You are here:

Tugann an tAire Denis Naughten sonraí faoi cheardlann mhicrighiniúna atá le reáchtáil i gcaitheamh na Seachtaine um Ghníomhú ar son na hAeráide

Tá an tAire Denis Naughten ag fógairt sonraí inniu faoi mhórcheardlann atá le reáchtáil amárach (Dé Máirt, 17 Deireadh Fómhair), i gcaitheamh na Seachtaine um Ghníomhú ar son na hAeráide, le príomhpháirtithe leasmhara chun an ‘mhicrighiniúint’ a thabhairt chun cinn in Éirinn.

Sa cheardlann seo:

  • Pleanálfar do thodhchaí fuinnimh ina mbeidh saoránaigh agus gnólachtaí in ann a leictreachas féin a ghiniúint agus a ídiú - micrighiniúint
  • Scrúdófar baic ar mhicrighiniúint in Éirinn
  • Forbrófar staid náisiúnta bheartais ar mhicrighiniúint

Beidh mórcheardlann ar siúl Dé Máirt, 17 Deireadh Fómhair in Óstán Clayton, Droichead na Dothra, Baile Átha Cliath chun iniúchadh a dhéanamh ar dheiseanna chun micrighiniúint leictreachais a fhorbairt in Éirinn.

Agus an cheardlann á fógairt aige, dúirt an tAire Naughten: “Is tráthúil anois taighde a dhéanamh ar an gcaoi a mbeidh micrighiniúint leictreachais ina cuid nádúrtha de thírdhreach fuinnimh na hÉireann. Chuige sin, tá gné thábhachtach den phróiseas taighde sin á fógairt agam – ceardlann a thugann na príomhpháirtithe ar fad le chéile, grúpaí pobail agus saoránaigh aonair san áireamh. Is tábhachtach liom tionscadail fuinnimh pobail agus tionscadail fuinnimh faoi stiúir saoránach a fhorbairt agus creidim go gcuideoidh an cheardlann seo go mór leis an bhforbairt sin.”

Thug an tAire Naughten faoi deara gur cuireadh tacaíocht do mhicrighiniúint leictreachais san áireamh i measúnú eacnamaíoch a rinneadh le déanaí le bheith mar bhonn agus mar thaca ag an Scéim um Thacaíocht do Leictreachas In-athnuaite (STLI), clár tacaíochta atá á fhorbairt ag a Roinn faoi láthair.

Is é cuspóir na ceardlainne, dar leis an Aire Naughten, ná: "tógáil ar an anailís eacnamaíochta seo, agus comhthuiscint ar na baic ar mhicrighiniúint in Éirinn a fhorbairt. Ní féidir linn réitigh fhéideartha ar na príomhdhúshláin a scrúdú go dtí go mbeidh an chomhthuiscint seo againn orthu. Cuirfidh an cheardlann deis ar fáil chun micrighiniúint a imscrúdú a thuilleadh, agus fianaise eacnamaíochta, roghanna tacaíochta, beartas AE lena n-áirítear rialáil agus srianta eile ar nós ceisteanna greille á nglacadh san áireamh."

Dúirt an tAire Naughten freisin: “Tuigeann agus glacann an Rialtas go hiomlán leis na tairbhí éagsúla a bhaineann le micrighiniúint leictreachais, ó thaobh cabhrú leis an ngníomhú ar son na haeráide agus le spriocanna na bhfoinsí in-athnuaite fuinnimh de. Tá ról suntasach aige freisin maidir le feasacht ar thairbhí an fhuinnimh in-athnuaite a mhéadú agus maidir leis an tsochaí a bheith ag glacadh níos mó le tionscadail a bhaineann le fuinneamh in-athnuaite."

Dúirt Jim Gannon, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann, "Tá an-áthas ar Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann an cheardlann seo ar mhicrighiniúint a reáchtáil. Tá sé soiléir gur rogha i bhfad níos indéanta í micrighiniúint do shaoránaigh agus do chomhlachtaí ó na trialacha agus ón taighde a rinneamar le roinnt blianta anuas, in éineacht le comharthaíocht beartas AE agus laghdú suntasach ar chostais teicneolaíochta. Cé go bhfuil sé fós ag dul dian ar mhicrighiniúint dul san iomaíocht le giniúint mhórscála ar bhonn eacnamaíoch amháin, tá tairbhe indíreach le baint as micrighiniúint a d'fhéadfadh luach breise a sholáthar. An dúshlán atá roimh go leor dlínsí ná nach i gcónaí a bhíonn na hidirghabhálacha, a dhreasaíonn giniúint mhórscála ar an mbealach is éifeachtaí, éifeachtach ar scála na micrighiniúna. I gcomhthéacs an STLI, táimid ag tnúth le héascaíocht a dhéanamh ar an gceardlann seo, le hiniúchadh a dhéanamh ar na roghanna atá ann agus ar na bealaí a bhféadfaí iad a thástáil."

Tabharfaidh an cheardlann na páirtithe leasmhara ábhartha ar fad ar fud réimse earnálacha fuinnimh le chéile, Grúpaí Pobail, Eagraíochtaí Neamhrialtasacha, Soláthraithe Fuinnimh, Rialtas, saineolaithe ar Ghreille Leictreachais, Pleanálaithe, Grúpaí ó Thionscal an Fhuinnimh, Suiteálaithe, Déantúsóirí Trealaimh, Grúpaí Feirmeoireachta, Taighdeoirí agus saoránaigh aonair san áireamh.


Nótaí chuig Eagarthóirí:
Baineann micrighiniúint leictreachais le gineadóirí leictreachais ar an líonra dáilte ísealvóltais. Go hiondúil, cuimsíonn an sainmhíniú gineadóirí a úsáidtear i dtithe, i ngnólachtaí agus i bhfoirgnimh thráchtála, áit a bhféinchaitear cuid éigin den leictreachas a ghintear. Tá teicneolaíochtaí cosúil le fótavoltachas mionscála gréine, tuirbíní gaoithe, hidrileictreachas agus cumhacht is teas in éineacht i gceist leis.

Tá comhairliúchán poiblí ar thréithe an STLI atá ag teacht chun cinn ar oscailt faoi láthair agus fanfaidh sé ar oscailt go dtí an 3 Samhain ag 4pm. Is féidir na doiciméid chomhairliúcháin, ina bhfuil mionstaidéir a rinneadh ar chostais na teicneolaíochta in-athnuaite agus ar thionscadail phobail um leictreachas in-athnuaite, a fháil ar www.dccae.ie nó ar http://www.dccae.ie/en-ie/energy/consultations/Pages/Renewable-Electricity-Support-Scheme-Design-Consultation.aspx

Molann an anailís a rinneadh ar an STLI gur fearr a thacófar le micrighiniúint agus le giniúint mhionscála in-athnuaite lasmuigh den phríomh-STLI. Tá go leor cúiseanna leis seo:


  1. 1. Na costais choibhneasta níos airde a bhaineann le micrighiniúint agus giniúint mhionscála i gcomparáid le tionscadail mhórscála atá faoi stiúir an phobail agus faoi stiúir an fhorbróra.
    2. Na leasaithe riachtanacha ar an táille líonra agus ar na taraifí lena chinntiú go gcuireann féinghineadóirí/féintomhaltóirí go cothrom leis na costais a bhaineann le cothabháil a dhéanamh ar an ngreille leictreachais.
    3. Tá tuilleadh oibre ag teastáil le modh cothrom agus cóir a aithint chun cúiteamh a íoc le tomhaltóirí féinghiniúna, a chinntíonn go dtagann tacaíochtaí micreascála agus mionscála leis na prionsabail sa Treoir maidir le Fuinneamh In-athnuaite.
    4. Teastaíonn tuilleadh anailíse le cinntiú go bhfuil tionchar cothrom dáileacháin ar an PSO agus nach ngearrtar pionós míchothrom ar dhaoine nach bhfuil sé d'acmhainn acu páirt a ghlacadh i scéimeanna dá leithéid agus ar dhaoine atá ina gcónaí i gcóiríocht ar cíos ach na daoine a bhfuil sé d'acmhainn acu páirt a ghlacadh a fhóirdheonú.

Tagann an cur chuige seo le cur chuige na mBallstát eile san AE a rinne leasuithe, nó ar mian leo leasuithe a dhéanamh, le cinntiú go gcaitear go cothrom le féintomhaltóirí. Tá baol ann go mbeidh leasuithe ag teastáil ó scéim a forbraíodh le tacú le micrighiniúint agus le féintomhaltóirí agus nach dtéann i ngleic leis na ceisteanna seo ar dtús. Tá samplaí ann de scéimeanna micrighiniúna san AE, sa Ghearmáin agus san Iodáil go háirithe, arbh éigean iad a leasú.

In ainneoin a bhfuil ráite thuas, ní mór a lua go gcuirfear roinnt deiseanna ar fáil do ghiniúint mhionscála in-athnuaite agus do rannpháirtíocht an phobail agus na saoránach san athrú fuinnimh, agus go dtacófar leo, trí na beartais faoi thionchar an phobail atá á bhforbairt mar chuid de dhearadh an STLI.
Críoch

Press Release Documents