You are here:

Léiríonn monatóireacht praghsála mhí Eanáir costas an bhailithe dramhaíola cónaithe. Tá an costas seasmhach do go leor daoine ach tá sé beagáinín níos airde do dhaoine eile

28 Feabhra 2018

 

Tháinig laghdú beag ar sheirbhísí ar ráta comhréidh

 

Conas a ullmhaítear agus a thiomsaítear an tuarascáil

Tá rúnsiopadóireacht á déanamh i 26 soláthraí seirbhíse gach mí ar fud mhargadh na hÉireann.

 

Rinneadh an anailís is déanaí i rith mhí Eanáir. Léiríonn an anailís nach bhfuil aon socrú um praghsáil aonfhoirmeach ann le haghaidh bhailiú na dramhaíola tí. As measc na 26 soláthraí seirbhíse, cuireann go leor acu tairiscintí éagsúla seirbhíse ar fáil. I mí Eanáir, tháinig laghdú ar líon iomlán na seirbhísí a chuireann na soláthraithe seirbhíse ar fáil i gcomparáid leis an mí roimhe sin; laghdú ó 45 go dtí 42. Mar shampla, chuir dhá chuideachta stop le seirbhísí ar ráta comhréidh a chur ar fáil agus chuir cuideachta amháin tús leis na seirbhísí sin a chur ar fáil. Tá miondealú ar na seirbhísí sin, praghsanna san áireamh, le fáil leis an tuarascáil seo. 

 

Réimse na samhlacha praghsála atá ar fáil

Tá 9 bpríomhshamhail praghsála seirbhíse ar fáil d'úsáideoirí cónaithe. Bhí an líon céanna ar fáil an mhí roimhe ach bhí samhail bhreise ar fáil i mí na Samhna. 

 

Seo a leanas samplaí de na samhlacha praghsála seirbhíse: Táille sheirbhíse móide táille mheáchain in aghaidh an chileagraim; r-chlib, Ráta Comhréidh agus roghanna eile.

 

Is féidir anailís mhí Eanáir a fháil ag an nasc seo a leanas https://www.dccae.gov.ie/en-ie/environment/topics/waste/the-householder-and-waste/household-waste-collection/Pages/Price-Monitoring-Group-.aspx

 

Bhí na praghsanna seasmhach laistigh den tsamhail phraghsála is mó éilimh, tríd is tríd

Táille Sheirbhíse lena n-áirítear Lamháltas Meáchain móide Táille Bhreismheáchain in aghaidh an Chileagraim is ea an tsamhail is mó atá ar fáil go forleathan anois. Tháinig méadú ar infhaighteacht na seirbhíse seo gach mí ó cuireadh tús le monatóireacht praghsála agus í ag méadú ó 7 soláthraí go dtí 13 sholáthraí.

 

As na 13 sholáthraí a thairgeann an tseirbhís seo, níor athraigh 12 díobh a bpraghsanna i gcomparáid leis an mí roimhe iad. Mhéadaigh soláthraí amháin a tháille sheirbhíse mhíosúil ó €25 go dtí €26.50. 

 

Táille sheirbhíse móide táille in aghaidh na haraide. Ní chuireann ach trí chuideachta an tsamhail phraghsála seo ar fáil. I gcomparáid le hanailís mhí na Nollag, mhéadaigh dhá sholáthraí a tháille sheirbhíse mhíosúil ó €4.17 go dtí €5 agus €5.42 faoi seach.  

 

Laghdú ar sheirbhísí ar ráta comhréidh

Tháinig laghdú ar líon na soláthraithe seirbhíse a chuireann seirbhísí ar ráta comhréidh ar fáil i gcomparáid leis an mí roimhe (ó 9 go 8).

 

Tháinig laghdú ar phraghsanna i gcuideachta amháin sa chatagóir seo. Laghdaigh an táille sheirbhíse mhíosúil ó €26 go dtí €24.50. Thug an chuideachta chéanna r-chlib nua isteach. 

 

Faoin nGrúpa Monatóireachta Praghsála

Bhunaigh an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten, T.D., an Grúpa chun monatóireacht a dhéanamh ar chostas leanúnach an bhailithe dramhaíola cónaithe d'úinéirí tí ar fud na hÉireann mar go bhfuil deireadh á chur leis an 'struchtúr ráta comhréidh' de réir a chéile.

 

Comhdhéanamh an GMP

Seo a leanas cuid de na hionadaithe sa ghrúpa:

  • Rannán um Beartas Dramhaíola & Éifeachtúlacht Acmhainne
  • Eacnamaí ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil,
  • Staitisteoir ón bPríomh-Oifig Staidrimh.
  • Shelfwatch - grúpa neamhspleách monatóireachta praghsála agus
  • Frank Conway, saineolaí neamhspleách tomhaltóra.

     

    Go dtí seo, bhuail an GMP le chéile ar shé ócáid ar leith: 13 Meán Fómhair, 11 Deireadh Fómhair, 14 Samhain, 12 Nollaig, 9 Eanáir 2018 agus 13 Feabhra 2018.

 

CRÍOCH

Press Release Documents