You are here:

Seoladh an Chomhairliúcháin Phoiblí maidir le Tuarascáil Cur Chun Feidhme Náisiúnta 2017 na hÉireann faoin bPrótacal maidir le Cláir Scaoileadh Amach agus Aistriú Truailleán

1 Samhain 2016

 

Inniu sheol an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten, T.D., comhairliúchán poiblí maidir leis an dara Tuarascáil Cur Chun Feidhme Náisiúnta faoi Phrótacal Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip (UNECE) maidir le Cláir Scaoileadh Amach agus Aistriú Truailleán (ar a nglaoitear Prótacal PRTR).

 

Le Prótacal PRTR déantar iarracht ualach an truaillithe agus na dramhaíola a laghdú trí chláir náisiúnta truailleán a bhunú a mbeidh teacht ag an bpobal orthu.  Faoin bPrótacal seo tá sé de cheangal ar Pháirtithe PRTR náisiúnta a mbeidh teacht ag an bpobal orthu agus a chomhlíonann riachtanais áirithe atá leagtha síos sa Phrótacal a bhunú agus a choimeád. Is í an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil a choimeádann PRTR na hÉireann, a seoladh i mí Dheireadh Fómhair 2011, agus atá ar fáil ag http://prtr.epa.ie

 

 

Rannpháirtíocht Phoiblí

Tuigeann an tAire Naughten an ról is féidir leis an bpobal, lena n-áirítear Eagraíochtaí Neamhrialtasacha, a ghlacadh i gcaomhnú an chomhshaoil agus go háirithe an ról is féidir le rannpháirtíocht phoiblí a imirt chun feabhas a chur ar cháilíocht na cinnteoireachta a bhaineann leis an gcomhshaol. Sula gcuirtear críoch le Tuarascáil Chur Chun Feidhme Náisiúnta, 2017 na hÉireann molann an tAire Naughten don phobal agus do pháirtithe ar spéis leo caomhnú an chomhshaoil in Éirinn a dtuairimí a thabhairt maidir le cur chun feidhme an Phrótacail PRTR in Éirinn.

 

Is é is cuspóir don chomhairliúchán seo an raon is leithne dar féidir de thuairimí agus de bharúlacha a chur ar fáil don UNECE, do Rúnaíocht Prótacail PRTR agus do Choiste Comhlíontacháin Prótacail PRTR maidir leis an gcur chun feidhme agus socruithe praiticiúla chun Prótacal PRTR a chur chun feidhme agus a chur chun cinn in Éirinn.

 

Dréacht-tuarascáil

Tá an dréacht-tuarascáil dá bhfuil tuairimí á lorg agus cóip de théacs Phrótacal PRTR UNECE ar fáil thíos:

 

Réamhdhréacht de Thuarascáil Cur Chun Feidhme Náisiúnta 2017 na hÉireann

 

Téacs Phrótacal PRTR

 

Breis eolais ar an gcomhairliúchán poiblí

 

Ba cheart tuairimí ar an dréacht-tuarascáil seo a chur isteach ar ríomhphost nó iad a bheith faighte sa phost tráth nach déanaí ná 5pm Déardaoin, 1 Nollaig ag na seoltaí thíos:

 

environmentpolicy@dccae.gov.ie

 

An Rannóg Beartais Comhshaoil

An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil

Bóthar an Bhaile Nua

Loch Garman

Y35 AP90

 

CRÍOCH

Press Release Documents