You are here:

Chuir an tAire Cumarsáide Denis Naughten TD fáilte roimh an bhfás ar Luasanna Leathanbhanda

​Cuireann an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten TD, fáilte roimh thuarascáil Ráithe 3 2017 de chuid an rialtóra neamhspleách teileachumarsáide ComReg, a léiríonn go bhfuil fás ag teacht fós ar sheirbhísí ardchaighdeáin leathanbhanda.

Seirbhís ardluais atá i 70.5% de na síntiúis sheasta leathanbhanda ar fad, suas ó 62.5% sa 12 mhí roimhe sin.

Tá naisc le seirbhís snáithíní íona fós ag fás agus tháinig méadú faoi cheathair orthu le bliain anuas.

B'ionann líon na n-úsáideoirí leathanbhanda tí (fosaithe agus móibíleach) in Éirinn agus 86% ag deireadh Ráithe 3 agus bhí sé sin níos airde ná meán an AE ag 83%.

Tá rochtain ar WiFi fós ag méadú agus tá thart ar 3,769 pointe rochtana WiFi ar fud na tíre agus is méadú 27.2% é sin ar an 12 mhí roimhe sin.

Agus fáilte á cur aige roimh fhoilseachán ComReg, dúirt an tAire Naughten "Léiríonn an tuarascáil neamhspleách seo go soiléir an fás leanúnach atá ag teacht ar an soláthar agus ar na ceangail ardluais leathanbhanda.  Is tosaíocht Rialtais fós é an tseirbhís seo a chur ar fáil do gach áitreabh sa tír.  Caithfimid ar fad a bheith tiomanta do chinnte a dhéanamh de nach bhfágfar aon duine inár ndiaidh agus agus go mbeidh líonra ann a fhreastalóidh ar na glúnta amach anseo." 

 

Nóta d'Eagarthóirí:

Tiomsaíonn an Coimisiún um Rialáil Cumarsáide (ComReg) tuarascáil ráithiúil ar shonraí tábhachtacha a bhaineann le Margadh Cumarsáide na hÉireann. Tá an foilseachán iomlán ar fáil ar an nasc seo a leanas: https://www.comreg.ie/publications/

Bhí 6,344 síntiús leathanbhanda Cábla Snáthoptaice go hÁitreabh ann i Ráithe 3 2016 agus bhí 28,499 ann i Ráithe 3 2017.

Press Release Documents