You are here:

Cobhsaíocht ann ó mhí go mí de réir anailíse ar phraghsanna i mí Mhárta – an Grúpa Faireacháin Praghsanna

Ráta fíorbheag praghasluainithe ann

 

 

9 Aibreán 2019

 

Sonraí mhí Mhárta 2019 - Bíonn an Grúpa Faireacháin Praghsanna ag déanamh faireacháin go gníomhach ar 26 soláthróir seirbhísí ar fud na tíre. Tá 19 gcomhlacht éagsúla i gceist agus bíonn cuid acu ag feidhmiú i níos mó ná réimse amháin.

 

Mar a léiríodh in anailísí a rinneadh roimhe seo, tá cúrsaí praghsála i dtaca le bailiú dramhaíola tí casta. Níl aon socrú ar leith ná aon socrú aonghnéitheach tagtha chun cinn i measc na soláthróirí éagsúla seirbhísí. Mar sin féin, tá plean praghsála áirithe amháin ann i gcónaí atá i bhfad níos coitianta ná aon cheann eile, is é sin táille sheirbhíse, lamháltas meáchain san áireamh, móide táille in aghaidh an kg as meáchan os cionn an lamháltais.

 

Pacáistí casta praghsála

Bíonn pacáistí éagsúla bailithe dramhaíola á gcur ar fáil dá gcustaiméirí ag sciar suntasach de na comhlachtaí bailithe dramhaíola. Mar thoradh air sin, tá rogha pacáistí bailithe dramhaíola ar fáil d'úsáideoirí seirbhísí, rud a chuireann le líon iomlán na bpacáistí a bhfuil faireachán gníomhach á dhéanamh orthu.

 

Is é 51 líon iomlán na bpacáistí bailithe dramhaíola atá ar fáil. Níl athrú ar bith ar a líon le hais mhí Feabhra (tá mionsonraí na dtairiscintí seirbhíse uile le fáil sa tuarascáil seo).

 

Níor nocht an feachtas rúnghlaonna i mí Mhárta go raibh aon athrú tagtha ar líon iomlán na bpacáistí praghsála le hais mhí Feabhra; tá 8 gcinn acu ann go fóill. Ar na samplaí de phacáistí praghsála tá táille sheirbhíse móide táille in aghaidh an kg meáchainE-tag agus roghanna eile (tá liosta iomlán na samhlacha praghsála le fáil sa tuarascáil seo, sa chuid ina bhfuil anailís ar shonraí).

 

 

Athruithe ar phraghsanna

Seo a leanas an t-éagsúlú praghsanna i dtaca leis an 51 plean praghsála:

 

  1. Soláthróir Seirbhísí K – Laghdaíodh an táille sheirbhíse ó €26.67 go €25.00. (Táille sheirbhíse (lamháltas meáchain san áireamh) móide táille in aghaidh an kg as meáchan breise os cionn an lamháltais).
  2. Soláthróir Seirbhísí M – Stad siad de bheith ag cur an dara rogha praghsála ar fáil sa chatagóir táille sheirbhíse móide táille in aghaidh an kg meáchain
  3. Soláthróir Seirbhísí – Laghdaigh siad na táillí tógála i dtaca le gach cineál bosca bruscair: laghdaíodh an praghas i dtaca le dramhaíl ghinearálta ó €12 go €11.20; laghdaíodh an praghas i dtaca le boscaí athchúrsála ó €4 go €3.80, agus laghdaíodh an praghas i dtaca le boscaí bruscair orgánaigh ó €6 go €5.70 in aghaidh na tógála. Le fírinne, is é atá déanta acu ná na méaduithe ceannann céanna a chuir siad i bhfeidhm i mí Feabhra a chur ar ceal. (Táille sheirbhíse móide táille in aghaidh na tógála in aghaidh an bhosca bruscair). 

     

Sonraí praghsanna a chur in iúl

Go ginearálta, ba shásúil an soláthar eolais a tugadh faoi phraghsanna nuair a cuireadh scairt ar fhoirne sna comhlachtaí bailithe dramhaíola.

 

An fáth nach luaitear ainmneacha leis an eolas a thugaimid

Is é seo a leanas cuspóir an Ghrúpa Faireacháin Praghsanna: a fháil amach an mbíonn luainiú ar na praghsanna a íocann sealbhóirí tí as bailiú dramhaíl tí, an luainiú sin a rianú, agus sa chás ina mbíonn luainiú ann, a fháil amach cé mhéad de luainiú atá i gceist. Chuige sin, bíonn cur chuige na rúnsiopadóireachta in úsáid agus cuirtear i bhfeidhm é i leith cion de na gnólachtaí ceadúnaithe bailithe dramhaíola. Ní féidir ainmneacha na ngnólachtaí a ndéantar faireachán gníomhach orthu a fhoilsiú, áfach, siocair nach ndéantar faireachán ar phraghsanna sa mhargadh ina iomlán. 

 

Comhdhéanamh an Ghrúpa Faireacháin Praghsanna

Tá ionadaithe ó na heagrais seo a leanas sa ghrúpa:

  • Rannóg an Bheartas Dramhaíola agus Éifeachtúlacht Acmhainní
  • Eacnamaí ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son an hAeráide agus Comhshaoil
  • Staitisteoir ón bPríomh-Oifig Staidrimh
  • Shelfwatch – grúpa neamhspleách faireacháin praghsanna, agus
  • Frank Conway (MoneyWhizz) – saineolaí neamhspleách tomhaltóirí.

 

Go dtí seo, tá an Grúpa Faireacháin Praghsanna i ndiaidh theacht le chéile fiche uair: 13 Meán Fómhair, 11 Deireadh Fómhair, 14 Samhain, 12 Nollaig, 9 Eanáir 2018, 13 Feabhra, 13 Márta, 10 Aibreán, 14 Bealtaine, 20 Meitheamh, 17 Iúil, 14 Lúnasa, 11 Meán Fómhair, 16 Deireadh Fómhair, 14 Samhain, 11 Nollaig 2018, 15 Eanáir, 12 Feabhra, 14 Márta agus 9 Aibreán 2019. 

 

 

CRÍOCH

Cuirtear eolas chuigpricemonitoringgroup@dccae.gov.ie

Tugtar ar aird gur bunaíodh an cuntas ríomhphoist seo le gur féidir eolas ábhartha faoi phraghsanna a chur chuig an nGrúpa. Déanfaidh an Grúpa an t-eolas uile a chuirfear chuige faoi phraghsanna a íocann úsáideoirí cónaitheacha as bailiú dramhaíola baile a mheas. Ar an drochuair, ní féidir leis an nGrúpa freagraí a chur ar ais ar na ríomhphoist a fhaigheann siad.  

Press Release Documents