You are here:

Síníonn Príomh-mhiondíoltóirí Cairt an Rialtais um Chur Amú Bia

Tá príomh-mhiondíoltóirí na hÉireann Tesco Ireland, Musgrave Group, Aldi, Lidl agus BWG Group, tiomanta do chur amú bia a chosc san earnáil.

 

Dé hAoine, 26 Eanáir 2018

Ar an 25 Eanáir, reáchtáil Denis Naughten, an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil imeacht leis an nGrúpa Gníomhaíochta Miondíola agus iad ag cur a n-ainm leis an gCairt um Chur Amú Bia ina ngealltar go dtabharfar faoi chur chuige coiteann agus fadtréimhseach i leith dul i ngleic le cur amú bia san earnáil.

Chomhaontaigh ceannairí ó chúig phríomh-mhiondíoltóir in Éirinn: Tesco Ireland (Andrew Yaxley), Musgrave (Chris Martin), ALDI Ireland (Giles Hurley Group MD), Lidl Ireland (J.P. Scally) agus BWG Group (Leo Crawford), tús áite a thabhairt do chur amú bia a chosc agus feasacht ar na ceiste seo a mhéadú. Chomhaontaigh na cuideachtaí modheolaíocht choiteann maidir le sonraí ar chur amú bia a bhailiú laistigh dá ngnólachtaí. Cuirfidh sé sin bonn láidir fianaise ar fáil do bhearta um chur amú bia a chosc agus do phróiseas monatóireachta i dtaca le hathruithe a chur i bhfeidhm.

Dúirt an tAire Denis Naughten: "Creidim gur féidir le hÉirinn a bheith ina ceannaire domhanda maidir le dul i ngleic le cur amú bia agus ba mhaith liom dá mbeadh an earnáil mhiondíola páirteach ann. Bhunaigh mé an Grúpa Gníomhaíochta um Chur Amú Bia san earnáil mhiondíola anuraidh mar go gcaitheann an gnáth-theaghlach in Éirinn €700 ar bhia a chaitear amach gach bliain agus ní úsáidtear leath den bhia seo nó bíonn cumhdaigh fós air. Is céim mhór eile é an lá inniu i dtreo cur chuige níos comhoibríche i leith cur amú bia a chosc. Ach an Chairt um Chur Amú Bia a shíniú, tá miondíoltóirí ag cur in iúl go bhfuil siad toilteanach oibriú le chéile ar mhaithe leis an tsochaí trí chosc ar chur amú bia a chur chun cinn, a phleanáil agus trí thús áite a thabhairt dó ar bhealach níos comhoibríche.” 

Tá an tAire an-sásta leis an dul chun cinn atá déanta ag an ngrúpa go dtí seo agus tá súil aige go spreagann an fhorbairt seo gnólachtaí eile leis an gCairt um Chur Amú Bia a shíniú. Dúirt an tAire freisin: "Dá mhéad gnólachtaí atá páirteach sa chineál seo cur chuige ina gcomhoibrítear le chéile, is ea is mó seans go bhféadfaimis leas a bhaint as na buntáistí a bhaineann le bheith ag obair le chéile chun dramhaíl a laghdú, an comhshaol a chosaint agus airgead a shábháil. Tá cumhacht ar leith ag miondíoltóirí inár bpobail. Bíonn an-tionchar ag na teachtaireachtaí a thugann siad d'fheirmeoirí, do sholáthraithe agus do chustaiméirí. Ní féidir maireachtáil dá n-uireasa sa lá atá inniu ann ach baineann freagracht lena gcumhacht ceannaigh agus lena gcumhacht margaíochta chomh maith."

Agus é ag caint faoin imeacht, chuir Eamonn Quinn, Cathaoirleach an Ghrúpa Gníomhaíochta Miondíola, fáilte roimh thiomantas na miondíoltóirí don Chairt um Chur Amú Bia agus dúirt sé "Is earnáil an-iomaíoch go deo é miondíol bia na hÉireann agus tá sé tábhachtach aitheantas a thabhairt don suntas a bhaineann leis na miondíoltóirí seo bheith ag obair le chéile. Spreagfainn gach miondíoltóir Éireannach agus gnólachtaí bia eile leis an gCairt a shíniú agus foghlaim faoin gcaoi a bhfuil siad in ann dul i ngleic le cur amú bia freisin."

Tá an tionscnamh seo mar chuid d'iarrachtaí na hÉireann chun Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a bhaint amach, go háirithe Sprioc 12 maidir le Tomhaltas agus Táirgeadh Freagrach. Is sampla í an Chairt seo den chaoi a bhfuilimid in ann oibriú le gnólachtaí chun an Sprioc Forbartha Inbhuanaithe a bhaint amach faoi 2030, sprioc a bhaineann le cur amú bia per capita a laghdú ina leath.

Cé go bhfuil an Chairt um Chur Amú Bia dírithe ar fhreagra na ngnólachtaí ar chur amú bia, bhí an-fhonn ar na miondíoltóirí freisin tacú leis an bhfeachtas 'Stop Food Waste' de chuid na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil, atá dírithe ar thomhaltóirí.

Bhí Laura Burke, Ard-Stiúrthóir na Gníomhaireachta, i láthair agus an Chairt á síniú agus dúirt sí "go gcaithfimid an chaoi a ngníomhaímid a athrú le go mbeimid inbhuanaithe. Agus daoine ag obair le chéile chun cur amú bia a laghdú, is léir go bhfuil siad toilteanach glacadh leis an athrú seo. Tá an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil tiomanta do cheannaireacht agus do thacaíocht a chur ar fáil chun cur amú bia a laghdú. Áirítear leis sin ár gclár clúiteach 'Stop Food Waste' a bhfuil an feachtas "Food, Make the Most of It" á reáchtáil aige an tseachtain seo. Tá feasacht á spreagadh ag an bhfeachtas seo ar bhianna coitianta a chaitheann daoine amach agus ar na rudaí maithe is féidir le daoine a dhéanamh chun cur amú bia a laghdú sa bhaile."

Agus fáilte á cur aici roimh an bhfógra, dúirt Iseult Ward, saineolaí ceannródaíoch ar chur amú bia agus Príomhoifigeach Feidhmiúcháin FoodCloud, "Tá FoodCloud ina bhall gníomhach den Ghrúpa Gníomhaíochta Miondíola agus comhairle á tabhairt againn i réimse na modheolaíochtaí tomhais ó bunaíodh é, agus cuirimid fáilte roimh fhógra an lae inniu dá bhrí sin. De réir mar a mhol an Tionól Saoránach, ligfidh tomhas dúinn cinntí cliste a dhéanamh maidir le cur amú bia a laghdú agus gníomhartha fiúntacha a dhéanamh. Tugann sprioc forbartha inbhuanaithe 12.3 dúshlán na náisiún, Éire san áireamh, cur amú bia a laghdú 50% faoi 2030 agus cabhróidh an Chairt um Chur Amú Bia linn na príomhréimsí ina bhfuil athruithe ag teastáil a shainaithint go foirmiúil agus thar aon rud eile, na hathruithe sin a dhéanamh. Táimid ag súil le leanúint ar aghaidh lenár gcuid oibre leis na miondíoltóirí a bhí páirteach inniu."

CRÍOCH
 
Nóta d'Eagarthóirí

An tAire Denis Naughten, T.D., (an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil), Laura Burke, Ard-Stiúrthóir, an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, Chris Martin (Musgrave), Andrew Yaxley (Tesco Ireland), Giles Hurley (ALDI Ireland), J.P. Scally (Lidl Ireland). Leo Crawford (BWG Group).

Cúlra

Cóip na Cairte

Ceisteanna agus Freagraí d'Fhoirne agus d'Oifigigh na Preasoifige ar an gCairt um Chur Amú Bia

Sonraí a Bhailiú – Ag obair i dtreo modheolaíocht choiteann chun tuairisc a thabhairt ar shonraí maidir le Cur Amú Bia

Caithfear leis na sonraí mar shonraí atá íogair ó thaobh tráchtála de agus tiomsófar iad ar bhealach a chinnteoidh nach féidir miondíoltóirí aonair a aithint in aon sonraí a fhoilseofar. Baileoidh an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil na sonraí do 2016 agus níor tugadh na socruithe do na blianta atá amach romhainn chun críche go fóill.

Úsáidfear na sonraí sin chun staitisticí i dtaca le cur amú bia a thiomsú go ginearálta agus cabhróidh siad go mór le caighdeán na sonraí a fheabhsú agus tabharfaidh siad bonn fianaiseach do mhiondíoltóirí cinntí a dhéanamh i dtaca le dul i ngleic le cur amú bia sa bhaile. Tá sé seo an-tábhachtach i bhfianaise na spriocanna cur amú bia laistigh de Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe agus Plean Gníomhaíochta an Aontais Eorpaigh do Gheilleagar Ciorclach agus tá sé ríthábhachtach sonraí náisiúnta ar féidir brath orthu a bheith againn mar gheall orthu.

Cén chaoi a n-oibríonn an Grúpa Gníomhaíochta Miondíola?
Is féidir tuilleadh sonraí a fháil ar an nGrúpa Gníomhaíochta Miondíola ansThe-Retail-Action-Group0616-6288.aspxeo

Is féidir sonraí ar Fheachtas na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil 'Stop Food Waste' a fháil ag

 

Press Release Documents