You are here:

Toilíonn an tAire White le hoibriú phíblíne Ghás na Coiribe

Dé Máirt, an 29 Nollaig 2015


Tugadh toiliú inniu (29 Nollaig 2015) le hoibriú phíblíne gáis nádúrtha na Coiribe, a cheanglaíonn na saoráidí fomhuirí leis an gcríochfort i mBéal an Átha Buí.

Thug Alex White, an tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, an toiliú faoi réir 20 coinníoll  a bhaineann le bainistíocht, oibriú, rialú agus monatóireacht comhshaoil.

Déanfaidh ceantar gáis nádúrtha na Coiribe 42% d'éileamh gáis an oileáin uile, ar an meán, a shásamh le linn an chéad dá bhliain dá oibriúchán agus cuirfidh sé leis an OTI  trína úsáid in áit gáis iompórtáilte.

Dúirt an tAire White "Tá an treocht chuig geilleagar ísealcharbóin faoin mbliain 2050 leagtha amach i bPáipéar Bán an Rialtais ar an bhFuinneamh a d'fhoilsigh mé ar an 16 Nollaig. Ach tógfaidh an t-aistriú seo roinnt ama, agus beidh úsáid á baint as breoslaí iontaise mar chuid dár meascán foinsí fuinnimh ar feadh roinnt blianta fós, de réir mar atá na breoslaí iontaise is truaillithí á gcur as an áireamh againn.  Sa chomhthéacs sin, beidh buntáistí suntasacha agus marthanacha le baint as forbairt acmhainní gáis dúchasacha, go háirithe mar a bhaineann sé le sláine an tsoláthair, ionadú iompórtálacha, forbairt  eacnamaíochta náisiúnta agus áitiúla, agus sochar fioscach."

Tá sonraí uile an iarratais ó Chomhpháirtithe Ghás na Coiribe*, mar aon leis an measúnú agus an toiliú, ar fáil ar shuíomh gréasáin Roinn an Aire ar www.dcenr.gov.ie

CRÍOCH


Nóta d'Eagarthóirí                                                                                                       

De réir fhorálacha Alt 40 den Acht Gáis 1976, ní cheadaítear píblíne gáis uas-srutha a oibriú gan toiliú a bheith faighte ón Aire.  De réir na reachtaíochta, ní dhéanfaidh ná ní oibreoidh duine, gan toiliú an Aire... píblíne uas-srutha ar thalamh, thar thalamh ná faoi dhromchla talún ná ar ghrinneall, thar ghrinneall ná faoi dhromchla grinnill atá suite i bhfarraigí teorann an Stáit nó i limistéar ainmnithe."

Thug an tAire a bhí ann ag an am a thoiliú faoi alt 40 den Acht Gáis leis an bpíblíne a thógáil ar an 25 Feabhra 2011, agus ar an 18 Lúnasa 2015, chuir comhpháirtithe Ghás na Coiribe iarratas isteach chun an phíblíne a oibriú.  Foilsíodh fógra an iarratais agus lorgaíodh aighneachtaí ón bpobal agus ó chomhairlithe roimh an 25 Meán Fómhair.


*Shell E&P Ireland Limited, Statoil Exploration (Ireland) Limited agus Vermillion Energy​

Press Release Documents