You are here:

Ceapann an tAire Alex White go mbeidh rochtain ar leathanbhanda ardluais ag 85% den daonra in 2018

nbs intervention strategy

Léirítear sa straitéis idirghabhála conas a bhainfear amach rochtain 100% ar leathanbhanda ardluais faoi 2020 faoi Phlean Náisiúnta Leathanbhanda an Rialtais

D'fhoilsigh an tAire Alex White TD an Straitéis Idirghabhála inniu (Céadaoin), ina leagtar síos conas atá sé i gceist ag an Rialtas a chinntiú go gcuirfear leathanbhanda ardluais ar fáil i gceantair nach ndéanfaidh an earnáil tráchtála infheistíocht iontu.   Dúirt an tAire go raibh sé chun bogadh ar aghaidh, de réir an sceidil a bhí beartaithe, le soláthar foirmiúil an ghné sin den infreastruchtúr leathanbhanda ardluais a chuireann an Rialtas ar fáil, roimh dheireadh 2015.

Beidh an Dréachtstraitéis, agus seacht dtuarascáil saineolaithe ar ghnéithe sonracha den idirghabháil, á gcur anois faoi phróiseas comhairliúcháin phoiblí, mar is gá faoi rialacha an AE maidir le hidirghabhálacha státchabhrach. Beidh na comhairliúcháin ar siúl go dtí 14 Meán Fómhair 2015.

 

Faoin bPlean Náisiúnta Leathanbhanda (PNL), tá an Rialtas tiomanta do rochtain ar leathanbhanda ardluais a sheachadadh do gach teach, scoil agus gnó sa tír faoi 2020, cibé áit a bhfuil sé. Mínítear sa straitéis a foilsíodh inniu cad leis a mbeifear ag súil ó na cuideachtaí  a rinne tairiscint an ghné d'idirghabháil an stáit sa PNL a sholáthar.

 

Ag caint dó ag ócáid do pháirtithe leasmhara i bPáirc an Chrócaigh inniu, dúirt an tAire White: "In 2010, sular tháinig an Rialtas seo in oifig, ní raibh leathanbhanda ardluais ar fáil ach do 300,000 teach in Éirinn.  Inniu tá teacht ag breis is milliún teach air, agus an acmhainn ann d'oibreoirí tráchtála, seirbhísí ardluais a sholáthar d'oiread is 1.9 milliún áitreabh.

 

"Faoin straitéis idirghabhála atá á foilsiú inniu agam, táimid den tuairim go mbeidh rochtain ag 85% d'áitribh in Éirinn ar leathanbhanda in 2018, agus go méadóidh sé sin go dtí 100% faoi 2020.

 

"Ó rinneadh Aire Cumarsáide díom, is é an cur chuige atá agam ná a bheith macánta agus scála an tionscadail agus an dúshlán a bhaineann leis a ardú. Bíonn am agus pleanáil mhionsonraithe i gceist chun clár uaillmhianach ar an scála seo a sheachadadh. Infreastruchtúr don todhchaí atá ann. Ní bheimid á dhéanamh ach an t-aon uair amháin agus tá sé i gceist againn é a dhéanamh i gceart.

 

"Mí na Samhna imithe tharainn, d'fhoilsigh mé léarscáil den leathanbhanda ardluais a chabhraigh linn na ceantair sin a shainaithint a bhfuil gá acu le hidirghabháil an stáit, lena chinntiú go mbeidh rochtain ar leathanbhanda d'ardcháilíocht ag gach teach, scoil, gnó agus pobal in Éirinn.  Ag an am, dúirt mé go bhfoilseoimis an straitéis idirghabhála i lár 2015. Inniu tá an gealltanas úd á chomhlíonadh agam. Ceapaim go mbeidh mé in ann an conradh nó conarthaí leis an tairgeoir nó na tairgeoirí a bhuann, a shíniú faoi lár 2016. Féadfaimid ansin tosú ar ár bpobail a nascadh go fisiciúil - ár bpobail uile - le líonra leathanbhanda ardluais nua-aimseartha, a sheasfaidh an aimsir."

 

Léirítear sa straitéis idirghabhála na gnéithe éagsúla den idirghabháil atá molta, lena n-áirítear an líonra lena bhfuiltear ag súil, na híosluasanna atáthar a éileamh, fad an chonartha le haghaidh seirbhísí, agus ar cheart don líonra a bheith faoi úinéireacht phoiblí nó phríobháideach. Deirtear inti freisin go gcaithfidh tairgeoirí:

  • Caighdeáin cáilíochta a bhunú agus a choimeád, íosluasanna san áireamh.
  • Infreastruchtúr a chruthú atá inniúil ar éilimh ar shonraí, inniu agus sa todhchaí, a fhreastal.
  • Seirbhís mórdíola a sholáthar atá oscailte do gach miondíoltóir, a bhfuil praghsáil agus coinníollacha rochtana ag gabháil léi atá tagarmharcáilte agus trédhearcach.
  • A chinntiú go bhfuil an tseirbhís ar fáil ar phraghas réasúnta, go bhfuil sí iomaíoch agus ar chaighdeán inchomparáide cibé áit a bhfuil cónaí ort.

 

Tugtar, sna tuarascálacha ó shaineolaithe atá á bhfoilsiú freisin le haghaidh comhairliúcháin, an anailís eacnamaíoch, theicniúil agus airgeadais a threoraigh an cur chuige a moladh i leith soláthair.

 

Críoch

 

Nótaí d'Eagarthóirí

Tá na cáipéisí comhairliúcháin phoiblí ar fáil ag www.broadband.gov.ie.

Press Release Documents