You are here:

Ráiteas an Aire Denis Naughten maidir le deireadh a chur le táillí fánaíochta fón póca san Aontas Eorpach a thagann in éifeacht inniu

15 Meitheamh 2017

Chuir an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten T.D., fáilte inniu roimh chóras nua an AE "Fánaíocht ar tháillí baile". Ó inniu, ligfidh "Fánaíocht ar tháillí baile" an AE do thomhaltóirí na hÉireann agus an AE, a bhfuil fánaíocht ina bpleananna fón póca, seirbhís den chineál céanna agus a fhaigheann siad sa bhaile a fháil agus iad ag taisteal, gan aon chostas breise, faoi réir an Bheartais um Úsáid Chothrom.

I ráiteas, dúirt an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten, T.D.: "Ón lá inniu, cuirfear deireadh le billí fánaíochta gan choinne. Agus muid ag taisteal san AE, beimid ar fad in ann glaoch a chur, teachtaireachtaí téacs a sheoladh nó an t-idirlíon a scimeáil ar ár bhfóin phóca agus an praghas céanna agus a íocaimid sa bhaile á íoc againn mar gheall ar "Fánaíocht ar tháillí baile". Bhí Éire ag troid go crua ag idirbheartaíocht an AE chun deireadh a chur le billí fíor-arda fánaíochta d'Éireannaigh a bhíonn ag taisteal san AE agus is é inniu toradh na hoibre crua sin ar fad a rinne oifigigh i mo Roinn. Is bua é an córas nua seo do thomhaltóirí agus cuíchóireoidh sé an úsáid a bhaineann siad as a bhfón póca sa bhaile agus thar lear. Is lá maith é d'úsáideoirí fón póca na hÉireann."

Dúirt an tAire Naughten freisin: "Bhuail mé leis na príomhoibritheoirí líonraí móibíleacha inné agus d'iarr mé orthu dearbhú a thabhairt go gcloífidís go hiomlán leis na rialacha nua agus go mbeidís réidh do na hathruithe nua seo. Bhí mé diongbháilte nár chóir costais a chur ar aghaidh chuig tomhaltóirí maidir le tionchair mhargaidh “Fánaíocht ar tháillí baile” agus go gcaithfear an leibhéal céanna seirbhíse a sholáthar agus a fhaightear sa bhaile go teicniúil. Is céim riachtanach é deireadh a chur le formhuirir fánaíochta mhiondíola le cinntiú go dtacaíonn rialacha teileachumarsáide le bunú margadh aonair digiteach ar fud an Aontais ar mhaithe linn ar fad."

"Beidh an beart seo trédhearcach. Gheobhaidh custaiméirí SMS nuair a théann siad go tír san AE chun a liúntas fánaíochta sonraí agus na formhuirir a d'fhéadfaí a ghearradh orthu nuair a sháraíonn siad an liúntas saor in aisce a mheabhrú dóibh. Nuair a úsáidtear 80% den liúntas, gheobhaidh siad SMS eile, agus seolfar ceann eile chucu nuair a bhaintear an teorainn amach. D'fhéadfaí formhuirir a ghearradh orthu thar an bpointe sin. Is féidir liom a dheimhniú go ndéanfaidh ComReg monatóireacht ghéar ar an gcás agus go rialóidh siad cúrsaí chun comhlíonadh iomlán ó oibreoirí líonraí móibíleacha anseo in Éirinn a chinntiú," arsa an tAire Naughten.

CRÍOCH

Nóta d'Eagarthóirí

Rialaíodh fánaíocht san Aontas den chéad uair in 2007 faoi Rialachán (CE) Uimh, 717/2007, a chuir uasphraghsanna mórdhíola agus miondíola i bhfeidhm do sheirbhísí fánaíochta gutha laistigh den AE chun custaiméirí a chosaint ar tháillí iomarcacha leantacha ar na seirbhísí sin.

Aisghaireadh Rialacháin (CE) Uimh. 717/2007, arna leasú, ina dhiaidh sin agus cuireadh Rialacháin an AE 531/2012 (an Rialachán Fánaíochta) ina áit, a tháinig i bhfeidhm ar an 1 Iúil 2012.

Bunaíonn an Rialachán Fánaíochta an cuspóir beartais a luann gur chóir don difríocht idir taraifí fánaíochta agus baile dul i dtreo náide. Ní féidir an phríomhaidhm atá le deireadh a chur leis an difríocht idir táillí miondíola baile agus táillí fánaíochta a bhaint amach ar bhealach inbhuanaithe, áfach, le leibhéal breathnaithe na dtáillí mórdhíola. Caithfidh margaí náisiúnta fánaíochta mórdhíola a bheith iomaíoch agus caithfidh siad praghsanna fánaíochta mórdhíola a sholáthar a chuireann ar chumas oibritheoirí na seirbhísí fánaíochta miondíola a chur ar fáil go hinbhuanaithe gan aon táille bhreise ionas go mbeidh cealú na bhformhuirear fánaíochta miondíola inbhuanaithe ar fud an Aontais agus ionas nach saobhfar coinníollacha iomaíocha i margaí baile.

Ag an am céanna, ba chóir go mbeadh soláthraithe fánaíochta in ann 'beartas um úsáid chothrom' a chur i bhfeidhm ar úsáid na seirbhísí fánaíochta miondíola rialaithe a sholáthraítear ar an bpraghas miondíola baile a bhaineann leo. Tá sé i gceist ag an 'mbeartas um úsáid chothrom' an úsáid éagórach nó aimhrialta a bhainfeadh custaiméirí fánaíochta as seirbhísí fánaíochta miondíola a chosc, cosúil leis an úsáid a bhainfeadh custaiméirí fánaíochta i mBallstát nach é ballstát a soláthraí baile é as seirbhísí dá leithéid do chuspóirí seachas taisteal tréimhsiúil, mar shampla, úsáid seirbhísí dá leithéid ar bhonn buan (fánaíocht bhuan). Ba chóir go gcuirfeadh beartas um úsáid chothrom ar bith ar chumas chustaiméirí an tsoláthraí fánaíochta méideanna de sheirbhísí rialaithe fánaíochta miondíola a úsáid ar an bpraghas miondíola baile a bhaineann leo atá comhsheasmhach lena bpleananna taraifí faoi seach.

Cealú na bhformhuirear fánaíochta

In 2015, ghlac Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle (na comhreachtóirí) le Rialachán (AE) 2015/2120, a éilíonn go gcuirfear deireadh le formhuirir fánaíochta mhiondíola san Aontas ón 15 Meitheamh 2017, faoi réir úsáid chothrom na seirbhísí fánaíochta agus faoi réir na féidearthachta atá le meicníocht inbhuanaitheachta maolaithe de chealú na dtáillí fánaíochta miondíola a chur i bhfeidhm. Tugtar na rialacha ‘Fánaíocht ar tháillí baile' ar na rialacha nua seo do sheirbhísí fánaíochta miondíola san Aontas.

Forálann Rialachán (AE) 2015/2120 do na rialacha sin, ar an gcoinníoll go dtéitear i ngleic le ceist na gcostas sna margaí fánaíochta mórdhíola. Ina leith seo, tá an Coimisiún Eorpach ag tabhairt faoi athbhreithniú ar an margadh fánaíochta mórdhíola, d'fhonn bearta atá ag teastáil chun cealú na bhformhuirear fánaíocht miondíola a chumasú, de réir Airteagal 19 (1) den Rialachán Fánaíochta.

I dteannta an Rialacháin nua seo, mar sin, bunaíodh na rialacha ‘Fánaíocht ar tháillí baile’ in éineacht le hachtanna a chur i ngníomh, ar ghlac an Coimisiún leo i mí na Nollag 2016, a dhéanann foráil do rialacha mionsonraithe an bheartais um úsáid chothrom agus don mhodheolaíocht chun inbhuanaitheacht chealú na bhformhuirear fánaíochta miondíola a mheas.

Press Release Documents