You are here:

Léirítear san athbhreithniú margaidh is déanaí praghsanna a bheith seasmhach i mí na Nollag

Ní nochtar aon fhianaise ar ardú tobann praghsanna in 2018 in anailís iomlán bliana

 

Eanáir 23ú 2019

 

Sonraí mhí na Nollag 2018– Bhí na praghsanna a gearradh ar bhailiú dramhaíl tí seasmhach, ar an mórchóir, i mí na Nollag. Ba í seo an dara mí iomlán nuair nach bhféadfadh comhlachtaí bailithe dramhaíola praghsáil bhunráta a chur i bhfeidhm a thuilleadh.

 

Maidir le tuairisc na míosa seo, tá dhá chuid ann:

 

1.       Cuid 1 - comparáid mí ar mhí (Samhain go Nollaig)

2.       Cuid 2 - athbhreithniú iomlán bliana (Eanáir go Nollaig)

 

Cuid 1

 

Déanann an Grúpa Monatóireachta Praghsanna, a bunaíodh chun costas bailiú dramhaíl tí a bhreathnú agus a rianú, monatóireacht ar 26 soláthraí seirbhíse ar fud na tíre. Tá 19 gcomhlacht ar leith i gceist agus cuid acu ag feidhmiú i níos mó ná ceantar amháin.

 

D'fhonn a fháil amach cé na muirir a ghearrann comhlachtaí bailithe dramhaíola, úsáideann an Grúpa Monatóireachta Praghsanna réimse de roghanna teagmhála, lena n-áirítear glaonna fóin agus suíomhanna gréasáin na gcomhlachtaí bailithe dramhaíola a athbhreithniú.

 Is ar bhonn rúnsiopadóirí a dhéantar gach teagmháil. Mar is amhlaidh i rith shraith iomlán na bhfeachtas monatóireachta praghsanna, tá cúrsaí praghsála casta fós. Go dtí seo, níor tháinig aon socrú aonair, seasmhach praghsanna chun cinn i measc na soláthraithe seirbhíse uile, cé gur cosúil go bhfuiltear ag bogadh i dtreo aon phlean praghsála amháin i measc bhunús na gcomhlachtaí: Muirear Seirbhíse lena n-áirítear Liúntas Meáchain Móide Muirear in Aghaidh an KG as Farasbarr os Cionn an Liúntais.

 

Chun castacht an mhargaidh a léiriú, tairgeann roinnt soláthraithe seirbhíse ilphacáistí bailithe dramhaíola, cé nár tháinig aon athrú ar líon iomlán na bpacáistí, 5 faoi láthair, ó mhí na Samhna go mí na Nollag (tá briseadh síos iomlán ar gach tairiscint seirbhíse cuimsithe sa tuairisc seo).

 

Samhlacha Casta Praghsanna

Le linn fheachtas rúnghlaonna mhí na Nollag, fuarthas amach nach raibh aon athrú ar líon iomlán na samhlacha praghsála i gcomparáid le mí na Samhna; is é 8 an líon iomlán fós. Áirítear le samplaí de shamhlacha praghsála: Muirear seirbhíse móide muirear meáchain in aghaidh an kg; R-chlib agus roghanna eile (tá liosta iomlán gach samhail praghsála mar chuid den tuairisc seo faoin anailís sonraí).

 

 

Mar ar athraíodh praghsanna

I measc na 51 plean praghsála uile, taifeadadh 10 ngluaiseacht praghsanna, méaduithe agus laghduithe san áireamh, ina measc tá:

 

1.        Soláthraí Seirbhíse A – Méadaíodh muirear tógáil dramhaíola ó €7.50 go €9 agus méadaíodh muirear tógáil dramhaíl orgánach ó  €4 go €5  (Muirear seirbhíse móide muirear tógála in aghaidh gach araide).

2.       Soláthraí Seirbhíse B – Méadaíodh muirear tógáil dramhaíola ó €7.50 go €9 (Muirear seirbhíse móide muirear tógála in aghaidh gach araide).

3.       Soláthraí Seirbhíse B– Méadaíodh muirear tógáil dramhaíola ó €10 go €11. Méadaíodh fosta an muirear meáchain in aghaidh an KG ó .21cent go .35 cent (Muirear seirbhíse móide muirear meáchain KG).

4.       Soláthraí Seirbhíse C–Laghdaíodh muirear seirbhíse  ó €11 go €10 (Muirear seirbhíse móide muirear meáchain KG).

5.       Soláthraí Seirbhíse D – Méadaíodh muirear tógála ar araidí orgánacha ó €0.10 go €0.12 (Muirear seirbhíse móide muirear meáchain KG).

6.       Soláthraí Seirbhíse D – Méadaíodh Muirear seirbhíse ó €19 go €19.08 (Muirear seirbhíse (liúntas meáchain san áireamh) móide muirear KG ar mheáchan os cionn an liúntais). 

7.       Soláthraí Seirbhíse N – Laghdaíodh muirear seirbhíse  ó €13.33 go €2.50 ach méadaíodh na muirir thógála ar na trí araid uile, mar seo a leanas, dramhaíl ardaithe ó €11 go €13, tógáil athchúrsála agus múirín méadaithe ó €5 go €7 (Muirear seirbhíse móide muirear ar thógáil gach araide).

8.       Soláthraí Seirbhíse S – Méadaíodh muirear farasbarr KG orgánach ó €0.12 go €0.17 (Muirear seirbhíse (liúntas meáchain san áireamh) móide muirear KG ar mheáchan os cionn an liúntais). 

9.       Soláthraí Seirbhíse W – Méadaíodh muirear seirbhíse ó €5 go €5.83 (Muirear seirbhíse móide muirear ar gach tógáil araide móide muirear farasbarr KG).

10.    Soláthraí Seirbhíse X – Méadaíodh muirear seirbhíse ó €5.41 go €6.25 (Muirear seirbhíse móide muirear ar gach tógáil araide móide muirear farasbarr KG).

 

An fáth a bhfuil an fhaisnéis anaithnidithe

Ba é cuspóir an ghrúpa teacht ar thuiscint leathan ar cé acu a d'athraigh nó nár athraigh praghsanna agus más ea, cá mhéad i rith na tréimhse seo agus i ndiaidh cur i gcrích céimneach pragsáil bhunráta.

 

 

Comhdhéanamh an PMG

Ar an ngrúpa bhí ionadaithe ó:

-       An Rannóg Polasaí Dramhaíola agus Éifeachtacht Acmhainní

-       Eacnamaí ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil,

-      Staitisteoir ón Lár-Oifig Staidrimh.

-       Shelfwatch –grúpa monatóireachta praghsanna neamhspleách agus

-       Frank Conway, (MoneyWhizz) – saineolaí tomhaltais neamhspleách.

 

Go dtí seo, bhí seacht gcruinniú dhéag ag an nGrúpa Monatóireachta Praghsanna: 13ú Meán Fómhair, 11ú Deireadh Fómhair, 14ú Samhain, 12ú Nollaig, 9ú Eanáir 2018, 13ú Feabhra, 13ú  Márta, 10Aibreán, 14ú Bealtaine, 20ú Meitheamh, 17ú Iúil, Lúnasa 14ú, Meán Fómhair 11ú , Deireadh Fómhair 16ú, Samhain 14ú, Nollaig 11ú 2018 agus  Eanáir 15ú 2019.

 

Cuid 2

 

Athbhreithniú 2018

 

Comparáid Iomlán Bliana

San anailís seo, cuireadh na praghsanna a gearradh i mí Eanáir i gcomparáid leo sin a gearradh i mí na Nollag. Is tábhachtach a shonrú, le linn an 12 mhí, gur cuireadh iallach ar na comhlachtaí bailithe dramhaíola stad de thairiscint praghsáil bhunráta. Nuair a mheasamar na sonraí seo, scrúdaíomar ar athraigh praghsanna i samhlacha sainiúla praghsála 'macasamhail le macasamhail'.

 

 

Is iad seo a leanas torthaí na hanailíse seo:    

 

·         I mí Eanáir 2018, bhí 41 plean éagsúil praghsála ar fáil. 

·         As an 41, bhí 30 á dtairiscint fós i mí na Nollag 2018. 

·         As an 30, bhí 19 bplean praghsanna go seasmhach, laghdaigh 3 agus mhéadaigh 8.

 

Comparáid praghsanna 'macasamhail le macasamhail' (comhlachtaí ag tairiscint na samhlacha céanna praghsála i mí Eanáir agus Nollag):

 

-       19 bplean praghsanna gan aon athrú. Bhí méaduithe in 8 agus laghduithe in 3 briste anuas mar seo a leanas:

 

Soláthraí Seirbhíse F – Méadaíodh Muirear seirbhíse ó €3.75 go €4.17 (Muirear seirbhíse, muirear ar gach tógáil araide móide muirear farasbarr KG)

Soláthraí Seirbhíse O – Méadaíodh Muirear seirbhíse ó €7.17 go €9.17 (Muirear seirbhíse, muirear ar gach tógáil araide móide muirear farasbarr KG).

Soláthraí Seirbhíse Q – Méadaíodh Muirear seirbhíse ó €25 go €26.50 (Muirear seirbhíse (liúntas meáchain san áireamh) móide muirear KG ar mheáchan os cionn an liúntais).

Soláthraí Seirbhíse R – Méadaíodh Muirear seirbhíse ó €25 go €26.50 (Muirear seirbhíse (liúntas meáchain san áireamh) móide muirear KG ar mheáchan os cionn an liúntais)

Soláthraí Seirbhíse U – Méadaíodh Muirear seirbhíse ó €18 go €19.90 (Muirear seirbhíse (liúntas meáchain san áireamh) móide muirear KG ar mheáchan os cionn an liúntais).

Soláthraí Seirbhíse V – Méadaíodh Muirear seirbhíse ó €18 go €19.90 (Muirear seirbhíse (liúntas meáchain san áireamh) móide muirear KG ar mheáchan os cionn an liúntais).

Soláthraí Seirbhíse X – Méadaíodh Muirear seirbhíse ó €5.42 go €6.25 (Muirear seirbhíse, muirear ar gach tógáil araide móide muirear farasbarr KG).

Soláthraí Seirbhíse Z – Méadaíodh Muirear seirbhíse ó €26.50 go €27.75 (Muirear seirbhíse (liúntas meáchain san áireamh) móide muirear KG ar mheáchan os cionn an liúntais).

Soláthraí Seirbhíse J – Laghdaíodh Muirear seirbhíse ó €18.50 go €16.50 (Muirear seirbhíse (liúntas meáchain san áireamh) móide muirear KG ar mheáchan os cionn an liúntais).

Soláthraí Seirbhíse W – Laghdaíodh Muirear seirbhíse ó €5 go €3.83 (Muirear seirbhíse, muirear ar gach tógáil araide móide muirear farasbarr KG).

Soláthraí Seirbhíse Y – Laghdaíodh Muirear seirbhíse ó €4.50 go €4.40 (Muirear seirbhíse móide muirear ar gach tógáil araide).

 

CRÍOCH

Aighneachtaí chuig: pricemonitoringgroup@dccae.gov.ie

Tabhair do d'aird gur cuireadh an r-phost seo d'fhonn éascú faisnéis bhainteach praghsanna a chur faoi bhráid an Ghrúpa. Breithneoidh an Grúpa gach aighneacht ar cabhair iad chun iad a chur ar an eolas maidir le praghsanna a íocann úsáideoirí as bailiú dramhaíl tí. Ar an drochuair, ní féidir leis an nGrúpa, faoi láthair, freagra a thabhairt ar aighneachtaí aonair.

Press Release Documents