You are here:

Fógraíonn an tAire Bruton Scéim chun 70% RESS a Bhaint Amach

 

Faomhann an Rialtas na príomhghnéithe dearthóireachta den chéad cheant de chuid na Scéime Tacaíochta um Leictreachas In-athnuaite (RESS)

Táthar ag súil le méadú 30% ar athnuaiteáin i mBabhta a hAon

D'fhógair an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton T.D., inniu (Dé Luain, an 2 Nollaig) sonraí an chéad cheant de chuid na Scéime Tacaíochta um Leictreachas In-athnuaite a d'fhaomh an Rialtas.

Is é an Plean um Ghníomhú ar son na hAeráide, a foilsíodh i mí Meithimh na bliana seo, plean an Rialtas chun todhchaí níos glaine, níos sábháilte agus níos inbhuanaithe a thabhairt don phobal. Leagtar amach sa Phlean bearta i ngach earnáil a chinnteoidh go mbainfimid ár ngealltanais d'aeráid na todhchaí amach. Cuid thábhachtach den Phlean ná an t-aistriú i dtreo 70% leictreachas in-athnuaite faoi 2030.

Dúirt an tAire Bruton:

"Braitheann Éire 86% ar bhreoslaí iontaise faoi láthair.  Caithfimid é seo a laghdú ó bhonn agus an t-aistriú i dtreo fuinneamh níos glaine agus níos inbhuanaithe a dhéanamh.

 "Táimid ag imeacht ó mhóin agus ó ghual chun leictreachas a ghiniúint agus tá foinsí glana, in-athnuaite cumhachta, an ghaoth agus an ghrian san áireamh, á n-úsáid againn. Is polasaí suaitheanta de chuid an Rialtais í an Scéim Tacaíochta um Leictreachas In-athnuaite a cuireadh le chéile chun na gealltanais seo a leanas a bhaint amach: ár ngreille leictreachais a dhícharbónú, leas a bhaint as ár n-acmhainní nádúrtha agus fuinneamh in-athnuaite a chur i gcroílár ár bpobal

"Inniu, tá eolas ar an gcéad cheant faoin Scéim á fhógairt agam. Tháinig méadú 50% ar acmhainn shuiteáilte ghaoithe ó 2015. D'fhéadfadh méadú 30% teacht ar an acmhainn seo sna trí bliana atá amach romhainn mar gheall ar ghrianchumhacht agus rannpháirtíocht an phobail. Is ionann é seo agus cumhacht a thabhairt do 640,000 teach gach lá agus beidh tionchar suntasach aige ar na spriocanna a leagaimid síos sa Phlean um Ghníomhú ar son na hAeráide."

Is scéim bunaithe ar cheant í an Scéim Tacaíochta um Leictreachas In-athnuaite (RESS) a thugann cuireadh do thionscadail a bhaineann le fuinneamh in-athnuaite tairiscint a dhéanamh ar acmhainn agus praghas ráthaithe a fháil ar an leictreachas a ghineann siad.

Ghlac an Rialtas leis na gnéithe den Scéim a moladh, agus faoi réir faomhadh státchabhrach, beidh siad mar chuid den chéad cheant a osclófar an bhliain seo chugainn.

 • Éagsúlacht Teicneolaíochta a Mhéadú D'fhéadfaí réimse teicneolaíochtaí a úsáid sa Scéim a chuirfidh le cumasc an fhuinnimh in-athnuaite agus a fheabhsóidh slándáil an tsoláthair.
 • Grianchumhacht D'fhaomh an Rialtas go gcuirfí catagóir grianchumhachta san áireamh, faoi réir faomhadh státchabhrach, agus is ionann seo agus thart ar 10% den cheant iomlán
 • Catagóir faoi threoir an phobail D'fhaomh an Rialtas go gcuirfí catagóir pobail san áireamh laistigh den cheant, faoi réir faomhadh státchabhrach de 30 GWh ar a mhéad
 • Rannpháirtíocht an Phobail: Tabharfaidh scéim cistí um shochar pobail deiseanna do phobail páirt a ghlacadh in aistriú na hÉireann i dtreo fuinneamh in-athnuaite

  Cuirfear an chéad cheant ar bun go luath an bhliain seo chugainn, faoi réir faomhadh Státchabhrach agus tiocfaidh méadú 3,000Gwh ar ghiniúint an leictreachais in-athnuaite faoi dheireadh 2022 dá bharr.

  Rannpháirtíocht an phobail

  Beidh ar gach forbróir tionscadail cur le Ciste um Shochar Pobail ar ráta €2 in aghaidh na meigeavatuaire gach bliain. Ginfidh sé seo suas le €6 mhilliún ar a laghad gach bliain do phobail atá ina gcónaí gar do thionscadail in-athnuaite.

  Tabharfaidh RESS sainordú freisin go mbeidh rochtain ag saoránaigh nó ag pobail na hÉireann ar dheiseanna infheistíochta i dtionscadail a bhaineann le fuinneamh in-athnuaite, agus tús áite á thabhairt do na saoránaigh atá ina gcónaí gar do na tionscadail. Tá an tAire ag súil le tuilleadh sonraí faoin ngné seo a fhógairt san Athbhliain.

  Dúirt an tAire Bruton:

  "Tá fonn orm go gcuimsítear pobail ina bhfuil tionscadail fuinnimh á gcur le chéile i bhforbairt an tionscadail. D'aontaigh an Rialtas go mbeidh sé seo ina ghné láidir den Scéim. Tá áthas orm a dheimhniú go bhfuil obair á déanamh ar chreat cumasaithe a bhunú chun tacú le tionscadail agus le rannpháirtíocht phobail agus go gcuirfear dlús léi san Athbhliain."

  Tá tuilleadh eolais ar fáil ar leathanach RESS ar shuíomh gréasáin na Roinne. Foilseofar dréacht-téarmaí agus coinníollacha na chéad Scéime Tacaíochta um Leictreachas In-athnuaite i lár mhí Nollag i gcomhair comhairliúcháin cúig-seachtaine.

  Nótaí don Eagarthóir 

  Tá an Scéim Tacaíochta um Leictreachas In-athnuaite faoi réir fhaomhadh státchabhrach an AE fós.

  D'eascair an RESS as anailís neamhspleách eacnamaíochta agus as rannpháirtíocht agus comhairliúchán poiblí. Fuarthas agus pléadh breis agus 2,000 aighneacht thar dhá chomhairliúchán phoiblí. Áiríodh le forbairt RESS athbhreithniú domhain ar dhea-chleachtas idirnáisiúnta, sa Danmhairg, an Ghearmáin, Ceanada agus Albain; maidir le ceannairí domhanda i dtionscadail a bhaineann le leictreachas in-athnuaite agus atá faoi threoir an phobail.  

  Ceantanna RESS

  Braitheann minicíocht cheantanna RESS amach anseo ar phíblíne soláthair thionscadal an leictreachais in-athnuaite. Táthar ag súil go reáchtálfar ceithre cheant ar a laghad idir 2020 agus 2027 chun spriocanna 2030 a bhaint amach. Cuirfidh sé seo cosáin ar fáil d'fhorbróirí in-athnuaite, lena n-áirítear tionscadail maidir le gaoth ón talamh. Leagtar amach amlínte agus méideanna do cheantanna sna deich mbliana atá romhainn agus tugtar soiléire d'fhorbróirí i dtaca leis an am ba chóir dá dtionscadail a bheith 'réidh don cheant'.  Beidh Éire in ann leas a bhaint as teicneolaíochtaí nua de réir mar a thagann siad chun cinn freisin.

  Éagsúlacht Teicneolaíochta a Mhéadú

  De réir mar a aibíonn teicneolaíochtaí in-athnuaite, gaoth ón talamh san áireamh, agus de réir mar a laghdaíonn costais, beidh Éire in ann leas a bhaint as costais teicneolaíochta a ísleoidh sna deich mbliana amach romhainn agus cruthóidh sé seo éagsúlú níos fearr ó thaobh phunann in-athnuaite na tíre de.

  Creat Cumasúcháin an Phobail

  Baineann roinnt crann taca leis an gcreat pobail, lena n-áirítear:
 • An Ciste um Shochar Pobail

  Ní mór do gach tionscadal a n-éiríonn leis i gceant RESS Ciste sainordaitheach um Shochar Pobail a chur ar fáil. Socrófar an ranníocaíocht ag €2/MWh.  Ailíneofar an Ciste chun infheistíocht i bhfuinneamh in-athnuaite áitiúil, i mbearta éifeachtúlachta fuinnimh agus i dtionscnaimh um ghníomhú ar son na haeráide a dhreasú.
 • Deiseanna infheistíochta

  Tabharfaidh RESS sainordú go mbeidh rochtain ag saoránaigh nó ag pobail na hÉireann ar dheiseanna infheistíochta i dtionscadail a bhaineann le fuinneamh in-athnuaite, agus tús áite á thabhairt do na saoránaigh atá ina gcónaí gar do na tionscadail.
 • Tacaíochtaí Pobail

  Is creat cumasúcháin é Creat an Phobail a spreagann earnáil fhiúntach phobail maidir le giniúint leictreachais a fhorbairt. Seo a leanas roinnt beart a chuimsítear sa chreat seo:
 • Tacaíochtaí airgeadais, lena n-áirítear deontais agus iasachtaí ar lacáiste
 • Líonra dílis idirghabhálaithe chun oibriú le pobail trí chéimeanna éagsúla na dtionscadail
 • Líonra dílis comhairleoirí a bheidh le fáil chun sainchomhairle, comhairle dlí agus airgeadais san áireamh, a thabhairt.
 • Foinse dhílis eolais i dtaca le treoirleabhair eolais éagsúla "how-to".
 • Eagraíocht atá ina pointe lárnach teagmhála chun na seirbhísí cumasúcháin seo ar fad a chomhordú

   

Press Release Documents