You are here:

An Grúpa Faireacháin Praghsanna: Athrú an-bheag ar phraghsanna i mí na Nollag

Sonraí mhí na Nollag 2019 – Bhí athrú an-bheag ar luainiú praghsanna i mí na Nollag ag comhlachtaí a bhailíonn dramhaíl tí.

 

Tá na sonraí praghsanna le haghaidh mhí na Nollag bunaithe ar anailís a rinneadh ar ghnólachtaí éagsúla atá ceadúnaithe le dramhaíl tí a bhailiú. Tá 19 ngnólacht ar leith i gceist agus bíonn cuid acu ag oibriú i níos mó ná réimse amháin. Déantar faireachán gníomhach ar 26 margadh san iomlán.  

 

Tá cúrsaí praghsála i dtaca le bailiú dramhaíl tí casta  

Tairgeann formhór na ngnólachtaí a bhailíonn dramhaíl tí pacáistí éagsúla bailithe dramhaíola dá gcustaiméirí. Fágann sé sin go bhfuil i bhfad níos mó pacáistí bailithe dramhaíola ann ná gnólachtaí. Lena chois sin, ó mhí go mí bíonn cuid de na gnólachtaí ag cur pacáistí áirithe breise bailithe dramhaíola ar fáil nó stadann siad de phacáistí áirithe a chur ar fáil. Dealraíonn sé go n-ardaíonn agus go n-íslíonn cuid acu praghsanna chun an margadh a thástáil. Tá an margadh an-chobhsaí ó thaobh praghsála de le 6 mhí anuas, áfach.  

 

I mí na Nollag, ní raibh aon athrú ar líon iomlán na bpacáistí praghsála, is é sin 8. Ar na pacáistí praghsála atá ar fáil tá táille sheirbhíse móide táille in aghaidh an kg meáchain, E-tag agus roghanna eile. Is é 49 líon iomlán na bpacáistí praghsála maidir le bailiú dramhaíola sna gnólachtaí a ndearnadh faireachán orthu, sin laghdú ar a haon le hais na míosa roimhe sin (tá briseadh síos iomlán ar na seirbhísí uile a thairgtear le fáil sa chuid sin den tuarascáil seo ina bhfuil na sonraí).

 

Athruithe ar phraghsanna

Is iad seo a leanas na praghasluainithe i mí na Nollag:

 

1.       Soláthróir Seirbhísí D – D’ísligh siad an táille sheirbhíse mhíosúil ó €25.83 go €19.08 - (Táille sheirbhíse, lamháltas meáchain móide táille in aghaidh an kg as meachán breise os cionn an lamháltais san áireamh)Leis an athrú seo, tá praghas an ghnólachta seo mar an gcéanna leis an bpraghas a thuairiscigh siad i mí Dheireadh Fómhair.

2.       Soláthróir Seirbhísí O – D’ísligh siad an táille athchúrsála in aghaidh an kg ó 4.5 cent go 4 cent – (Táille sheirbhíse móide táille in aghaidh na tógála in aghaidh na haraide móide táille in aghaidh an kg meáchain bhreise).

3.       Soláthróir Seirbhísí F – D’ísligh siad an táille sheirbhíse ó €25.80 go €23.17 - (Táille sheirbhíse móide táille bhanda meáchain).

4.       Soláthróir Seirbhísí N Laghdaigh siad an lamháltas tógála araide dramhaíola ó 43.3 kg go 35.83 in aghaidh na tógála bunaithe ar lamháltas 215 kg thar thréimhse 3 mhí

Sonraí praghsanna a chur in iúl

Ní raibh aon deacracht ann ó thaobh cur ar fáil eolais faoi phraghsanna ag na gnólachtaí le linn an fhaireacháin praghsanna i mí na Nollag.

 

Comhairliúchán poiblí faoi Phlean Gnímh Dramhaíola do Gheilleagar Ciorclach

Tá an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil ar lorg tuairimí faoi láthair faoi Phlean Gnímh Dramhaíola nua d’Éirinn mar chuid den aistriú go geilleagar níos ciorclaí. Is mian leis an Roinn tuairimí a fháil ón bpobal faoi roinnt ábhar, ina measc cosaint tomhaltóirí agus faireachán margaí. Tiocfaidh deireadh leis an tréimhse chomhairliúcháin ar an 21 Feabhra. Tá eolas ar an gcomhairliúchán le fáil ar:

 

https://www.dccae.gov.ie/en-ie/environment/consultations/Pages/Public-Consultation-Waste-Action-Plan-for-a-Circular-Economy.aspx

 

An fáth nach luaitear ainmneacha leis an eolas a thugaimid

Is é seo a leanas cuspóir an Ghrúpa Faireacháin Praghsanna: a fháil amach an mbíonn luainiú ar na praghsanna a íocann sealbhóirí tí as bailiú dramhaíola tí, an luainiú sin a rianú, agus sa chás ina mbíonn luainiú ann, méid an luainithe a fháil amach. Is le rúnsiopadóireacht i gcion de na gnólachtaí ceadúnaithe bailithe dramhaíola a dhéantar seo. Ní féidir ainmneacha na ngnólachtaí a ndéantar faireachán gníomhach orthu a fhoilsiú, áfach, siocair nach ndéantar faireachán ar phraghsanna ach i gcuid den mhargadh agus ní sa mhargadh iomlán

 

Comhdhéanamh an Ghrúpa Faireacháin Praghsanna

Tá ionadaithe ó na heagrais seo a leanas sa ghrúpa:

  • An Rannóg um an Beartas Dramhaíola agus Éifeachtúlacht Acmhainní
  • Eacnamaí ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son an hAeráide agus Comhshaoil
  • Staitisteoir ón bPríomh-Oifig Staidrimh
  • Shelfwatch – grúpa neamhspleách faireacháin praghsanna, agus
  • Frank Conway (MoneyWhizz) – saineolaí neamhspleách ar thomhaltóirí.

 

Go dtí seo, tá an Grúpa Faireacháin Praghsanna i ndiaidh theacht le chéile naoi n-uaire is fiche: 13 Meán Fómhair, 11 Deireadh Fómhair, 14 Samhain, 12 Nollaig, 9 Eanáir 2018, 13 Feabhra, 13 Márta, 10 Aibreán, 14 Bealtaine, 20 Meitheamh, 17 Iúil, 14 Lúnasa, 11 Meán Fómhair, 16 Deireadh Fómhair, 14 Samhain, 11 Nollaig 2018, 15 Eanáir 2019, 12 Feabhra, 14 Márta, 9 Aibreán, 14 Bealtaine, 11 Meitheamh, 9 Iúil, 20 Lúnasa 2019, 10 Meán Fómhair 2019, 8 Deireadh Fomhair 2019, 12 Samhain 2019, 16 Nollaig 2019 agus 22 Eanáir 2020.  

 

Tá an anailís mhíosúil le fáil ar shuíomh na Roinne anseo.

CRÍOCH

Cuirtear aighneachtaí chuig: pricemonitoringgroup@dccae.gov.ie

Tugtar ar aird gur bunaíodh an cuntas ríomhphoist seo le gur féidir le daoine eolas ábhartha faoi phraghsanna a chur chuig an nGrúpa. Déanfaidh an Grúpa an t-eolas uile a chuirfear chuige faoi phraghsanna a íocann úsáideoirí cónaithe as bailiú dramhaíola tí a mheas. Ar an drochuair, ní féidir leis an nGrúpa freagraí a chur ar ais ar na ríomhphoist a fhaigheann siad.​


Press Release Documents