You are here:

Fógraíonn an tAire Bruton Méadú ar an Leibhéal Fuinnimh In-athnuaite a Úsáidtear san Earnáil Iompair

Beidh méadú ó 8% go 10% ar an leibhéal Bithbhreosla i meascán breosla ó Eanáir 2019

Tá an tAire Bruton ag lorg comhairle ar an leibhéal a mhéadú go 11% ó Eanáir 2020

 

Inniu (Dé hAoine, an 14 Nollaig 2018) d'fhógair an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton T.D. go bhfuil sé i gceist aige an leibhéal bithbhreosla a úsáidtear i mbreoslaí iompair ar bhóithre a mhéadú. Chomh maith leis an méadú ó 8% go 10% ó 1 Eanáir 2019, d'fhoilsigh an tAire dréacht ordú chun an leibhéal fuinnimh in-athnuaite a mhéadú go 11% san earnáil iompair ó Eanáir 2020. Beidh plé le déanamh ar an dréacht ordú seo.

 

Le déanaí fuair an tAire faomhadh an rialtais chun plean uile-rialtais a fhorbairt chun go mbeidh Éire chun tosaigh maidir leis an bhfreagairt ar athrú aeráide. Beidh aistriú go breoslaí glana tábhachtach chun an sprioc sin a bhaint amach.

 

Éilíonn an Scéim Oibleagáide Bithbhreoslaí go gcuirfidh soláthraithe breoslaí d'iompar ar bhóithre, cóimheas bithbhreoslaí sa bhreosla a chuirtear ar an margadh in Éirinn. Nuair a chuirtear bithbhreoslaí sa mheascán breoslaí, méadaítaer an leibhéal fuinnimh in-athnuaite agus laghdaítear astaíochtaí gás ceaptha teasa san earnáil iompair.

 

Ó Eanáir 2019 tiocfaidh méadú ó 8% go 10% ar leibhéal an bhithbhreosla sa mheascán breosla. D'fhoilsigh an tAire dréacht ordú inniu chun an leibhéal a mhéadú go 11% de réir toirte, faoi Eanáir 2019. Ciallaíonn sé sin go mbeadh ar sholáthraithe breoslaí d'iompar ar bhóithre an céatadán de bhithbhreosla ina gcuid breoslaí a mhéadú ó 8%, mar atá sé faoi láthair, go 11% faoi 2020. Leanfaidh an comhairliúchán go dtí 23 Eanáir 2019.

 

Táthar ag súil go n-úsáidfear bithbhreosla in áit 70 milliún lítear de bhreosla iontaise mar gheall ar an méadú ó 8% go 11% faoin scéim oibleagáide, agus go laghdófar astaíochtaí na hÉireann faoi 200 míle tonna carbóin in aghaidh na bliana.

 

Dúirt an tAire Bruton: Faoi láthair tá plean uile-rialtais á fhorbairt agam chun go mbeidh Éire chun tosaigh maidir le freagairt ar athrú aeráide. Beidh gníomhaíochtaí le déanamh i ngach earnáil den tsochaí agus beidh amlínte agus freagrachtaí soiléire i gceist. Beidh aistriú go breoslaí glana tábhachtach chun an sprioc sin a bhaint amach. Ó Eanáir na bliana seo, beidh méadú ar an leibhéal bithbhreosla ó 8% go 10%. Tá súil agam an leibhéal sin a mhéadú go 11% ó Eanáir 2020. Ciallaíonn sé seo go mbeadh orainn bithbhreosla a úsáid in áit tuairim is 70 milliún lítear breosla iontaise agus meastar  200 míle tonna carbóin a shábháil in aghaidh na bliana. Spreagaim páirtithe leasmhara a bheith rannpháirteach sa chomhairliúchán.'

 

Tá sonraí ar an ordú molta agus ar an gcaoi chun aighneachtaí a dhéanamh le fáil anseo.

 

CRÍOCH

 

Nótaí don Eagarthóir

  • In Aibreán na bliana seo foilsíodh Ráiteas Beartais ar Scéim Oibleagáide Bithbhreoslaí agus leagtar amach ann na gníomhaíochtaí is gá a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear méadú ar an oibleagáid bithbhreosla i 2019 agus 2020.
  • Is éard is bithbhreoslaí ann breoslaí in-athnuaite iompair a tháirgítear ó ábhar bithmhais. Is féidir iad a tháirgeadh ó réimse leathan ábhar, lena n-áirítear cána siúcra, cruithneacht agus arbhar, agus ó fhuíollábhair amhail olaí plandaí agus saillte ainmhíocha.  Ar na cineálacha bithbhreoslaí atá ar fáil tá bitheatánól (ar féidir é a chumasc le peitreal) agus bithdhíosal. 
  • Bunaíodh an Scéim Oibleagáide Bithbhreoslaí i 2010 agus is dlúthchuid de bheartas fuinnimh na hÉireann í.  Oibríonn an scéim trí oibleagáid éigeantach, ar a dtugtar an 'ráta oibleagáide' bithbhreosla, a chur ar sholáthraithe bithbhreoslaí iompair ar bhóithre, chun a chinntiú go bhfuil cóimheas de na breoslaí a chuireann siad ar mhargadh na hÉireann, as foinsí in-athnuaite.  
  • Is féidir leis na soláthraithe breosla a gcuid oibleagáidí a chomhlíonadh ar dhá bhealach.  Is féidir leo féin an bithbhreosla a chur ar an margadh nó is feidir leo teastais a cheannach ó chomhlachtaí, a dhíolann bithbhreoslaí leis an margadh.  Is féidir teastais a bhronnadh ar an gcaoi seo, 2 theastas in aghaidh an lítir de bhithbhreosla inbhuanaithe má tá an bithbhreosla sin as fuíll nó as iarmhar, nó 1 teastas in aghaidh an lítir de na bithbhreoslaí inbhuanaithe eile ar fad.  Caithfidh na bithbhreoslaí ar fad critéir dhiana inbhuanaitheachta a shásamh le cáiliú do theastais. 
  • I 2017, cuireadh 225 milliún lítear de bhithbhreosla (167 milliún lítear de bhithdhíosal, 58 milliún lítear de bhitheatánól) ar mhargadh na hÉireann.  Táirgeadh an bithdhíosal uile ar mhargadh na hÉireann ó bhunábhair, amhail fuíll agus iarmhar, a úsáidtear in ola chócaireachta agus geir (fuíoll ó thionscal próiseála na feola).
  • Tá an ráta oibleagáide bithbhreoslaí méadaithe ó thúsleibhéal de 4% de réir toirte go dtí an leibhéal de 8% de réir toirte atá ann faoi láthair.  Ó Eanáir 2019, beidh an ráta oibleagáide méadaithe go 10% de reir toirte agus ón bhfógra a rinneadh inniu, tá plean ann é a mhéadú go 11% de réir toirte ó Eanáir 2020. Ba cheart a thabhairt ar aire go gciallaíonn oibleagáid de 11% de réir toirte, go gcaitfhidh an páirtí atá faoi oibleagáid 11 teastas a bheith aige do gach 89 lítear de bhreosla iontaise atá curtha ar an margadh d'iompar ar bhóithre. Mar sin is é 12.359% (11 roinnte ar 89) an ceanglas reachtach.
  • Baineann réimse tairbhí leis an aistriú go bithbhreoslaí, lena n-áirítear spleáchas na hÉireann ar bhreoslaí iontaise a laghdú agus a chinntiú go bhfuil cóimheas den bhreosla iompair a úsáidtear in Éirinn ag teacht ó bhreoslaí inbhuanaithe, a laghdaíonn gáis cheaptha teasa.

Press Release Documents