You are here:

Cruinniú Tionscnaimh an Tascfhórsa ar Fhóin Phóca agus Leathanbhanda

Cuirfidh an Grúpa Forfheidhmithe gníomhartha chun cinn a bhrostóidh seoladh an bhonneagair teileachumarsáide faoin bPlean Náisiúnta Leathanbhanda

 

8 Márta 2017

Tionóladh an chéad chruinniú de Ghrúpa Forfheidhmithe an Tascfhórsa ar Fhóin Phóca agus Leathanbhanda níos túisce inniu, faoi chomhchathaoirleacht an Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, Heather Humphreys T.D., agus an Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten, T.D. Is tiomantas é bunú an Ghrúpa Forfheidhmithe sa Phlean Gníomhaíochta um Fhorbairt Tuaithe.

Bhunaigh an bheirt aire an Grúpa Forfheidhmithe chun dlús a chur faoin dul chun cinn ar chur chun feidhme na mbeart a mhol an Tascfhórsa ar Fhóin Phóca agus Leathanbhanda, a d'fhoilsigh a thuarascáil deiridh i mí na Nollag. Sa tuarascáil seo tá 40 gníomh atá dírithe ar sheachadadh an bhonneagair teileachumarsáide ag oibritheoirí tráchtála a bhrostú agus ar sheoladh na hIdirghabhála Stáit faoin bPlean Náisiúnta Leathanbhanda a éascú.

Ag trácht dó ar an gcruinniú tionscnaimh, dúirt an tAire Naughten "Gabhann luach ollmhór le páirteanna éagsúla an Rialtais, a imríonn tionchar ar sheoladh bonneagair teileachumarsáide atá thar a bheith tábhachtach, go háirithe faoin tuath in Éirinn, a thabhairt le chéile in aon áit amháin. Is léir an buntáiste a ghabhann le deimhin a dhéanamh de go mbíonn na páirtithe leasmhara ag comhoibriú go dlúth lena chéile, an tionscal san áireamh, lena chinntiú go seachadfar a lán de na gníomhartha sin, go háirithe iadsan a bhaineann le ról na nOifigeach Leathanbhanda agus a chumasaíonn an Plean Náisiúnta Leathanbhanda". Dúirt sé freisin "Tá áthas orm a fheiceáil go bhfuil dul chun cinn á dhéanamh agus cuirim fáilte roimhe go bhfuil 'WiFi calling' seolta cheana féin ar a líonra ag oibritheoir amháin, eir. Tá súil agam go bhfeicfidh mé oibritheoirí eile á thabhairt seo isteach chomh maith le feabhsuithe eile ar ghnéithe líonra agus ar a bhfeidhmiúlacht chomh luath agus is féidir é."

Arsa an tAire Humphreys "Is cuid thábhachtach den Phlean Gníomhaíochta um Fhorbairt Tuaithe é an nascacht faoin tuath a fheabhsú agus is céim mhór é bunú an Ghrúpa Forfheidhmithe inár gcuid oibre maidir le feabhsuithe ar an mbonneagar líonra a bhrú ar aghaidh, i gceantair thuaithe go háirithe. Tá sainordú soiléir ag an nGrúpa, ní hamháin na 40 moladh a tugadh i dtuarascáil deiridh an Tascfhórsa a chur i bhfeidhm, ach fadhbanna eile a aithint freisin a d'fhéadfadh tionchar a imirt ar sheoladh tráthúil an bhonneagair fón póca agus leathanbhanda. Chuige sin, tionólfaimid fóram bliantúil amach anseo sa bhliain a thabharfaidh deis do na páirtithe leasmhara a dtuairimí a nochtadh."

Leis na gníomhartha a leagtar amach sa tuarascáil, dírítear ar bharr feabhais a chur ar fheidhmíocht an líonra, leanúnachas maidir le cleachtais phleanála a fheabhsú, caidreamh le páirtithe leasmhara a chothú i leith cúraimí a imríonn tionchar ar sheoladh an bhonneagair teileachumarsáide, agus tomhaltóirí a chumasú chun cinntí stuama a dhéanamh maidir leis na táirgí agus na seirbhísí atá ar fáil.

Tugann Grúpa Forfheidhmithe an Tascfhórsa na príomhpháirtithe leasmhara le chéile, a aithnítear i dtuarascáil an Tascfhórsa iad a bheith freagrach as na gníomhartha sin a sheachadadh. Cinnteoidh sé seo go leanfar den dul chun cinn agus den seachadadh tráthúil sna míonna amach romhainn, agus go mbeifear in ann aon dúshláin maidir leis na gníomhartha a sheachadadh a aithint go luath agus a bhainistiú go gníomhach.

Ullmhófar tuairiscí ráithiúla ar dhul chun cinn maidir le stádas na ngníomhartha a leagadh amach i dtuarascáil an Tascfhórsa, agus ag deireadh 2016 déanfar athbhreithniú cuimsitheach bliantúil ar an dul chun cinn. 

CRÍOCH 

NÓTAÍ D'EAGARTHÓIRÍ:

Maidir leis an Tascfhórsa ar Fhóin Phóca agus Leathanbhanda

Bunaíodh an Tascfhórsa ar Fhóin Phóca agus Leathanbhanda (an Tascfhórsa) i mí Iúil 2016 ag éirí as gealltanas sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta na gníomhartha a leagtar síos sa Phlean Leathanbhanda Náisiúnta a sheachadadh. Is iad an tAire Denis Naughten T.D. agus an tAire Heather Humphreys T.D. comhchathaoirligh an Tascfhórsa.

Ba é cuspóir an Tascfhórsa dul i gcomhairle agus i dteagmháil le hionadaithe thionscal na teileachumarsáide chun réitigh a aithint ar féidir iad a chur chun feidhme sa ghearrthéarma, sa mheántéarma agus san fhadtéarma chun maolú ar easnaimh theileachumarsáide, faoin tuath go háirithe, sula ndéanfar an líonra, atá beartaithe faoi idirghabháil stáit an Phlean Leathanbhanda Náisiúnta, a thógáil agus a sheoladh.

Tá Tuarascáil an Tascfhórsa, a foilsíodh i mí na Nollag 2016, ar fáil ag:

http://www.ahrrga.gov.ie/app/uploads/2017/02/taskforce-report-final-pdf.pdf

 

Maidir leis an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda

Is tionscnamh beartais de chuid an Rialtais é an Plean Náisiúnta Leathanbhanda a bhfuil sé mar aidhm leis leathanbhanda ardluais a chur ar fáil do gach saoránach agus gnóthas in Éirinn. Leis an bPlean Náisiúnta táthar dóchasach go mbeifear in ann clúdach 100% a bhaint amach ar fud na hÉireann laistigh de 3 - 5 bliana ón seoladh mórscála. Cuirfear an méid sin i gcrích trí mheascán d'infheistíocht bhrostaithe ó oibritheoirí teileachumarsáide, agus idirghabháil stáit chun rochtain ar leathanbhanda ardluais a sheachadadh do na páirteanna sin den tír nach féidir a bheith cinnte go ndéanfaidh an earnáil tráchtála infheistíocht iontu.

Tá breis eolais faoin bPlean Náisiúnta Leathanbhanda ar fáil ag:

http://www.dccae.gov.ie/communications/Lists/Publications%20Documents/Taskforce%20Report.pdf

 

Eolas ar fáil ag: 

An Oifig Preasa agus Eolais

Teil: (01) 631 3807 / 3838 / 3848 (díreach)

Ríomhphost: press.office@ahg.gov.ie

Suíomh gréasáin: www.ahg.gov.ie

Twitter: @DeptAHG


 

An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil
29-31 Bóthar Adelaide, Baile Átha Cliath, D02 X285, Éire
www.dccae.ie | @Dept_ccae
T: +353 1 678 2441 | F.P.: 087 6937 580 | R: keith.flanagan@dccae.gov.ie

 

Press Release Documents