You are here:

Ceapann an tAire White beirt chomhaltaí ar Bhord EirGrid

 

 

Baile Átha Cliath, an 6 Lúnasa 2015

Tá faomhadh an Rialtais faighte ag an Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, an tUas. Alex White TD, i gcomhair cheapacháin Michael Hand agus Gerry Walsh ar Bhord EirGrid cpt.

Is é EirGrid Oibreoir Chóras Tarchurtha leictreachais na hÉireann agus is é a fhochuideachta, SONI (System Operator, Northern Ireland) Oibreoir Chóras Tarchurtha Thuaisceart Éireann.

Arsa an tAire White: "Tá an-áthas orm gur ghlac Michael agus Gerry le mo chuireadh bheith ina gcomhaltaí de Bhord EirGrid. Tá a lán taithí ag an bheirt iarrthóirí ar róil cheannaireachta shinsearacha in eagrais mhóra agus ar an bpleanáil agus forbairt chasta. Tá mé lánchinnte go bhfuil an tiomantas agus an fhís chuí acu le córas tarchurtha inbhuanaithe a sholáthar a thacóidh le riachtanais eacnamaíochta agus shóisialta araon."

Baineadh feidhm as próiseas roghnúcháin na Seirbhíse Ceapacháin Phoiblí (SCP) de réir na dTreoirlínte do Cheapacháin ar Bhoird Stáit a d'fhoilsigh an Rialtas i mí na Samhna 2014.

CRÍOCH

 

Nótaí d'Eagarthóirí

Beathaisnéisí gairide na gceapaithe nua

Michael Hand

Is é Michael Hand Príomhfheidhmeannach Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin. Bhí sé ina Stiúrthóir Bainistíochta roimhe sin ar WYG Engineering (Éire). Tá taithí ag an Uas. Hand ar thionscadail chasta a phleanáil agus a fhorbairt chomh maith le cumarsáid agus teagmháil le páirtithe leasmhara ag leibhéal sinsearach.

 

 

Gerry Walsh

Bhí Gerry Walsh ina Phríomhfheidhmeannach ar Bord Gais Eireann (BGE), le cois bheith ina Stiúrthóir ar Mutual Energy Northern Ireland. Tá taithí leathan ag an Uas. Walsh ag leibhéal Boird chomh maith le tuiscint ar cheisteanna a bhaineann le forbairt agus uasghrádú infreastruchtúr reatha agus tógáil infreastruchtúr nua.

Comhalt Bhord EirGrid Iúil 2015 (roimh na ceapacháin nua a fógraíodh inniu)

 

AinmDáta an Cheapacháin Deireadh an Téarma
Joan Smyth*16 Meith 200915 Meith 2019
Richard Sterling*16 Meith 200915 Meith 2019
Gary Healy15 M.F. 201114 M.F. 2016
Liam O'Halloran15 M.F. 201114 M.F. 2016
Bride Rosney15 M.F. 201114 M.F. 2016
Doireann Barry22 Noll 201121 Noll 2016
Fintan Slye17 Iúil 201330 M.F. 2019
John O'Connor12 Samh 201311 Samh 2018

*Athcheaptha ar 16 Meith 2014

 

 

 

 

 

 

 

Press Release Documents