You are here:

Éire ar an 71ú Ball i bhFóram Idir-Rialtasach, Gealltanas Déanta i leith na hInbhuanaitheachta sa Mhianadóireacht

An Domhnach, an 3 Márta, 2019

Tá Rialtas na hÉireann tiomanta don earnáil mhianadóireachta a rialú go freagrach, rud atá léirithe aige le déanaí trí bhallraíocht a ghlacadh i bhFóram Idir-Rialtasach ar Mhianadóireacht, Mhianraí, Mhiotail agus Fhorbairt Inbhuanaithe (an Fóram). Comhpháirtíocht dheonach atá i gceist leis an bhFóram agus tá fáilte roimh bhallstáit na Náisiún Aontaithe a bheith páirteach ann.

"Tá áthas orainn fáilte a chur roimh Éirinn isteach san Fhóram Idir-Rialtasach. Is í an 71ú ballstát í atá tagtha isteach linn," arsa Stiúrthóir an Fhóraim, Greg Radford, i ráiteas.

"Tá an Fóram sásta leis an méadú atá tagtha ar líon na mball le déanaí san Afraic, san Áis, sa Mheán-Oirthear agus anois san Eoraip," ar Radford. "Táimid ag tnúth le páirtíocht Rialtas na hÉireann sa chomhrá domhanda atá ar siúl againn faoin mianadóireacht a ghiaráil ar mhaithe leis an mbochtanas a laghdú, fás uilechuimsitheach, forbairt shóisialta agus maoirsiú comhshaoil."

"Tá lúcháir ar Éirinn ballraíocht a ghlacadh san Fhóram Idir-Rialtasach," arsa Seán Canney, Aire Stáit na hÉireann um Acmhainní Nádúrtha. "Tugann an fóram uathúil seo deis an-luachmhar dúinn a bheith i dteagmháil le breis agus 70 tír eile maidir le réimse leathan saincheisteanna beartais, lena n-áirítear forbairt, an comhshaol, inscne, druidim mianach agus slabhraí soláthair iontaofa. Trí bhallraíocht san Fhóram, tá súil ag Éirinn go mbeimid in ann ár mbeartais féin, ar den chleachtas is fearr iad, a chomhroinnt le tíortha eile. Táimid ag tnúth freisin lena bheith ag foghlaim ó thaithí tíortha eile agus muid ag obair le chéile lena chinntiú go gcuirfidh an earnáil mhianadóireachta leis na hiarrachtaí atá idir lámha chun Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a bhaint amach ina n-iomláine."

Tá saibhreas mór geolaíochta in Éirinn agus téann stair na mianadóireachta i bhfad siar. Tá rath orainn go háirithe i dtaca le táirgeadh since agus luaidhe. Is í Éire an tríú táirgeoir is mó san Eoraip agus an 15ú táirgeoir is mó ar domhan maidir le miotal since i dtiúchán a tháirgeadh. Chomh maith leis sin, is í Éire an seachtú táirgeoir is mó san Eoraip agus an 24ú táirgeoir is mó ar domhan maidir le miotal luaidhe i dtiúchán a tháirgeadh. Tá an earnáil sirtheoireachta an-ghníomhach; tá breis agus 600 ceadúnas sirtheoireachta i bhfeidhm faoi láthair agus níos mó ná 40 cuideachta ag gníomhú sa cheantar. Mar aon le luaidhe agus sinc, tá Éire aitheanta mar fhoinse bairiam, copair, óir, litiam, molaibdéinim agus airgid agus mar fhoinse miotal i ngrúpa platanaim chomh maith. 

Aithníonn Éire na dúshláin agus na buntáistí a bhaineann le hacmhainní miotail agus mianraí chun Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a bhaint amach. Tá an t-aitheantas sin léirithe i mbeartais mhianadóireachta na tíre, mar shampla forbairt a dhéanamh ar chur chuige a úsáideann an cleachtas is fearr i dtaca le druidim mianach.

Le blianta beaga anuas, rinneadh druidim dhá mhianach, i nGabhalmhaigh agus i Lisín, a bhainistiú go rathúil de réir riachtanais nua sna pleananna druidte. Tá feabhas tagtha ar an mbithéagsúlacht sa cheantar mar gheall ar an dá shuíomh agus tá gnónna eile ag tarraingt ar an suíomh, rud atá tábhachtach ó thaobh na fostaíochta de sna ceantair thuaithe seo. Bíonn feabhsuithe sna ceantair ina mbíonn mianadóireacht agus iar-mhianadóireacht ar siúl agus cuireann siad amhábhar ar fáil atá riachtanach don tsochaí trí chéile. Bronnadh gradam Green Apple ar mhianach Ghabhalmhaí as an bhfeabhsúchán ar an Saoráid Bainistiú Fuíll.

Mar dhlínse mianadóireachta, tá áit ard bainte amach go seasmhach ag Éirinn i Suirbhé Bliantúil Institiúid Fraser ar Chuideachtaí Mianadóireachta. Tá roinnt gnéithe ann a mheallann infheistíocht san earnáil mhianadóireachta, ina measc reachtaíocht nua-aimseartha mhianadóireachta agus chomhshaoil, lucht oibre atá oilte agus sciliúil, rialtóirí le taithí, rialtas daonlathach cobhsaí agus ballraíocht san AE.  

Rinneadh reachtaíocht taiscéalaíochta agus mhianadóireachta na hÉireann a uasdátú le déanaí le hachtú an Achta Forbartha Mianraí, 2017. Soláthraíonn an reachtaíocht seo creat láidir, nua-aimseartha, trédhearcach rialála arb é is aidhm léi a chinntiú go ndéantar gach gníomh taiscéalaíochta agus mianadóireachta ar dhóigh inbhuanaithe agus ar dhóigh fhreagrach i dtaca leis an gcomhshaol. Tá dul chun cinn maith déanta faoin am seo ar an obair chun mionsonraí an chreata nua seo a chur i bhfeidhm. Táthar ag díriú ar a chinntiú go ndéanfar téarmaí agus coinníollacha agus próisis ghaolmhara iarratais agus cheadúnaithe a fhorbairt, agus iad a bheith soiléir, trédhearcach. Bíonn Éire ag obair go gníomhach le slabhraí soláthair iontaofa a chur ar fáil agus táimid i dteagmháil le ballstáit eile de chuid an AE agus leis an gCoimisiún Eorpach faoi láthair faoin obair ullmhúcháin is gá chun an Rialachán de chuid an AE a bhaineann le foinsiú freagrach stáin, tungstain, tantalaim agus óir a chur i bhfeidhm.

"Tá gealltanas déanta ag Éirinn Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a bhaint amach ina n-iomláine sa tír seo faoi 2030 agus tacaíocht a thabhairt le go gcuirfear i bhfeidhm iad freisin go domhanda," arsa an tAire Canney. "Dar linn, tá ár bpáirtíocht san Fhóram Idir-Rialtasach agus teagmháil leis na ballstáit tábhachtach agus muid ag iarraidh a chinntiú go bhfuil ár n-earnáil taiscéalaíochta agus mhianadóireachta sa riocht is fearr agus is féidir chun cuidiú leis na hiarrachtaí na mianta seo a fhíorú."

Bíonn an Fóram Idir-Rialtasach ag tabhairt tacaíochta do bhreis agus 70 tír atá tiomanta don mhianadóireacht a ghiaráil ar mhaithe le forbairt inbhuanaithe chun a chinntiú go mbíonn aon drochthionchar srianta agus go mbíonn na buntáistí á gcomhroinnt. Tá an Fóram tiomanta do na buntáistí a bhíonn le baint as an mianadóireacht a optamú ar mhaithe leis an mbochtanas a laghdú, fás uilechuimsitheach agus maoirsiú comhshaoil. Is í an Institiúid Idirnáisiúnta um Fhorbairt Inbhuanaithe atá i mbun Rúnaíochta an Fhóraim ó bhí Deireadh Fómhair 2015 ann. Is é Rialtas Cheanada a chuireann croímhaoiniú ar fáil.

Le tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le Stacy Corneau, an tOifigeach Meán agus Cumarsáide, an Institiúid Idirnáisiúnta um Fhorbairt Inbhuanaithe, ar scorneau@iisd.ca  613-238-2296, folíne 103.

Press Release Documents