You are here:

Seachadtaí An Post i lár Bhaile Átha Cliath neodrach ó thaobh astaíochtaí de faoi dheireadh na bliana

Is le feithiclí atá neodrach ó thaobh astaíochtaí de a bheidh na seachadtaí poist uile á ndéanamh i Lár Bhaile Átha Cliath faoi dheireadh na bliana

Seachadtaí atá neodrach ó thaobh astaíochtaí de le leathnú go Corcaigh, Gaillimh, Cill Chainnigh, Luimneach agus Port Láirge faoi 2020

750 feithicil leictreach le teacht in áit an fhlít uirbigh reatha, 200 acu ar na bóithre i mbliana

  

D'fhógair an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton T.D., inniu (20 Feabhra, 2019) go mbeidh seachadtaí uile An Post 'idir na canálacha' – is é sin, idir an Chanáil Ríoga agus an Chanáil Mhór – neodrach ó thaobh astaíochtaí de faoi dheireadh na bliana mar chuid de phlean 'Post Eco' na cuideachta chun deireadh a chur le hastaíochtaí carbóin faoi 2050.

Ar na spriocanna a bhainfear amach faoi Phlean ceannródaíoch Post Eco, tá:

  • Seachadtaí poist a bheith neodrach ó thaobh astaíochtaí de faoi dheireadh na bliana 2019.
  • Seachadtaí poist a bheith neodrach ó thaobh astaíochtaí de i gCorcaigh, i nGaillimh, i gCill Chainnigh, i Luimneach agus i bPort Láirge faoi dheireadh na bliana 2020.
  • 750 feithicil leictreach (veaineanna seachadta agus rothair seachadta) a chur in áit an fhlít uirbigh faoi 2022, agus 200 acu a bheith ar na bóithre i mbliana.
  • Roinnt trialacha – pointí luchtaithe le haghaidh feithiclí leictreacha a bheith taobh amuigh d'oifigí poist, grianphainéil a chur ar fhoirgnimh na cuideachta, agus buntáistí airgeadais na scéime a roinnt ar thionscnaimh áitiúla phobalbhunaithe chomhshaoil.
  • Gach tiománaí a chur faoi oiliúint éicithiomána lena chinntiú go mbíonn an cleachtas is fearr i bhfeidhm i ngach feithicil sna dálaí uile ar na bóithre agus sna dálaí uile aimsire.

San iomlán, sábhálfar 1,000 tonna carbóin go bliantúil mar thoradh ar na tionscnaimh a gcuirfear tús leo in 2019.

Agus an Plean á fhógairt aige, dúirt an tAire Bruton:

"Ní mór dúinn freagairt na hÉireann ar an gcur isteach atá á dhéanamh ar an aeráid a fheabhsú. Tá sé ríthábhachtach go lorgóidh daoine i ngach réimse den tsochaí dóigheanna lena dtionchar carbóin a laghdú. Má táimid leis an gcuid eile den phobal a spreagadh leis na bunathruithe atá riachtanach a dhéanamh, caithfidh an tseirbhís phoiblí agus na forais fostáit a bheith ar an dream is túisce a léiríonn go bhfuil siad ag plé go dáiríre le polasaithe inbhuanaitheachta.

"Léiríonn fógra an lae inniu go bhfuil An Post ar thús cadhnaíochta agus go n-aithníonn siad a phráinní atá sé gníomhú agus leasuithe a dhéanamh le bheith inchurtha leis na hathruithe atá ag teastáil. Is eiseamlárach an beart é an inbhuanaitheacht a chur i gcroílár a straitéise gnó."

Arsa David McRedmond, Príomhfheidhmeannach An Post:

"Agus An Post ag aistriú ó sheansaol an phoist isteach i saol nua na ríomhthráchtála, caithfidh an Inbhuanaitheacht a bheith mar bhunphionsabal treorach ár ngnó. Tá athrú ó bhun ag teacht ar An Post ar mhaithe leis na glúine a thiocfaidh inár ndiaidh: is mórfhostóir sinn agus tá lorg carbóin ollmhór ag an bhflít, mar sin ní mór dúinn a bheith freagrach i dtaca le gníomhaithe ar son na haeráide agus i dtaca lenár dtiomantas i leith seachadtaí atá saor ó charbón."

Sheol an tAire Bruton agus David Redmond an Plean i dTithe an Oireachtais inniu. Maidir le Tithe an Oireachtais féin, tá siadsan lántiomanta dá dtionscnaimh inbhuanaitheachta féin. Chuige sin, tá dhá phointe luchtaithe curtha ar fáil go dtí seo agus cuirfear pointí eile ar fáil roimh i bhfad. Beidh veaineanna leictreacha seachadta An Post in ann luchtú taobh amuigh de Theach Laighean.

/críoch

Press Release Documents