You are here:

Maoiniú fógartha ag an Aire Bruton chun tacú le gníomhartha pobail

 

Ciste €771,500 ar fáil le haghaidh deontas faoi choinne tionscadail phobail in 2019

Scéim deontais oscailte le feasacht a ardú in aghaidh caitheamh bruscair agus in aghaidh graifítí

 

D'fhógair an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton, T.D., inniu (8 Iúil) go mbeidh maoiniú ar fáil le haghaidh tionscadail phobail chun cuidiú le pobail dul i ngleic le caitheamh bruscair agus graifítí ina gceantair féin.

 

Tá gealltanas déanta sa Phlean Gníomhaíochta ar son na hAeráide, a théann i ngleic le cliseadh na haeráide agus a foilsíodh ar na mallaibh, go ndéanfaidh an rialtas dramhaíl a bhainistiú ar dhóigh níos inbhuanaithe. 

 

Dúirt an tAire Bruton:

 

"Is léir dúinn, ar fud na tíre, an tionchar a bhíonn ag pobail áitiúla agus iad ag obair le chéile ar mhaithe le glaineacht a gceantair áitiúil agus leis an gcuma atá ar na ceantair sin. Mar sin féin, is féidir le caitheamh bruscair agus le graifítí tionchar an-diúltach a imirt ar an bpobal uile fiú nuair nach mbíonn ach líon beag daoine ag dul dóibh. Leis an scéim seo, gheobhaidh pobail áiseanna chun dul i ngleic leis an dá rud seo trí thionscadail shaindírithe agus feachtais feasachta."

 

Tá ciste deontais €771,500 ar fáil agus clúdaíonn na deontais réimse leathan beart chun feasacht an phobail a ardú agus chun daoine a spreagadh le gníomhaíochtaí a dhéanamh a chuireann in aghaidh caitheamh bruscair agus in aghaidh graifítí ar bhonn áitiúil. Áirítear leis na bearta ar féidir deontas a bhronnadh ina leith glanadh suas ag an bpobal áitiúil, comórtais bhunscoile/mheánscoile, ábhar a chuireann in aghaidh caitheamh bruscair, ábhar frithghraifítí, físeáin, póstaeir, bileoga eolais agus taispeántais a chuireann in aghaidh caitheamh bruscair agus in aghaidh graifítí.

 

Chuir an tAire Bruton béim ar an imní atá air faoi úinéirí madraí gan a bheith ag glanadh suas i ndiaidh a gcuid madraí. Ar sé, "Mar a tharla anuraidh, iarrfaidh mé ar Údaráis Áitiúla tionscadail agus tionscnaimh a chur san áireamh a dhíríonn go háirithe ar fheasacht an phobail a ardú faoin gcur isteach mór agus faoi na ceisteanna sláinte poiblí a bhaineann leis an gcleachtas frithshóisialta seo."

 

CRÍOCH

 

Nótaí d'eagarthóirí

 

Critéir na nÚdarás Áitiúil agus tionscadail feasachta á roghnú a chuireann in aghaidh caitheamh bruscair agus in aghaidh graifítí

 

  1. Ní mór go bhféachfadh na tionscadail/na gníomhaíochtaí le feasacht agus oideachas an phobail a chur chun cinn maidir le caitheamh bruscair agus graifítí, agus ní mór go ndíreoidís ar rannpháirtíocht scoileanna agus daoine óga go háirithe, oiread agus is féidir, i ngníomhaíochtaí a chuireann in aghaidh caitheamh bruscair agus in aghaidh graifítí, agus ar thionscnaimh dheonacha ag grúpaí pobail agus ag grúpaí comhshaoil.
  2. Ní mór deontais a chaitheamh, nuair is féidir, ar chómhaoiniú a fhaightear ó ghnónna áitiúla a ghiaráil i leith bearta oideachais/feasachta in aghaidh caitheamh bruscair agus in aghaidh graifítí.
  3. Féadfar suas le 70% ar an méad de chostas iomlán an tionscadail a chur ar fáil mar dheontas i gcásanna aonair, agus an chuid eile den chostas a bheith clúdaithe ag deonacháin áitiúla.
  4. Sa chás nach mbeidh Údarás Áitiúil páirteach go díreach i dtionscadal, ní mór go mbeadh sé lánsásta ina aigne féin go gcuirfear an tionscadal i gcrích go sásúil.
  5. Ní mór go mbeadh na tionscadail ar ardchaighdeán agus ní mór go mbeadh sé mar sprioc acu an cleachtas is fearr a bhaint amach nó a chur i bhfeidhm maidir le bearta oideachais/feasachta i dtaca le caitheamh bruscair.
  6. Níl tionscadail a fhaigheann airgead ó Chiste Comhpháirtíochta Comhshaoil Chlár Oibre Áitiúil 21 i dteideal deontais faoin scéim seo.
  7. Níl costais foirne/fearais na nÚdarás Áitiúil ná tionscadail a chuireann airgeadú ionadaíochta ar fáil do chláir atá ann cheana féin i dteideal deontais faoin scéim seo.

     

Rannóg: Comhshaol

Ábhar: Dramhaíl

 

Press Release Documents