You are here:

Líonra luchtaithe ardchumhachta náisiúnta do charranna leictreacha fógartha ag an Aire Bruton

ecars BSL le moil luchtaithe ardchumhachta a chur ar fáil ar fud na tíre

 

An rialtas le pointí luchtaithe a mhaoiniú chun dul i ngleic le 'buairt faoin réimse taistil'

 

D'fhógair an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton T.D., inniu (an Aoine, 5 Aibreán) go bhfuil €20m á infheistiú chun luchtairí ardchumhachta a chur ar fáil ar fud líonra ecars an Bhord Soláthair Leictreachais. Tá mapa sealadach den líonra atá beartaithe á fhoilsiú inniu.

 

Agus an fógra á dhéanamh aige, dúirt an tAire Bruton, "Táimid le moil luchtaithe ardchumhachta ar mhótarbhealaí agus ar bhóithre náisiúnta ar fud na tíre a mhaoiniú chun dul i ngleic le 'buairt faoin réimse taistil' agus chun tiománaithe a spreagadh le dul le feithiclí leictreacha. I ngach réimse, tá ár bhfreagairt ar an athrú ar an aeráid á treisiú againn agus tá an rialtas seo tiomanta do bheith ar thús cadhnaíochta agus an bonneagar atá riachtanach a chur ar fáil ionas go mbeidh sé níos fusa ar dhaoine a ról féin a imirt."

 

Tá níos mó ná 50 mol ardchumhachta luchtaithe ar mhótarbhealaí agus ar bhóithre náisiúnta á maoiniú. Beifear in ann idir dhá charr agus ocht gcarr a luchtú ag an am céanna ag na moil seo agus beidh sé d'acmhainn acu dóthain cumhachta a chur ar fáil taobh istigh de shé nóiméad chun suas le 100 km a dhéanamh trí thiomáint leictreach.

 

Chomh maith leis na moil ardchumhachta luchtaithe, déanfar luchtairí Caighdeánta 22kW AC a uasghrádú ina mearluchtairí 50kW DC ag suas le caoga suíomh, rud a sholáthróidh acmhainneacht bhreise mearluchtaithe ar fud na tíre.

 

Leis an líonra seo, beifear in ann freastal ar riachtanais luchtaithe phoiblí le haghaidh na gcéadta mílte feithicil.

 

Dúirt an tAire Bruton, "Mar gheall ar an infheistíocht seo, is féidir le daoine a bheith muiníneach go dtiocfaidh leo an t-aistriú a dhéanamh. Anois an t-am. Ní hamháin go bhfuil an rialtas ag cur líonra luchtairí ar fáil, ach soláthraíonn sé réimse tacaíochtaí airgeadais freisin dóibh siúd atá ag smaoineamh ar athrú feithicle a dhéanamh."

 

Dúirt Jerry O'Sullivan, Leas-Phríomhfheidhmeannach BSL, "Is gné thábhachtach den straitéis againn, Todhchaí Níos Gile, leictriú modhanna iompair a éascú. Tá an infheistíocht seo agus tacaíocht ó Chiste an Rialtais um Ghníomhú ar son na hAeráide ríthábhachtach chun daoine a spreagadh le haistriú go feithiclí leictreacha. Tá líonra cuimsitheach luchtaithe feithiclí leictreacha forbartha agus cothaithe againn le naoi mbliana anuas. Ach fáil a bheith ar mhoil ardchumhachta luchtaithe, maolófar 'buairt faoin réimse taistil' agus beifear in ann taisteal ar fud oileán na hÉireann i bhfeithiclí leictreacha gan stopadh. Cuirfidh sé seo leis na hiarrachtaí ardmhian an Rialtais breis agus 500,000 feithicil leictreach a bheith ar bhóithre na hÉireann faoi 2030 a fhíorú."

 

Tá 50% den mhaoiniú don tionscnamh seo ag teacht ó Chiste an Rialtais um Ghníomhú ar son na hAeráide, agus tá an chuid eile ag teacht ó BSL. Tá ecars BSL ag obair faoi láthair chun na suíomhanna is fóirsteanaí ar mhótarbhealaí agus ar bhóithre náisiúnta a aimsiú. Bainfear úsáid as na teicnící agus as na bogearraí mapála is nua-aimseartha chun na suíomhanna is fóirsteanaí a aimsiú agus glacfar san áireamh faisnéis faoi úsáid na bpointí reatha luchtaithe, líon na bhfeithiclí, inrochtaineacht, taitneamhachtaí agus acmhainneacht ghreille ag na suíomhanna sin.

 

Nótaí d'Eagarthóirí

Tá an tionscadal BSL seo ar cheann amháin de sheacht dtionscadal atá faofa ag an Aire Bruton le haghaidh maoinithe faoin gCiste um Ghníomhú ar son na hAeráide. Déanfar an maoiniú ón gCiste um Ghníomhú ar son na Aeráide a fhaomhadh ina iomlán ach an chéim bailíochtaithe, ar a bhfuilimid faoi láthair, a bheith curtha i gcrích go rathúil.

 

Chomh maith leis an líonra luchtaithe poiblí, cuireann an Rialtas na dreasachtaí seo a leanas ar fáil chun tacú le daoine feithiclí leictreacha a roghnú:

 • Deontas ceannaigh suas le €5,000 i dtaca le feithiclí leictreacha (feithiclí leictreacha a ritheann ar chadhnra agus feithiclí leictreacha hibride plugála san áireamh)
 • Cúnamh suas le €5,000 maidir le Cáin Chláraithe Feithiclí i dtaca le feithiclí leictreacha a ritheann ar chadhnra, agus cúnamh suas le €2,500 i dtaca le feithiclí leictreacha hibride plugála
 • Cúnamh sochair chomhchineáil i dtaca le feithiclí leictreacha a ritheann ar chadhnra (suas go €50,000)
 • Deontas suas le €600 do dhaoine a cheannaíonn feithiclí leictreacha nua agus dara láimhe le caitheamh ar insealbhú pointe luchtaithe tí;
 • Deontais suas le €7,000 i dtaca le feithiclí leictreacha san earnáil tacsaithe/hacnaithe/limisíní
 • Liúntais Luathaithe Caipitil do ghnólachtaí mar thacaíocht d'infheistiú i bhfeithiclí leictreacha agus sa bhonneagar luchtaithe
 • Ráta íseal mótarchánach bliantúla (€120 per annum) i dtaca le feithiclí leictreacha a ritheann ar chadhnra
 • Lascaine 50% ar dholaí le haghaidh feithiclí leictreacha a ritheann ar chadhnra agus lascaine 25% le haghaidh feithiclí leictreacha hibride plugála; suas le €500 sa bhliain (agus laghduithe níos mó ann taobh amuigh de bhuaicuaireanta ar an M50)

   

  Eolas ar ecars BSL:

  Bhunaigh an Bord Soláthair Leictreachais ecars BSL in 2010 chun bonneagar luchtaithe feithiclí leictreacha a chur ar fáil ar fud na hÉireann agus chun tacú le tabhairt isteach feithiclí leictreacha agus leis an éileamh orthu go náisiúnta.

   

  Oibríonn agus cothaíonn ecars BSL 1,100 pointe luchtaithe poiblí ar fud oileán na hÉireann. Tá siad ar fáil do thiománaithe feithiclí leictreacha le gur féidir leo a bhfeithiclí a athluchtú agus turais níos faide ar fud na tíre a dhéanamh.

   

  Eolas ar an mBord Soláthair Leictreachais (BSL):

  Bíonn BSL ag feidhmiú i réimsí éagsúla den mhargadh leictreachais: giniúint, traschur, dáileadh agus soláthar do chustaiméirí. Tá ag leathnú ar ár láithreacht i margadh giniúna na Breataine Móire. Chomh maith leis sin, bainimid tuilleadh luacha as ár n-acmhainní trí ghás agus seirbhísí fuinnimh a chur ar fáil agus trí úsáid a bhaint as ár líonraí le snáithín a iompar faoi choinne na teileachumarsáide. Is é BSL úinéir na líonraí dáilte agus tarchurtha i bPoblacht na hÉireann (trí Líonraí BSL) agus i dTuaisceart Éireann (trí Northern Ireland Electricity Networks Ltd).

   

  Cuireann BSL beagnach €2 billiún in aghaidh le bliana le geilleagar na hÉireann trí dhíbhinní, infheistíochtaí, cánacha agus poist. Fostaíonn BSL líon suntasach daoine. Tá breis agus 7,800 fostaí againn agus cuirimid fostaíocht ar fáil go hindíreach trí chonraitheoirí agus soláthróirí seirbhísí.

Cáipéisí a ghabhann leis an bpreasráiteas

Líonra Luchtaithe Ardchumhachta na hÉireann le haghaidh Feithiclí Leictreacha

Arna fhoilsiú 05/04/2019 / Adobe PDF / 683 Kb

Press Release Documents