You are here:

Cruinniú UNESCO i mBaile Átha Cliath faoi chóras rabhaidh súnámaí

Baile Átha Cliath, an 16 Samhain 2015 ​


Buailfidh saineolaithe UNESCO ó 16 thír i mBaile Átha Cliath inniu (Dé Luain) chun ullmhacht maidir le súnámaithe a d'fhéadfadh tarlú san Atlantach Thoir-Thuaidh agus sa Mheánmhuir a phlé. Is é an tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, Alex White, a osclóidh an cruinniú, atá á óstáil ag Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann (SGÉ).  

Beidh sé seo ar an dara cruinniú déag den ghrúpa, atá ag obair trí Choimisiún Aigéaneolaíochta Idir-Rialtasach UNESCO, chun córas réamhrabhaidh súnámaí agus córas maolaithe le haghaidh cheantar an Atlantaigh Thoir-Thuaidh agus na Meánmhara a fhorbairt.

Bhunaigh UNESCO an grúpa mar fhreagairt ar shúnámaí tragóideach an 26 Nollaig 2004, ar bhásaigh níos mó ná 250,000 duine dá bharr i réigiún an Aigéin Indiaigh. Cé gur beag an seans go dtarlódh súnámaí san Atlantach agus sa Mheánmhuir, taispeántar sna taifid staire agus san fhianaise gheolaíochta go bhfuil cósta na hÉireann i mbaol ag súnamaithe ó mhaidhmeanna talún fomhuirí agus ó chreathanna talún i bhfad i gcéin.

Dúirt Stiúrthóir SGÉ, Koen Verbruggen: "Cé gur fíorannamh a tharlaíonn súnámaithe san Atlantach, is dóigh go mbeadh iarmhairtí súnámaí in Éirinn cosúil leis na tuilte cois cósta a chonacthas le linn borradh stoirme, ach bheadh i bhfad níos lú ama againn le freagairt. Is í sin an chúis go gcaithimid córas braite agus rabhaidh éifeachtach a chur i bhfeidhm. Tá Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann ag comhoibriú le Ranna Rialtais eile lena chinntiú go mbeidh freagairt chuí againn i gcomhair Éireann."


Tá córas braite agus rabhaidh súnámaí idirnáisiúnta faoi réir agus tástáladh roinnt uaireanta é. Faigheann Éire teachtaireachtaí súnámaí ó Centre National d'Alerte Aux Tsunamis (CENALT) na Fraince. Tá Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann ag obair le comhpháirtithe náisiúnta, an Oifig Pleanála Éigeandála, Met Éireann, Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath agus Foras na Mara ina measc, chun plean práinnfhreagartha éigeandála cuí a fhorbairt.  


Is í an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha an Roinn Rialtais cheannasach maidir le súnámaithe sa phróiseas bainistithe éigeandála náisiúnta. 

CRÍOCH

Nótaí d'Eagarthóirí


Is é teideal foirmiúil an ghrúpchruinnithe i mBaile Átha Cliath ná an Grúpa Comhordaithe maidir le Córas Réamhrabhaidh agus Maolaithe Súnámaí le haghaidh an Atlantaigh Thoir-Thuaidh, na Meánmhara agus ghrúpa na bhFarraigí Ceangailte (NEAMTWS). Bunaíodh é mar fhreagairt ar shúnámaí an 26 Nollaig 2004, ar bhásaigh níos mó ná 250,000 duine thart timpeall ar réigiún an Aigéin Indiaigh dá bharr. Thug an pobal idirnáisiúnta údarás do Choimisiún Aigéaneolaíochta Idir-Rialtasach UNESCO (IOC-UNESCO) comhordú a dhéanamh ar bhunú an chórais. Tá treoirlínte gníomhaíochtaí an NEAMTWS tiomsaithe i bPlean Feidhmithe an NEAMTWS.


Is é Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann an Ghníomhaireacht Domhaneolaíochta Náisiúnta. Tá sé de dhualgas air comhairle agus faisnéis gheolaíochta a sholáthar, agus sonraí a bhailiú chun sin a dhéanamh. Cuireann SGÉ raon táirgí ar fáil, léarscáileanna, tuarascálacha agus bunachair sonraí, agus feidhmíonn sé mar lárionad eolais agus comhpháirtí tionscadail i ngach gné de gheolaíocht na hÉireann. Is rannóg de chuid na Roinne Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha é SGÉ. www.gsi.ie.

Press Release Documents