You are here:

Maoiniú le haghaidh Trealamh Feirmeoireachta Déiríochta atá Tíosach ar Fhuinneamh

Glacfar le hiarratais ón lá inniu amach, maoiniú suas le €500,000 ar fáil

Is féidir le feirmeoirí a mbillí fuinnimh a laghdú ar €1,440, ar an meán, agus a n-astaíochtaí carbóin a laghdú ar 1.6 tonna, ar an meán, tríd an Scéim

D'fhógair an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton T.D., inniu (an Luan, 18 Feabhra 2019) go bhfuil maoiniú ar fáil le haghaidh trealamh feirmeoireachta déiríochta atá tíosach ar fhuinneamh. Tá suas le €500,000 ar fáil le haghaidh caidéil bhainne ardtíosacha. D'fhéadfadh feirmeoirí a mbillí fuinnimh a laghdú ar €1,440, ar an meán, agus astaíochtaí carbóin a laghdú ar 1.6 tonna in aghaidh na bliana, ar an meán.

Tá an rialtas tiomanta chun Éire a chur ar thús cadhnaíochta maidir leis an bhfreagairt don athrú ar an aeráid. Fuair an tAire Bruton cead ón rialtas ar na mallaibh plean uile-rialtais a fhorbairt chun Éire a chur chun cinn i dtaca leis an bhfreagairt ar an athrú ar an aeráid. Beidh gníomhartha leagtha amach sa Phlean, de réir amlínte dochta, a bhaineann le gach réimse, teas, leictreachas, iompar agus talmhaíocht san áireamh.

Agus an fhógairt á déanamh inniu aige, arsa an tAire Bruton, "Tá sé ríthábhachtach go gcuartófar dóigheanna i ngach earnáil sa gheilleagar chun an tionchar carbóin a laghdú. Is deis mhaith í seo d'fheirmeoirí déiríochta éirí níos tíosaí agus airgead a shábháil. As na cleachtais uile ar fheirmeacha, seo cleachtas amháin ar féidir tionchar suntasach a imirt leis ach modhanna úra oibre a chur i bhfeidhm."

Chuir an tAire Creed fáilte roimh an infheistíocht. Ar sé, "Is sampla iontach é seo den chur chuige comhoibríoch chun clár oibre náisiúnta na hinbhuanaitheachta a chur chun cinn. Ní hamháin go rachaidh an trealamh déiríochta seo chun sochair don aeráid, ach tá buntáistí eacnamaíochta le baint as freisin ar leibhéal na feirme aonair. Is mian liom feirmeoirí a spreagadh le bheith lánpháirteach sa scéim."

Is é Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann a riarann an Scéim. Is féidir suas le 40% de na costais iomlána teicneolaíochta agus insealbhaithe a chlúdach le deontas. Áirítear leis na teicneolaíochtaí atá clúdaithe faoin scéim folúschaidéil ar féidir iad a thiomáint faoi luasanna éagsúla (VSD) agus caidéil bhainne ar féidir iad a thiomáint faoi luasanna éagsúla.

Arsa Jim Gannon, Príomhfheidhmeannach Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann faoin deontas: "Tá breis agus €1,000,000 de chuid airgead Rialtais curtha ar fáil d'fheirmeoirí déiríochta le trí bliana anuas. Is féidir caitheamh fuinnimh a laghdú ar 60% le folúschaidéil ar féidir iad a thiomáint faoi luasanna éagsúla agus costais iomlána fuinnimh na feirme a ísliú ar bhreis agus 10%. Nuair a bhítear tíosach ar fhuinneamh, is féidir feirmeacha déiríochta a neartú, óir bíonn acmhainní ar fáil ansin ar féidir iad a infheistiú i ngníomhaíochtaí eile a mbaineann táirgiúlacht níos fearr leo. Chomh maith leis sin, is féidir luaineacht i bpraghsanna bainne a sheasamh níos fearr."

Is feirmeoir déiríochta é Pat Walton, slí bheatha a bhí ag a mhuintir freisin ag dul siar trí ghlúin. Tá cónaí air i mBaile an Gharraí i gContae Thiobraid Árann agus tá folúschaidéal úr curtha isteach aige.

"Tá an córas nua i bhfad níos ciúine agus níos saoire le rith. Tá infheistíocht i gceist leis ag an tús, ach beidh an costas sin glanta i ndiaidh ceithre nó cúig de bhlianta agus ina dhiaidh sin beidh sábháil mhór airgid ann. Is fiú é a dhéanamh ar mhaithe leis an sábháil airgid. Tá sé níos fearr don timpeallacht freisin; tá sé níos glaine agus níos sábháilte. Mholfainn d'fheirmeoirí déiríochta eile smaoineamh ar fholúschaidéal nua a fháil. Tá an deontas ó Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann tábhachtach chun cabhrú leat an trealamh nua seo a chur isteach."

Tá an Deontas Feirmeacha Déiríochta mar chomhlánú ar an réimse míreanna infheistíochta atá ar fáil faoin seacht mbeart sa Scéim Dhírithe um Nuachóiriú Talmhaíochta (TAMS II) atá ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (RTBM). Tá deontais le fáil faoi scéim TAMS le haghaidh trealaimh lenar féidir sábháiltí tíosachta fuinnimh a bhaint amach. Tá an scéim fós oscailte agus táthar go fóill ag glacadh le hiarratais. Tá RTBM agus Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann i ndiaidh a bheith ag obair go dlúth lena chéile lena chinntiú go gcomhlánaíonn a gcuid scéimeanna a chéile agus chun roghanna a chur ar fáil d'fheirmeoirí agus iad ag smaoineamh ar infheistíochtaí den chineál seo a dhéanamh.

Tá tuilleadh eolais le fáil ar https://www.seai.ie/grants/business-grants/dairy-farm-grant/

Tá tuilleadh eolais le fáil faoi TAMS II ar https://www.agriculture.gov.ie/farmerschemespayments/tams/ 

 

CRÍOCH

Is féidir tuilleadh eolais a fháil nó agallamh a shocrú ach teagmháil a dhéanamh le:

Áine Roddy, Carr Communications: 087 777 3688 / aine@carrcommunications.ie

Eolas ar Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann

Is é Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (an tÚdarás) údarás náisiúnta fuinnimh na hÉireann agus bímid ag plé le réitigh oiriúnacha, éifeachtacha, inbhuanaithe chun aistriú na hÉireann i dtreo fuinneamh glan sa todhchaí a éascú. Déanaimid infheistíocht i réitigh agus cuirimid i ngníomh iad. Bímid ag obair leis an Rialtas, le sealbhóirí tí, le gnólachtaí agus le pobail lenár spriocanna a bhaint amach; chuige sin bíonn saineolas, maoiniú, cláir oideachais, comhairle faoi bheartais, taighde agus forbairt teicneolaíochtaí nua in úsáid againn.

Bíonn an tÚdarás á mhaoiniú ag Rialtas na hÉireann tríd an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil.

Méideanna

Insealbhú teicneolaíochta nuaUasleibhéal na ndeontas (%)

Uasmhéid na ndeontas (€)

CBL as an áireamh

Leictreachas aon phasLeictreachas trí phas
Folúschaidéal ar féidir é a thiomáint faoi luasanna éagsúla (VSD) a chur isteach in áit córas folúschaidéil atá ann cheana féin40%€5,000€3,000
Aisfheistiú a dhéanamh le hinbhéartóir ar fholúschaidéal atá ann cheana féin chun gur féidir an folúschaidéal a thiomáint faoi luasanna éagsúla 40%€1,750€1,250
Aisfheistiú a dhéanamh ar chaidéal bainne atá ann cheana féin chun gur féidir é a thiomáint faoi luasanna éagsúla (caidéal agus/nó mótar san áireamh, de réir mar is gá)40%€1,000, le haghaidh leictreachas aon phas agus leictreachas trí phas

 

https://www.youtube.com/watch?v=7kRiHDdsR0I

 

Íomhá

An tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton T.D.

An tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D.

Andrea Carroll – Bainisteoir ar Chláir na bhFiontar Beag agus Meánmhéide, Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann

Press Release Documents