You are here:

D’fhéadfadh caiteachas Rialtais dul i ngleic le hathrú aeráide

​Chaith Rialtas na hÉireann beagnach €9 billiún ar earraí agus ar sheirbhísí in 2016, rud a thug cumhacht shuntasach ceannaigh sa mhargadh don earnáil phoiblí. Má cheannaímid earraí agus seirbhísí glasa, d'fhéadfadh ról ríthábhachtach a bheith aige sin chun ár spriocanna maidir le gníomh aeráide a bhaint amach agus dramhaíl a laghdú. Chuir an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten, T.D. fáilte roimh bhaint a Roinne le tionscadal pan-Eorpach a chuireann Soláthar Poiblí Glas (SPG) chun cinn mar bhealach chun fás inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de agus éicea-nuálaíocht a spreagadh. 

Dúirt an tAire Naughten, "Chun aistriú a dhéanamh chuig modh maireachtála inbhuanaithe ní mór dúinn gach uirlis dá bhfuil ar fáil a úsáid chun tionchar dearfach ar ár n-aeráid agus ar ár gcomhshaol a chinntiú. Aithnítear soláthar poiblí glas go forleathan mar ghné thábhachtach chun dearadh, soláthar agus ceannach earraí agus seirbhísí, a bhfuil dintiúir ghlasa acu, a spreagadh. Sonraigh 'Glas' agus freagróidh an margadh."

Tharraing an tAire aird ar an gcaoi a raibh comhlachtaí poiblí in ann na rudaí seo a leanas a shonrú; "feithiclí leictreacha; seirbhísí soilsithe seachas feistithe solais; earraí neamhthocsaineacha glantacháin; conarthaí lónadóireachta le roghanna veigeatóracha; agus trealamh ar féidir é a dheisiú go héasca nó ar a laghad a athchúrsáil. Leo seo ar fad is féidir difríocht a dhéanamh dár lorg comhshaoil agus is furasta iad ar fad a dhéanamh." 

Is comhpháirtí i GPP4Growth í an Roinn in éineacht le 8 n-údarás phoiblí eile ar fud bhallstáit an AE. Sa dhá bhliain atá amach romhainn, cabhróidh an tionscadal le dea-chleachtas a aithint, le hoiliúint a fheabhsú agus le feasacht a ardú chun an caiteachas glas a mhéadú. In 2018, reáchtálfaidh an Roinn roinnt imeachtaí ar fud na tíre do pháirtithe leasmhara agus reáchtálfaidh sí cuairt staidéir do na comhpháirtithe tionscadail ar fad a dhíreoidh ar shamplaí dea-chleachtais den SPG in Éirinn.

Tuilleadh sonraí ar fáil ag www.dccae.gov.ie nó cuir ríomhphost chuig GPP@dccae.gov.ie.

Press Release Documents