You are here:

Cuireann an tAire Alex White fáilte roimh bheirt Choimisinéirí Eorpacha go Baile Átha Cliath le plé a dhéanamh ar dhul chun cinn na hÉireann maidir le leathanbhanda i gceantair thuaithe

 

28 Meán Fómhair 2015

 

Ar chruinniú comhairliúcháin 'Going Local' de chuid an Choimisiúin Eorpaigh inniu, chuaigh Coimisinéir an Aontais Eorpaigh um an mBeartas Réigiúnach, Corine Cretu, agus an Coimisinéir Eorpach Phil Hogan i gcomhairle le grúpaí pobail tuaithe na hÉireann, agus le heagraíochtaí feirme, le gníomhaíochtaí forbartha gnó faoi leathanbhanda i gceantair thuaithe agus faoi fhorbairt straitéis dhigiteach na hÉireann.

Tharla an cruinniú, a raibh an tAire Cumarsáide Alex White, TD sa chathaoir air, sa Mhol Digiteach i mBaile Átha Cliath sular foilsíodh Clár Caipitil an Rialtais, ina mbeidh cistiú le haghaidh luathbhlianta d'idirghabháil dhíreach an Stáit i soláthar rochtain leathanbhanda ardluais de réir an Phlean Náisiúnta um Leathanbhanda. 

Ghlac an tAire Gnóthaí Tuaithe, Ann Phelan, páirt ann freisin, i dteannta eagraíochtaí lena n-áirítear an tÚdarás Forbartha Tionscadail, Feirmeoirí Aontaithe na hÉireann, Cumann Feirmeoirí Uladh, The Wheel, Nasc Tuaithe na hÉireann, Cónaidhm Óstáin na hÉireann, Cumann Forbartha an Iarthair, Muintir na Tíre, Teagasc agus ionadaithe ó na Tionóil Réigiúnacha. 

Clár de chuid an Choimisiúin Eorpaigh is ea 'Going Local' ina dtugtar deis do rannpháirtithe guth a bheith acu i bhforbairt straitéis an Mhargaidh Eorpaigh Aonair Dhigitigh (DSM). Tá sé mar aidhm aige freisin feasacht a ardú maidir leis an gClár Digiteach le haghaidh na hEorpa.

Agus é ag cur tús leis an gcruinniú, dúirt an tAire White go raibh Plean Náisiúnta an Rialtais maidir le Leathanbhanda ar an gcúrsa chun rochtain ar leathanbhanda ardluais a sholáthar do gach baile, gach scoil agus gach gnólacht in Éirinn faoi 2020.  "Is í seo an infheistíocht phoiblí is tábhachtaí atá déanta againn i dtuath na hÉireann. Tá na coinníollacha curtha ar bun againn ina bhfuil an earnáil tráchtála ag tabhairt leathanbhanda ardluais chuig an oiread sin breise de bhailte nua ar fud thuaithe na hÉireann. Mar gheall ar idirbheartaíocht dhíreach an Rialtais is amhlaidh go soláthrófar nascacht dár saoránaigh uile, lena n-áirítear 80,000 feirm agus 63,000 gnólacht beag. Tá tógáil fhisiceach an ghréasáin ar an gcúrsa le tosú an bhliain seo chugainn agus beidh sé réidh i 2020, agus rochtain ag 85% d'fhoirgnimh na hÉireann ag fáil rochtana ar leathanbhanda ardluais faoi 2018.

"Nuair a tháinig an Rialtas seo in oifig sa bhliain 2011, ní raibh rochtain ach ag 300,000 baile in Éirinn ar leathanbhanda ardluais. Inniu, méadaíodh an líon sin go 1.3 milliún i ndiaidh thograí de chuid an Rialtais chun infheistíocht tráchtála a spreagadh. Faoi dheireadh 2016, beidh soláthraithe tráchtála ag soláthar leathanbhanda ardluais chuig 1.6 milliún seoladh. Déanfaidh an Rialtas idirghabháil dhíreach chun leathanbhanda ardluais a thabhairt don chuid eile."

Dúirt an Coimisinéir Corina Cretu: "Tá áthas orm go bhfuil an Plean Náisiúnta um Leathanbhanda  agus an Straitéis Náisiúnta Digiteach i bhfeidhm. Léiríonn siad go bhfuil na pleananna cearta i bhfeidhm ag Éirinn chun leas geilleagrach agus sóisialta a bhaint as a luaithe agus a bhíonn an bonneagar le haghaidh leathanbhanda ardluais i bhfeidhm fud fad na tíre. Tá Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa tiomanta don ról atá aige maidir le hathrú suntasach bheith ann i gcúrsaí nascachta i gceantair thuaithe."

Dúirt an Coimisinéir Phil Hogan: "Is amhlaidh go teacht ag ceantair áitiúla ar gheilleagar an domhain mar gheall ar nascacht faoin tuath, agus go mbeidh nasc díreach ag na ceantair áitiúla leis an domhan nua-aimseartha domhandaithe.  Chun na naisc seo ar líne a bhaint amach beidh orainn naisc láidre as líne a bhunú, idir lucht ceaptha polasaithe, soláthraithe seirbhísí, pobail tuaithe agus institiúidí airgeadais."

CRÍOCH

 

 

 

 

Press Release Documents