You are here:

Fógraíonn an tAire Bruton go mbeidh an Rialtas chun Tosaigh maidir le Plaistigh Aonúsáide a laghdú

​​

Ón lá inniu ar aghaidh ní cheannóidh aon roinn nó ghníomhaireacht rialtais cupáin, sceanra nó soip aonúsáide le húsáid ina gcuid oifigí

Soláthar glas chun tosaigh

Tá na ranna agus na gníomhaireachtaí rialtais ar fad chun pleananna a fhorbairt maidir le héifeachtúlacht acmhainne

 

Inniu (Dé hAoine, an 4 Eanáir) d'fhógair an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton T.D. go mbeidh ranna rialtais, comhlachtaí poiblí agus scoileanna chun tosaigh, maidir le laghdú a dhéanamh ar úsáid plaisteach aonúsáide, trí bhearta éagsúla, mar shampla gan cupáin, sceanra ná soip aonúsáide a cheannach le húsáid ina gcuid oifigí.

Faoi láthair tá plean rialtais á fhorbairt chun go mbeidh Éire chun tosaigh maidir le freagairt ar athrú aeráide. Inné (Déardaoin, an 3 Eanáir) fuair an tAire faomhadh an rialtais chun bearta a chur i bhfeidhm le go mbeidh ranna agus gníomhaireachtaí rialtais chun tosaigh sa réabhlóid is gá.

Ag labhairt dó ag an Ionad Athfhionnachtana i mBaile Munna, dúirt an tAire Bruton, 'Ní mór don seirbhís phoiblí a léiriú go bhfuil sí dáiríre maidir le beartais inbhuanaitheachta, má táthar chun an pobal a ghríosadh chun na mórathruithe is gá a dhéanamh.

D'fhaomh an rialtas plean inniu, stop a chur le ceannach plaisteach aonúsáide, cur amú bia agus páipéir a laghdú, éifeachtúlacht maidir le húsáid fuinnimh agus uisce a fheabhsú agus soláthar a athrú chun roghanna inbhuanaithe a dhéanamh. Caitear €12 billiún sa tseirbhís phoiblí gach bliain ar earraí, seirbhísí agus oibreacha a sholáthar. Trí sholáthar glas a úsáid, tabharfaidh an rialtas dea-shampla agus cruthófar margadh nua d'earraí agus do sheirbhísí inbhuanaithe.'

Ón lá inniu ar aghaidh,

 • Ní cheannóidh aon roinn rialtais cupáin, sceanra nó soip aonúsáide le húsáid ina gcuid oifigí
 • Faoi dheireadh Mheitheamh na bliana seo beidh pleananna gníomhaíochta maidir le héifeachtúlacht acmhainne ag na ranna rialtais uile.  Cabhróidh na pleananna sin leis an bhfoireann úsáid fuinnimh agus uisce a choigilt, cur amú bia a sheachaint agus athchúrsáil a uasmhéadú.
 • Oibreoidh an Roinn leis an Oifig um Sholáthar Rialtais chun tograí a chur chun cinn i dtaca le bealaí inar féidir an beartas náisiúnta do sholáthar poiblí, aird níos fearr a thabhairt ar chúinsí comhshaoil. Cinnteoidh seo go mbeidh an costas iomlán thar shaolré ceannachán sna conarthaí stáit. Tabharfar na tograí seo chun críche faoi dheireadh Mhárta 2019.

  Chomh maith leis sin, ní cheannóidh comhlachtaí poiblí lena n-áirítear gníomhaireachtaí stáit agus scoileanna, cupáin, sceanra ná soip aonúsáide i ndiaidh 31 Márta 2019, ach amháin sa chás go mbeidh ceisteanna sainiúla sláinte/sláinteachais nó ceisteanna sábháilteachais i gceist.

  Ní mór do na comhlachtaí poiblí uile tuairisciú ar na bearta atá á dtógáil acu chun táirgeadh dramhaíola a laghdú agus athchúrsáil a uasmhéadú, a chur chuig an Aire cuí faoi dheireadh Shamhain 2019.       

  Dúirt an tAire Bruton, 'Tá Éire ar gcúl maidir lenár bhfreagairt ar athrú aeráide. Is gá céimeanna praiticiúla mar seo a thógáil sa chaoi is go mbeimid in ann an sprioc le bheith chun tosaigh, a bhaint amach.  Táim tiomanta d'Éire a chur ar an mbóthar ceart chun ár gcuid dualgas a chomhlíonadh.  '

  Tá na bearta seo á gcur i bhfeidhm ag an Rialtas sula bpléifear tograí níos leithne maidir le plaistigh aonúsáide ag leibhéal an AE.  I ndréacht-reachtaíocht an AE moltar rialacha nua ag díriú ar na 10 dtáirge phlaisteacha aonúsáide is coitianta ar thránna agus i bhfarraigí na hEorpa. Dírítear chomh maith ar threalamh iascaireachta a chailltear nó a fhágtar san fharraige. Is iad na hearraí sin le chéile is cúis le 70% de bhruscar mara ina iomláine. Leis an togra, cuirtear cosc ar úsáid táirgí plaisteacha aonúsáide, amhail soip phlaisteacha, sceanra, baitíní cadáis agus baitíní balún.

  Nótaí le haghaidh Eagarthóra

  Plaistigh Aonúsáide

  In Eanáir 2018, ghlac an Coimisiún Eorpach leis an gcéad straitéis ar phlaistigh, ar bhonn na hEorpa. Leis an straitéis beartaítear go mbeidh pacáistiú plaisteach iomlán an AE in-athchúrsáilte faoin mbliain 2030, go mbeidh laghdú ar úsáid plaisteach aonúsáide agus go mbeidh úsáid micreaphlaisteach teoranta. Athróidh an straitéis seo an chaoi ina ndeartar, ina dtáirgtear, ina n-úsáidtear agus ina n-athchúrsáiltear táirgí san AE. Ar cheann de na príomh-thograí reachtaíochta a foilsíodh de bharr Straitéis na hEorpa ar Phlaistigh, bhí an straitéis a foilsíodh ar 28 Bealtaine 2018 'Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment Molann an dréacht-reachtaíocht seo rialacha nua ar bhonn an AE chun díriú ar na 10 dtáirge phlaisteacha aonúsáide is coitianta (PAÚ) a fhaightear ar thránna agus i bhfarraigí na hEorpa. Thacaigh Éire leis an togra seo sna comhráite ar fad.

  Is féidir breis eolais a fháil ag
 • http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy.pdf
 • http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/single-use_plastics_proposal.pdf

  Pleananna Gníomhaíochta maidir le hÉifeachtúlacht Acmhainne Díríonn na pleananna seo ar oifigí aonair agus ar an gcaoi ar féidir leo úsáid teasa, solais, uisce agus acmhainní eile, amhail bia, páipéar, dúigh srl. a fheabhsú chun airgead a shábháil agus na tionchair ar an gcomhshaol a laghdú.   Moltar 'Foireann Ghlas' a roghnú ón bhfoireann oibre mar bhealach oiriúnach chun na hthruithe riachtanacha a dhearadh agus a chur i gcrích chun an Plean a chur i bhfeidhm.  Ón tús cabhróidh saineolaithe a dhéanann measúnú ar éifeachtúlacht acmhainne chun deiseanna a aithint maidir le feabhas a chur ar tháirgeadh agus ar bhainistiú dramhaíola, maidir le deiseanna chun dramhaíl a sheachaint, cabhróidh siad le billí agus táillí fuinnimh a fheabhsú, le deiseanna d'aisghabháil teasa, le barrfheabhsú úsáid trealaimh, le héifeachtúlacht soilsithe, le héifeachtúlacht uisce agus le rannpháirtíocht na bainistíochta agus na foirne.   Tabharfaidh an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil agus an GCC treoir agus tacaíocht do na ranna sa chás seo.

  Cinntíonn Soláthar Glas Poibli (SGP) go ndéantar airgead poiblí a infheistiú in earraí agus i seirbhísí inbhuanaithe agus go bhfaightear luach ar airgead. D'fhéadfadh sé a bheith tábhachtach i réimsí tosaíochta amhail athrú aeráide, éifeachtúlacht acmhainne agus fuinnimh, bainistiú dramhaíola, caighdeán uisce agus aeir, poist áitiúla agus réigiúnacha. Cuirfidh comhtháthú na bprionsabal a bhaineann le soláthar glas poiblí le cáil na hÉireann mar áit nuálaíoch, éicéifeachtúil agus ceannródaíoch le gnó a dhéanamh inti. Tá dul chun cinn maith déanta ag a lan údarás poiblí mar a léiríodh leis na heiseamláirí de dhea-chleachtas, sa Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta - 'Tairiscintí Glasa'. RéitíodhTreoir ar Sholáthar Glas chun cabhrú le comhlachtaí poiblí chun SGP a chur san áireamh ina gcuid cinntí ceannacháin. Tá an Roinn páirteach sa Tionscadal Interreg, GPP4Growth, a thugann páirtithe le chéile as naoi dtír, le taithí agus dea-chleachtas maidir le soláthar glas poiblí a chur i gcrích, a roinnt le chéile. 

  Tá breis eolais ar SGP in Éirinn le fáil anseo agus tá eolas ar SGP, AE le fáil anseo.

   

   

   

 ​

Press Release Documents