineann léi. Beifear ag díriú freisin ar fhorbairt a dhéanamh ar thionscnaimh chun craoltóireacht áitiúil agus phobail agus ar thionscadail a bhfuil a leibhéal maoinithe íseal."

 

Bíonn Scéim Fhís agus Fuaim á maoiniú ag an táille don cheadúnas teilifíse ón gCiste Craoltóireachta agus bíonn sí á riar ag Údarás Craolacháin na hÉireann. Tacaíonn an scéim le léiriú cláir ardchaighdeáin teilifíse agus raidió faoi chultúr agus oidhreacht na hÉireann agus faoi eispéiris mhuintir na hÉireann.

 

Déantar athbhreithniú ar an scéim gach tríú bliain. De réir an athbhreithnithe is deireanaí, ní dócha go mbeidh ábhar suntasach dúchasach a léiríonn cultúr, oidhreacht agus éagsúlacht na hÉireann le feiceáil mura mbeidh idirghabháil phoiblí ann. Cuireadh béim freisin san athbhreithniú ar luach agus ar thionchar na scéime.

 

I mí na Nollag 2019, d'fhógair an Rialtas go raibh Coimisiún um Thodhchaí na Craoltóireachta Seirbhíse Poiblí in Éirinn á bhunú. Déanfaidh an Coimisiún, a bhfuil an tOllamh Brian MacCraith mar chathaoirleach air athbhreithniú ar an scéim nuálach seo lena fháil amach ar chóir go mbeadh ról níos mó aici de réir mar a fhorbróidh teicneolaíocht agus roghanna tomhaltóirí.

 

Anois go bhfuil an scéim faofa ag an Aire, beidh Údarás Craolacháin na hÉireann in ann an scéim a sheoladh agus iarratais a lorg. Meastar go mbeidh luach bliantúil €14 milliún agus tuilleadh sa chiste.

Nótaí d'eagarthóirí

 

Cuspóirí an Chiste Craoltóireachta:

 • Cláir ardchaighdeáin a fhorbairt bunaithe ar chultúr agus oidhreacht na hÉireann agus ar eipéiris mhuintir na hÉireann
 • Cláir Ghaeilge a fhorbairt
 • Na cláir sin a bheith ar fáil níos mó don lucht féachana sa Stát
 • An éagsúlacht i gcultúr agus in oidhreacht na hÉireann a léiriú
 • Oidhreacht bhéil na hÉireann agus gnéithe d'oidhreacht na hÉireann atá ag dul in éag, atá faoi bhagairt nó nach ndearnadh taifead díobh go dtí seo a thaifeadadh, agus
 • Craoltóireacht áitiúil agus phobail a fhorbairt

  Tá na príomhathruithe ar Fhís agus Fuaim 4 leagtha amach thíos.
 • Céad Phrionsabal an Digiteachais – dáileadh ábhair ar na meáin dhigiteacha a éascú sa chéad dul síos mar iarracht chun lucht féachana óg a cheapadh san áit a mbíonn siad ag amharc ar ábhar de ghnáth
 • Tionscnaimh chun craoltóireacht áitiúil agus phobail a fhorbairt – dáilfidh an scéim cistí ar bhonn cóimheas 85%/15% teilifís/raidió
 • Tá sé mar aidhm ag ÚCÉ bearta sonracha tacaíochta a bhunú le haghaidh tionscadal a bhfuil a leibhéal maoinithe íseal san earnáil raidió phobail agus san earnáil teilifíse pobail ar bhonn rollála, agus próiseas nach bhfuil chomh dian sin a bhunú, agus teorainn uasta maoinithe a chur ar fáil
 • Tá sé de rún ag ÚCÉ córas caighdeánaithe pointí a fhorbairt ar a mbeidh meastóireacht ar iarratais bunaithe agus a dhéanfaidh sruthlíniú ar aiseolas a sholáthrófar d'iarratasóirí chun an próiseas meastóireachta a dhéanamh níos trédhearcaí
 • Méadracht a thabhairt isteach chun tionchar na dtionscnamh nua a mheasúnú
 • Tá sé mar aidhm ag ÚCÉ dhá nó trí bhabhta oscailte maoinithe a eagrú in aghaidh na bliana agus bearta breise coimhdeacha a thabhairt isteach a dhíreoidh ar:
  • litearthacht daoine fásta / tuiscint ar na meáin
  • ceisteanna domhanda – an t-athrú aeráide sa chéad dul síos
 • Éascoidh ÚCÉ ceardlanna ag páirtithe leasmhara ón tionscal chun cumarsáid le craoltóirí agus le léiritheoirí sa tionscal a fheabhsú.

Press Release Documents