You are here:

Torthaí an Mhárta ón nGrúpa Monatóireachta Praghsála do Bhailiú Dramhaíola Tí

Taispeánann an treocht go bhfuil costais bailithe dramhaíola tí fós socair ach go gcaithfidh soláthraithe margaidh rannpháirtíocht níos mó a bheith acu le tomhaltóirí maidir le struchtúir chasta phraghsála

Laghdú ar an Táille Sheirbhíse (liúntas meáchain san áireamh) móide Táille in aghaidh an kg don Fharasbarr os cionn an Liúntais.

 

Dé Luain, an 16 Aibreán, 2018

Príomhthorthaí ó anailís mhargaidh Mhárta 2018

Bhí an méid a íocann úinéirí tí as bailiú dramhaíola tí socair don chuid is mó i gcaitheamh mhí an Mhárta i gcomparáid leis an mí roimhe sin. É sin in ainneoin fógra roimh ré a bheith tugtha ag roinnt soláthraithe go raibh sé i gceist acu táille d'Araidí Glasa nó táille athchúrsála dramhaíola a thabhairt isteach ag tús mhí Aibreáin 2018.

Déanann an Grúpa Monatóireachta Praghsála, a bunaíodh chun monatóireacht a dhéanamh ar an gcostas atá ar dhramhaíl tí a bhailiú nuair atá deireadh a chur  de réir a chéile le seirbhísí ráta comhréidh. Déanann siad monatóireacht ar 26 soláthraí seirbhíse. Ina measc sin tá 19 gcuideachta aonair agus monatóireacht á déanamh ar chuid acusan i níos mó ná aon limistéar amháin.

Faoi mar a léiríodh i dtorthaí na míosa roimhe seo, níl aon socrú aonfhoirmeach praghsála amháin ann i measc na soláthraithe seirbhíse a ndearnadh monatóireacht orthu; tairgeann roinnt soláthraithe seirbhíse pacáistí éagsúla d'úinéirí tí chun an dramhaíl a bhailiú.

Dá bharr sin, nuair a cuireadh líon iomlán na soláthraithe bailithe dramhaíola agus na bpacáistí bailithe éagsúla le chéile, aithníodh agus fíoraíodh 39 tairiscint seirbhíse éagsúil i mí an Mhárta. Is ionann é sin agus dhá cheann níos lú ná mar a bhí sa mhí roimhe sin agus titim 6 ó bhuaicphointe 45 a aithníodh i monatóireacht mhí na Nollag (tá briseadh síos iomlán de na tairiscintí seirbhíse ar fad ceangailte leis seo).

 

Raon samhlacha praghsála ar fáil

Tairgeann a lán cuideachtaí raon pleananna praghsála. Tá sé tugtha faoi deara ag an nGrúpa áfach go mbíonn sé deacair uaireanta ar fhoireann oifige lucht bailithe dramhaíola praghsanna a lua go héifeachtach agus go héifeachtúil nuair a dhéantar teagmháil leo ar an teileafón. Is ábhar imní é seo don Ghrúpa mar nach mbeadh roinnt tomhaltóirí in ann comparáid a dhéanamh chun teacht ar na praghsanna is fearr.

 

Oiliúint níos fearr don fhoireann le haghaidh nochtadh níos seasmhaí do thomhaltóirí

Nuair a tharla sé gur thóg foireann na hoifige níos mó ama ná mar a bheifí ag súil leis chun sonraí na bpraghsanna a thabhairt, d'úsáid an Grúpa suímh ghréasáin na gcuideachtaí chun na praghsanna a dhearbhú. Tá an Grúpa ar an eolas áfach nach dtugann gach cuideachta a bpraghsanna ar a suíomh gréasáin agus nach bhfuil rochtain ar an idirlíon ag gach tomhaltóir, nó níl siad ar fad compordach leis an gcineál seo comparáide. Tá sé tábhachtach mar sin go ndéanfadh na cuideachtaí bailithe dramhaíola deimhin de go bhfaigheann an fhoireann atá freagrach as glaonna ó thomhaltóirí a fhreagairt nó as an suíomh gréasáin acu a chothabháil dóthain oiliúna chun an t-eolas sin a thabhairt go tapa agus go héifeachtúil.

 

Samhlacha Casta Praghsála

I measc na gcuideachtaí uile a ndearnadh monatóireacht orthu tá 9 samhail phraghsála éagsúla ann. Seo an líon céanna a taifeadadh i mí Feabhra.

Ar na samplaí de shamhlacha praghsála tá: Táille sheirbhíse móide táille in aghaidh an kg; R-chlib, Ráta Comhréidh agus roghanna eile.

Casadh beag a tharla is ea gur tháinig titim ar an tsamhail phraghsála ba thapúla fáis roimhe seo; Táille Sheirbhíse (liúntas meáchain san áireamh) móide Táille in aghaidh an kg don Fharasbarr os cionn an Liúntais. Bhí méadú ag teacht ar an líon soláthraithe seirbhíse a raibh an tsamhail phraghsála áirithe seo á tairiscint acu. Mar shampla, i mí na Nollag, thairg 11 chuideachta an tsamhail phraghsála seo, i mí Eanáir, thairg 13 chuideachta í agus i mí Feabhra, bhí 18 á tairiscint ach i mí an Mhárta, bhí 2 chuideachta níos lú á tairiscint. Tá 3 sholáthraí seirbhíse fós ag tairiscint seirbhísí bailithe ag ráta comhréidh, an líon céanna is a bhí ann an mhí roimhe sin.

 

Gluaiseachtaí praghsanna laistigh den tseirbhís is mó éilimh

Is í an tsamhail phraghsála is mó éilimh i measc na soláthraithe seirbhíse a ndearnadh monatóireacht orthu ná an pacáiste Táille Sheirbhíse (liúntas meáchain san áireamh) móide Táille in aghaidh an kg don Fharasbarr os cionn an Liúntais. Tá 16 sholáthraí seirbhíse ag tairiscint na seirbhíse seo anois. Sin titim 2 ón mhí roimhe sin. Nuair a rinneamar scrúdú ar na cuideachtaí a thairg an tseirbhís seo freisin i mí Feabhra agus nuair a chuireamar i gcomparáid iad, fuaireamar gur fhan na praghsanna socair don chuid is mó seachas roinnt gluaiseachtaí beaga:

 

1.     Soláthraí seirbhíse T, laghdaigh an táille sheirbhíse mhíosúil ó €24.95 go €24.92

2.     Soláthraí seirbhíse Y, mhéadaigh an táille sheirbhíse mhíosúil ó €26.00 go €29.86

3.     Soláthraí seirbhíse Z, Laghdaigh Táille Dhramhaíola Mhíosúil in aghaidh an kg ó €.25 go €.18

 

Fógra maidir le praghas bailithe múirín

Réimse amháin eile inar tugadh isteach praghas don chéad uair ba ea an R-chlib. Tá 2 sholáthraí seirbhíse a thairgeann seirbhís R-chlibe. Thosaigh soláthraí seirbhíse amháin ag tairiscint táille €9 do bhailiú múirín i mí an Mhárta. Seo an chéad uair a thairg cuideachta táille le haghaidh bailiú múirín. Dúirt soláthraí seirbhíse eile a thairgeann rogha R-chlibe go mbailíonn siad múirín saor in aisce.

 

An chúis nach luaitear ainmneacha leis an eolas

Is é cuspóir an ghrúpa tuiscint ghinearálta níos fearr a fháil amach an bhfuil praghsanna ag luainiú agus má tá, cé mhéad atá i gceist. Níor bunaíodh an Grúpa Monatóireachta Praghsála chun seirbhís chomparáide praghsanna a sholáthar; chuige sin bheadh gá le monatóireacht uilemhargaidh ar an mbreis is seasca bailitheoir dramhaíola tí sa tír sna ceantair éagsúla ina gcuireann siad seirbhís ar fáil, dá bharr sin, foilsítear na torthaí ar bhonn anaithnidithe.

 

Praghsanna a nochtadh níos éifeachtúla

Mar a aithníodh cheana, is é príomhfhócas an Ghrúpa Monatóireachta Praghsála gluaiseachtaí praghsanna chun dramhaíl tí a bhailiú a mheas, a thaifeadadh agus a thuairisciú. Tá ábhair imní áirithe ag an nGrúpa áfach maidir leis an méid ama a thógann roinnt soláthraithe chun a bpraghsanna a nochtadh, cibé ar an teileafón é nó ar a suíomhanna gréasáin.

 

Comhdhéanamh an Ghrúpa Monatóireachta Praghsála

Tá trí ionadaí ar an ngrúpa ó:

-      An Rannán um Beartas Dramhaíola agus Éifeachtúlacht Acmhainní

-      Eacnamaí ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil

-      Staitisteoir ón bPríomh-Oifig Staidrimh

-      Shelfwatch – grúpa neamhspleách monatóireachta praghsanna; agus

-      Frank Conway, saineolaí neamhspleách tomhaltóra

 

Go dtí seo, bhuail an Grúpa Monatóireachta Praghsála le chéile seacht n-uaire:

An 13 Meán Fómhair 2017

An 11 Deireadh Fómhair 2017

An 14 Samhain 2017

An 12 Nollaig 2017

An 9 Eanáir 2018

An 13 Feabhra 2018

An 13 Márta 2018

An 10 Aibreán 2018

 

CRÍOCH

Aighneachtaí chuig: pricemonitoringgroup@dccae.gov.ie

Tabhair do d'aire gur ceapadh an ríomhphost seo chun cur isteach an eolais praghsála ábhartha go dtí an Grúpa a éascú. Déanfaidh an Grúpa gach aighneacht a mheas a d'fhéadfadh treoir a thabhairt dó maidir leis na praghsanna a íocann úsáideoirí as bailiú dramhaíola tí. Ar an drochuair níl an Grúpa in ann gach aighneacht ar leith a fhreagairt faoi láthair. 

Press Release Documents