You are here:

Fógraíonn an tAire Denis Naughten Socruithe maidir le Muirir Bailithe Dramhaíola Tí

​Dheimhnigh an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten, T.D., inniu (27 Meitheamh 2017) gur fhaomh an Rialtas creat níos solúbtha do mhuirir bailithe dramhaíola.

Dúirt an tAire, "Spreagfaidh réimse roghanna muirear, a bhfuil taithí ag an gcuid is mó de thomhaltóirí orthu cheana féin, sealbhóirí tí a gcuid dramhaíola a laghdú agus a dheighilt agus roghnóidh siad praghas na seirbhíse is fearr a oireann dá gcúinsí agus a ligeann dóibh a gcostais a bhainistiú. Dá bhrí sin, chinn mé gan córas éigeantach muirear 'toise amháin do chách' in aghaidh an chileagraim a chur i bhfeidhm ar bhailitheoirí dramhaíola."

Mhéadaigh an méid dramhaíola a cuireadh chuig láithreáin líonadh talún le dhá bhliain anuas. In 2016, ní raibh dóthain toillte ann dramhaíl iarmharach a dhiúscairt agus ghair na húdaráis rialála cumhachtaí éigeandála chun tuilleadh líonadh talún a chur ar fáil. Tá sé tábhachtach gníomhú anois chun laghdú dramhaíola a spreagadh ionas nach mbraithfear rómhór ar líonadh talún arís. Is beart tábhachtach é struchtúr dreasaithe praghsála do bhailiú dramhaíola tí ina leith seo.

Faoin socrú nua, beidh solúbthacht ann do bhailitheoirí dramhaíola leanúint ar aghaidh ag cur réimse roghanna dreasaithe praghsála ar fáil dá gcustaiméirí nó iad a thabhairt isteach as an nua. Áirítear ar na roghanna seo gnéithe nó meascáin de tháillí seasta, chomh maith le táille an ardú agus an cileagram, bandaí meáchain agus táillí um lamháltas meáchain.

Ní chuirfear córas éigeantach náisiúnta muirear "toise amháin do chách" in aghaidh an chileagraim i bhfeidhm.

Gearrfar 'ráta cuimsitheach comhréidh' ar dhramhaíl tí san Fhómhar agus cuirfear deireadh leis de réir a chéile nuair a athnuann nó nuair a théann custaiméirí isteach i gconarthaí nua seirbhísí.

Beidh ar bhailitheoirí dramhaíola araidí "donna" bia/orgánacha a thabhairt isteach i ngach ceantar ina bhfuil daonra níos mó ná 500 duine. Cabhróidh sé seo le níos mó teaghlach dramhaíl a athrú óna ngnáth-araidí dubha. Déanfar tuilleadh machnaimh ar chlúdach na n-araidí 'donna' a leathnú i gcéimeanna chuig ceantair níos lú.

Tabharfar tacaíocht bhliantúil €75 isteach do dhaoine a bhfuil neamhchoinneálacht fhadtréimhseach leighis acu. Cabhróidh an tacaíocht seo le daoine an meánchostas bliantúil a bhaineann le hearraí don neamhchoinneálacht a dhiúscairt a íoc. Tabharfar sonraí agus socruithe na tacaíochta seo chun críche níos deánaí i mbliana, tar éis tuilleadh comhairliúcháin leis na grúpaí páirtithe leasmhara.

Mar thaca leis na socruithe nua, cuirfidh na trí Oifig i gcomhair Bainistiú Dramhaíola Réigiúnach feachtas faisnéise agus feasachta i bhfeidhm sa tríú ráithe den bhliain.

Press Release Documents