You are here:

Deir an tAire Alex White go bhféadfadh an t-athbhreithniú an réimse teicneolaíochtaí fuinnimh in-athnuaite a fhaigheann tacaíocht Rialtais a leathnú

 

 

 Baile Átha Cliath, Dé hAoine, an 31 Iúil 2015

 

 

Lorgaíonn dhá cháipéis comhairliúcháin phoiblí, a d'fhoilsigh an tAire Fuinnimh Alex White inniu (Dé hAoine), tuairimí faoi na teicneolaíochtaí fuinnimh in-athnuaite a fhaigheann tacaíocht airgeadais ón Stát faoi láthair, agus ar cheart don Rialtas an réimse teicneolaíochtaí lena dtacaíonn sé a leathnú. Díríonn comhairliúchán amháin ar theicneolaíochtaí leictreachais in-athnuaite, agus díríonn an ceann eile ar chórais teasa in-athnuaite.

 

Deirtear sa chomhairliúchán ar thacaíochtaí leictreachais in-athnuaite gur cheart go gcomhlánódh teicneolaíochtaí eile an fuinneamh gaoithe, cé go leanfaidh an fuinneamh gaoithe ar aghaidh ag cur go mór le spriocanna fuinnimh in-athnuaite na hÉireann a chomhlíonadh, chun uaillmhianta fuinnimh in-athnuaite na tíre a bhaint amach.

Deirtear go bhféadfaí teicneolaíochtaí bithfhuinnimh, gréine, gaoithe amach ón gcósta, toinne agus taoide a áireamh dá mbeidís indéanta ó thaobh na teicneolaíochta de agus éifeachtach ó thaobh an chostais de. Deirtear freisin go gcabhróidh an comhairliúchán le cinneadh a dhéanamh an dteastaíonn tacaíochtaí chun na teicneolaíochtaí sin a fhorbairt.

 

Déanfar iniúchadh sa chomhairliúchán freisin ar acmhainn agus ar luach na tacaíochta don mhicrighiniúint agus do thionscadail phobalbhunaithe níos lú.

Moltar dreasacht teasa in-athnuaite i gcáipéis an chomhairliúcháin ar dhreasacht teasa in-athnuaite chun úsáideoirí móra teasa tionsclaíochta agus tráchtála a spreagadh le hathrú go córais a tháirgeann teas ó fhoinsí in-athnuaite, bithmhais san áireamh. Feidhmeoidh sé mar bhonn agus taca don mheasúnú ar fhéidearthacht na dteicneolaíochtaí éagsúla atá in úsáid chun teas a tháirgeadh ó ábhair in-athnuaite agus taraifí ag leibhéal a léiríonn an t-athrú is costéifeachtaí go dtí na leibhéil teasa in-athnuaite a theastaíonn.

 

Cabhróidh na comhairliúcháin le cinneadh a dhéanamh faoi na critéir do scéimeanna tacaíochta airgeadais a thiocfaidh in áit na gclár reatha, lena n-áirítear na scéimeanna REFIT, a éagfaidh ag deireadh na bliana. Leagann an dá cheann béim ar thábhacht rannpháirteachas na saoránach agus na bpáirtithe leasmhara i bhforbairt beartais agus bonneagair don fhuinneamh in-athnuaite.

Dúirt an tAire White: "Má spreagtar úsáid foinsí leictreachais agus teasa in-athnuaite, cabhróidh sé linn na spriocanna uaillmhianacha a bhaineann le hastuithe carbóin a laghdú a bhaint amach agus dul i ngleic leis an téamh domhanda. Leagfaidh an Páipéar Bán ar Fhuinneamh, a fhoilseoidh mé i mí Dheireadh Fómhair, ar an mbóthar ceart muid chun táirgeadh agus patrúin ídithe fuinnimh na hÉireann a athrú ó bhonn ionas go mbeidh ár gcóras dícharbónaithe ar fad beagnach faoi 2050. Cuspóir amháin é an réimse teicneolaíochtaí fuinnimh in-athnuaite atá ar fáil dúinn a fhorbairt agus a leathnú, a chuirfidh dlús faoi nuálaíocht agus a chruthóidh poist ghlasa freisin.

"Ní mór dár n-athrú fuinnimh meas a léiriú do na saoránaigh, a aithníonn go gcaithfear an téamh domhanda a stopadh, ach a d'fhéadfadh a bheith buartha freisin faoi thionchar na teicneolaíochta agus an bhonneagair fuinnimh ar a bpobal. Tugann na comhairliúcháin seo deis do chách a dtuairimí a chur in iúl faoi theicneolaíochtaí leictreachais agus teasa in-athnuaite a bhféadfadh an Rialtas tacú leo, sula ndéantar cinneadh ar bith."

 

Leag an Treoir maidir le Fuinneamh In-athnuaite (AE, 2009) sprioc síos d'Éirinn, sprioc atá ina ceangal dlí, gur ó fhoinsí in-athnuaite a chomhlíonfaidh sí 16% dá riachtanais fuinnimh faoin mbliain 2020. Tá sé geallta ag Éirinn gur ó fhoinsí in-athnuaite a chomhlíonfaidh sí 40% den éileamh ar leictreachas, chomh maith le 12% den éileamh ar theas agus 10% den éileamh ar bhreosla iompair. Tháinig an Chomhairle Eorpach ar chomhaontú polaitiúil mí Dheireadh Fómhair seo caite faoi sprioc go mbainfí laghdú 40% ar astuithe gás ceaptha teasa san Eoraip amach faoin mbliain 2030. Ceanglaítear ar an AE ar fad an cion fuinnimh a fhaigheann sé ó fhoinsí in-athnuaite a mhéadú go 27% sa chomhaontú sin.

Beidh an comhairliúchán ar oscailt go dtí Dé hAoine, an 11 Meán Fómhair.

 

 

CRÍOCH

 

Nótaí d'Eagarthóirí

  • Theastódh faomhadh do chúnamh Stáit ón gCoimisiún Eorpach le haghaidh scéimeanna tacaíochta nua ar bith.
  • Dírítear sna comhairliúcháin seo ar an réimse teicneolaíochtaí atá ar fáil agus lorgaítear eolas faoi eacnamaíocht na húsáide, chomh maith le gnéithe ard-dearaidh áirithe. Tionólfar comhairliúcháin eile ar na roghanna dearaidh agus ar an dearadh is fearr, don scéim leictreachais in-athnuaite agus don scéim teasa in-athnuaite, níos deireanaí i mbliana.
  • Beidh na scéimeanna sin ar fáil ó 2016 ar aghaidh (faoi réir fhaomhadh an AE do chúnamh Stáit).
  • Go nuige seo, cuimsíodh i scéimeanna tacaíochta do leictreachas in-athnuaite in Éirinn na tacaíochtaí a dáileadh go hiomaíoch faoi scéimeanna an Cheanglais um Fhuinneamh Ailtéarnach agus na scéimeanna Taraif Chothaithe Fuinnimh In-Athnuaite (REFIT). 
  • Cuireann na scéimeanna REFIT taraif thacaíochta threoirnasctha ar fáil le haghaidh tréimhse 15 bliana. Thacaigh REFIT 1, a dhún d'iarratasóirí nua in 2009, do réimse teicneolaíochtaí, teicneolaíochtaí gaoithe, hidri-theicneolaíochtaí, teicneolaíochtaí gás líonta talún agus teicneolaíochtaí bithmhaise eile ina measc. Dúnfaidh na príomhthacaíochtaí reatha (REFIT 2 agus REFIT 3) d'iarratais nua an 31 Nollaig 2015 agus leanfaidh an tacaíocht ar aghaidh go dtí an 31 Nollaig 2032 (REFIT 2) agus go dtí an 31 Nollaig 2030 (REFIT 3) ar a dheireanaí.

 

Press Release Documents

 

 

Renewable Electricity Supports Schemehttps://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Documents/467/Renewable Electricity Support Scheme - Technology Review consultation - final.pdfRenewable Electricity Supports Scheme30/07/2015 23:00:00pdf566018
Renewable Heat Incentivehttps://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Documents/467/Renewable Heat Incentive - Technology Review consultation - final.pdfRenewable Heat Incentive30/07/2015 23:00:00pdf676979