You are here:

Síníonn an Rialtas Conradh an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda

    ·  ​   Cuirfear leathanbhanda ardluais ar fáil do 1.1M duine i dTithe, i Scoileanna & i nGnólachtaí ar fud na hÉireann laistigh de 8 Seachtaine

·         Síníonn an Rialtas Conradh an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda

·         An infheistíocht is mó i gceantair thuaithe na hÉireann ó tháinig leictreachas go dtí na ceantair seo

·         Ní fhágfar ceantair thuaithe taobh thiar den chuid eile den tír agus beidh na deiseanna céanna ag daoine sna ceantair seo agus atá ag daoine i gceantair uirbeacha

Cuirfear leathanbhanda ardluais ar fáil do thithe, scoileanna, gnólachtaí agus feirmeacha ar fud na hÉireann laistigh d'ocht seachtaine mar gur shínigh an Rialtas an conradh don Phlean Náisiúnta Leathanbhanda inniu (Dé Máirt, an 19 Samhain).

D'fhoilsigh an Rialtas liosta de thart ar 300 ionad pobail, scoil, leabharlann agus halla CLG i ngach contae in Éirinn a nascfar le leathanbhanda ardluais le linn 2020 chun cur ar chumas pobal rochtain poiblí saor in aisce a fháil ar leathanbhanda ardluais.

Ciallaíonn an síniú inniu go mbeidh an rochtain chéanna ag gach ceantar tuaithe in Éirinn ar na deiseanna a chuireann leathanbhanda ardluais ar fáil i gceantair uirbeacha.

Agus é ag caint i Scoil Náisiúnta Chaoimhín, an Baile Ard i gCill Mhantáin, dúirt an Taoiseach Leo Varadkar:

"Déanann roinnt daoine iarracht ár dtír a roinnt - ceantair uirbeacha in aghaidh ceantair thuaithe, cósta an oirthir in aghaidh chósta an iarthair, Baile Átha Cliath in aghaidh an chuid eile den tír. Teastaíonn ón Rialtas Éire a thabhairt le chéile le cinntiú go mbaineann gach áit sa tír tairbhe as ár rath. Tá infheistíocht i mbóithre, leathanbhanda, ardoideachas agus fiontraíocht de dhíth chun é seo a chinntiú agus tá sé ag tarlú.

"Ciallaíonn an conradh seo go mbeidh rochtain ag gach teach, scoil, feirm agus gnólacht in Éirinn ar leathanbhanda ardluais. Ní fhágfar aon áit sa tír taobh thiar dínn maidir le poist agus deiseanna don todhchaí.  De réir mar is eol dúinn, tá an todhchaí le feiceáil cheana féin sa saol agus níos mó deiseanna maireachtála agus oibre ná riamh á gcur ar fáil ag rochtain ar líne.

"Beidh leathanbhanda ar an infheistíocht is mó i gceantair thuaithe na hÉireann riamh. D'fhéadfadh níos mó daoine obair ón mbaile, cothromaíocht oibre is saoil níos fearr, níos lú turais sa charr, agus níos lú astaíochtaí gás ceaptha teasa a bheith ann dá bharr. Is féidir linn nascadh níos fearr leis an domhan mór, daoine inár dteaghlach, gnólachtaí, smaointe nua agus bealaí nua chun rudaí a dhéanamh. Beidh rochtain ag gach scoil in Éirinn, cosúil leis an scoil seo ina bhfuil mé inniu, ar theicneolaíochtaí digiteacha le haghaidh teagaisc, agus beidh gairmithe sláinte in ann othair a sheiceáil agus súil a choinneáil orthu ó chian is cuma cá bhfuil siad lonnaithe.

Agus an conradh á shíniú aige inniu, dúirt an tAire Bruton:

"Is lá stairiúil é an lá inniu do cheantair thuaithe na hÉireann. Ach leathanbhanda ardluais a dheimhniú do gach teach, gnólacht agus feirm in Éirinn, táimid ag cinntiú nach bhfágfar aon duine taobh thiar dínn. Beidh tionchar claochlaitheach aige seo ar cheantair thuaithe na hÉireann agus cruthófar deiseanna fiontraíochta, sláinte agus feirmeoireachta cliste - tá leathanbhanda ardluais ag éirí níos riachtanaí sa saol agus beidh rochtain ag gach duine sa tír air mar gheall ar an gconradh atá á shíniú ag an Rialtas inniu.

"Gan leathanbhanda ardluais, beidh sé i bhfad níos deacra poist nua a mhealladh go dtí ceantair thuaithe agus deiseanna fiontraíochta a fhorbairt agus beidh sé níos deacra poist atá sna ceantair seo cheana féin a choinneáil.  Ach leathanbhanda ardluais a bheith againn, is féidir a chinntiú go bhfuil ceantair thuaithe in ann leas a bhaint as na deiseanna atá á gcruthú ag an ngeilleagar digiteach, cúram sláinte, feirmeoireacht, oideachas, talmhaíocht, forbairt tuaithe agus turasóireacht san áireamh. Ní fhágfaimid ceantair thuaithe na hÉireann agus ceathrú ár dtíre taobh thiar dínn."

Is éard atá i gceist leis an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda ná an plean atá ag an Rialtas chun leathanbhanda ardluais a chur ar fáil don 1.1 milliún duine atá ag maireachtáil agus ag obair i mbeagnach 540,000 áitreabh, lena n-áirítear 100,000 gnólacht agus feirm agus breis agus 600 scoil, nach dtiomnóidh oibritheoirí tráchtála don tseirbhís seo a chur ar fáil iontu.

Shínigh an Rialtas conradh le Leathanbhanda Náisiúnta Éireann inniu. Tosófar ar an obair láithreach agus beidh rochtain ag breis agus 90% de na háitribh sa Stát ar leathanbhanda ardluais laistigh den chéad cheithre bhliain eile, agus cruthófar deiseanna sna réimsí seo a leanas:

o    Obair sholúbtha agus cianobair

o    Sláinte chliste a chuireann seirbhísí ar líne do dhochtúirí teaghlaigh, seirbhísí altranais agus monatóireacht leighis ar fáil

o    Néalsheirbhísí agus gléasanna nasctha

o    Deiseanna san fheirmeoireacht chliste

o    Foghlaim dhigiteach

o    Íocaíochtaí agus áirithintí iontaofa leictreonacha

Cur i bhfeidhm

Nascfar thart ar 300 ionad pobail, scoil, leabharlann agus halla CLG i ngach contae in Éirinn le leathanbhanda ardluais le linn 2020 chun cur ar chumas pobal rochtain poiblí saor in aisce a fháil ar leathanbhanda ardluais.

Ceadóidh Leathanbhanda Náisiúnta Éireann thart ar 10,000 áitreabh roimh dheireadh 2020. Faoi dheireadh 2021, tá sé i gceist ag Leathanbhanda Náisiúnta Éireann thart ar 115,000 áitreabh a cheadú. Ceadófar tuairim is 70,000-100,000 áitreabh gach bliain ina dhiaidh sin agus cuirfear an t-áitreabh deireanach i gcrích in 2026.

Faomhadh Státchabhrach agus an Léarscáil Náisiúnta Leathanbhanda

D'fhaomh an Coimisiún Eorpach an Plean Náisiúnta Leathanbhanda faoin dlí maidir le státchabhair Dé hAoine, an 15 Samhain seo caite agus dheimhnigh sé go ndírítear sa PNL ar cheantair nach bhfuil infreastruchtúr leathanbhanda ag a bhfuil luasanna íoslódála de 30 MBps ar a laghad ar fáil iontu agus nár léirigh infheisteoir príobháideach ar bith plean nithiúil chun infheistiú ar bhonn tráchtála go luath iontu.

Tar éis fhógra an Choimisiúin Eorpaigh, is féidir leis an Roinn a dheimhniú anois go bhfuil 537,596 áitreabh sa cheantar deiridh idirghabhála. Rinneadh na hathruithe seo a leanas ar an léarscáil:

o    Níor tháinig 37,000 áitreabh a aithníodh ar dtús go raibh oibritheoirí tráchtála (na háitribh "Ghorma") ag freastal orthu i gcrích agus dá bhrí sin, áireofar sa cheantar idirghabhála iad agus nuashonraíodh an léarscáil le haghaidh thart ar 2,000 áitreabh breise a aithníodh sna sonraí is déanaí de chuid Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann.

o    Cheadaigh Eir 34,000 áitreabh breise i gcomparáid leis an 300,000 áitreabh a raibh sé i gceist aige a cheadú lena líonra tuaithe snáithín agus cheadaigh SIRO 4,000 áitreabh sa cheantar idirghabhála mar chuid d'fheidhmiú céimneach an líonra snáithín ar fud na tíre. Baineadh na 38,000 áitreabh seo den cheantar idirghabhála.

Dúirt an tAire Acmhainní Nádúrtha, Gnóthaí Pobail agus Forbartha Digití, Seán Canney T.D:

"Tá leathanbhanda ardluais riachtanach don aois dhigiteach ina mairimid. Cruthófar comhionannas seirbhíse ar fud na hÉireann mar gheall ar an gconradh seo le Leathanbhanda Náisiúnta Éireann.

"Beidh sé seo claochlaitheach do cheantair thuaithe na hÉireann agus beidh an ceantair seo in ann bogadh agus muinín athneartaithe acu barr a gcumais eacnamaíochta a bhaint amach.

"Mar chathaoirleach ar Thascfhórsa Chonair Eacnamaíochta an Atlantaigh agus mar an Aire Gnóthaí Tuaithe, cuirim fáilte roimh an infheistíocht de €887 milliún i leathanbhanda ardluais sna naoi gcontae i CEA.

"Tugaim aitheantas don obair atá déanta ag an Tascfhórsa Fón Póca agus Leathanbhanda, a bhfuil mé i mo chathaoirleach air mar Aire Stáit sa Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis na hOifigigh Leathanbhanda sna hÚdaráis Áitiúla a bhí lárnach sa phróiseas chun teacht ar na 300 Pointe Nasctha Leathanbhanda ar fud na tíre a bheidh ag feidhmiú laistigh den chéad bhliain den chonradh."

Infheistíocht

Beidh an infheistíocht seo a dhéanfaidh an Rialtas faoin bPlean Náisiúnta Leathanbhanda mar chúiteamh ar an tearcinfheistíocht a rinneadh i leathanbhanda i gceantair thuaithe ó díoladh Telecom Éireann. D'infheistigh an Stát €400m i leathanbhanda idir 2002 agus 2016. I gcomparáid leis seo, fuair réimsí eile infreastruchtúir i bhfad níos mó caipitil, lena n-áirítear €36.9 billiún i mbóithre agus €10.8 billiún in Uisce sa tréimhse 2002-2021. D'infheistigh an earnáil phríobháideach €2.75 billiún i leathanbhanda le blianta beaga anuas (€1 bhilliún i snáithín a chur i líonraí baile).

Is é €3 bhilliún an infheistíocht is mó is féidir leis an stát a dhéanamh thar 25 bliain. Áirítear leis seo €480 milliún i gcomhair costais theagmhasacha, nach bhfuil ceadaithe ach i 14 chatagóir costais, agus áirítear leis €354 milliún i CBL, a íocfar leis na Coimisinéirí Ioncaim mar gur caitheadh an fóirdheontas. Roinnfear an tír ina 100 ceantar ina bhfuil thart ar 5,000 áitreabh i ngach ceantar. Íocfar an fóirdheontas le Leathanbhanda Náisiúnta Éireann i riaráiste de réir mar a chuirtear na 110 ceantar i gcrích agus de réir mar a chuirtear an snáithín i bhfeidhm.

Cuirfear roinnt aisghlámthaí i bhfeidhm a chinnteofar go bhfaigheann an cáiníocóir luach a chuid airgid ach fóirdheontas a "aisghlámadh" i roinnt cúinsí. Áirítear leis na haisghlámthaí seo a leanas:

o    Aisghlámadh um shábháil imlonnaithe (100% ar an gcuid is mó de na costais)

o    Aisghlámadh um Róbhrabús (60% ar a laghad de róbhrabús ar bith)

o    NBPCo a dhíol (scair 25% de róbhrabúis) go dtí bliain 10

o    Aisghlámadh um Luach Teirminéil (40%)

Úsáidfear aisghlámthaí chun an phríomh-infheistíocht de €3 bhilliún a laghdú. Má tá na costais níos ísle, aisghlámfaidh an Rialtas an barrachas. Má tá na costais níos airde, is ar Leathanbhanda Náisiúnta Éireann an riosca.

Leagtar sraith chuimsitheach cosaintí agus oibleagáidí atá ina gceangal dlí amach sa Chonradh, lena n-áirítear eochairtháscairí feidhmíochta agus pionóis shuntasacha le haghaidh tearcfheidhmíochta le cinntiú go gcothófar an tseirbhís mar is cuí.

Beidh an chéad táille ceangail agus na táillí míosúla ó sholáthraithe seirbhíse ar mhaireachtáil aonair i gceantair thuaithe na hÉireann cosúil leis na táillí a íocann cónaitheoirí i gceantair uirbeacha agus beidh sé ar a gcumas leas a bhaint as seirbhísí, lena n-áirítear guth, leathanbhanda, teilifís ón soláthraí seirbhíse céanna.

Nótaí don Eagarthóir

An Teicneolaíocht

Cuirfidh Leathanbhanda Náisiúnta Éireann cuideachta mhórdhíola ar bun atá dírithe ar líonra snáithín go dtí an t-áitreabh a chur i bhfeidhm sa Cheantar Idirghabhála. Beidh sé ar chumas na cuideachta líonra leathanbhanda ardluais a sheasfaidh an aimsir a sholáthar – cuirfear seirbhísí 150Mbps ar fáil don chuid is mó de thithe ar dtús agus 1Gbps ar fáil d'úsáideoirí sonraí troma agus d'Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide.

Dar le hearnáil na tionsclaíochta go gcuireann seirbhísí móibíleacha 5G leis an leathanbhanda ardluais a chuirfear ar fáil tríd an PNL. Ní bheadh líonra móibíleach é féin ina rogha oiriúnach eile ar snáithín go dtí an teach, ar chúiseanna éagsúla ar thug Comreg agus grúpaí eile breac-chuntas orthu. Ach raon clúdaigh fón móibíleach 30 Mbps a chur ar fáil do 99.5% den tír, bheadh thart ar 6,000 crann breise ag teastáil ar fud na tíre (an méid atá againn faoi láthair faoi dhó), ghlacfadh sé breis agus 10 mbliana chun é a bhaint amach, bheadh acmhainn easnamhach ag baint leis agus chuirfeadh insliú tí, cnoic srl isteach go mór ar an gcomhartha.

Rialachas

Leagtar sraith chuimsitheach cosaintí agus oibleagáidí atá ina gceangal dlí amach sa Chonradh, lena n-áirítear:

o    Eochairtháscairí feidhmíochta le cinntiú go gcothófar an tseirbhís mar is cuí

o    Pionóis shuntasacha le dul i ngleic le tearcfheidhmíocht

o    Socruithe suntasacha maoirseachta chun monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn, ar chostais agus ar an ráta glactha srl.

o    Riachtanais maidir le tuairiscí fairsinge míosúla, ráithiúla agus bliantúla a chur le chéile ar NBPco

o    Athbhreithnithe suntasacha seicphointe a dhéanamh ag céimeanna éagsúla den tionscadal

o    Bord Neamhspleách atá freagrach as oibríochtaí imfhálaithe agus as an mbainistíocht laethúil ar NBPco agus beidh ar an mBord tuairisciú don Aire go míosúil/ráithiúil agus go bliantúil.

o    Ceapaí de chuid an Aire ar an mBord.

o    Iniúchadh neamhspleách a dhéanamh ar na cuntais.

o    Níos mó a ghearradh ar shócmhainní LNÉ ar feadh an Chonartha

o    Ábalta "teacht isteach" agus oibríochtaí a bhainistiú agus a stiúradh nuair atá ceisteanna maidir le comhlíonadh an ábhair ann.

Úinéireacht

Ó díoladh Telecom Éireann 20 bliain ó shin, tá ár n-infreastruchtúr teileachumarsáide ar fad faoi úinéireacht phríobháideach nach mór. Ní sholáthróidh an earnáil thráchtála leathanbhanda ardluais do 25% den daonra, áfach. Chun teacht ar réiteach cost-éifeachtúil air seo, cuireadh an idirghabháil seo le chéile le cinntiú go n-athúsáidfear cuaillí agus duchtanna atá ann cheana féin, nuair is féidir; gheobhaidh LNÉ ar léas iad ó úinéirí reatha infreastruchtúir.

Ach infreastruchtúr a athúsáid ar an mbealach seo, cinntítear go gcloíonn an Stát le treoirlínte maidir le Státchabhair agus le dea-chleachtas maidir le hinbhuanaitheacht chomhshaoil. Laghdaítear costais agus cinntítear go gcomhtháthaítear forbairt an líonra sa chóras sin atá ag fás. Roghnaíodh an múnla a fhóirdheonaítear an feidhmiú céimneach ó snáithín, seachas úinéireacht a ghlacadh air, d'aon ghnó le cinntiú go ndéanfadh an t-oibritheoir infheistíocht leanúnach ann chun an caighdeán is airde a sholáthar.

Is é LNÉ a bheidh ina úinéir ar shócmhainní líonra ar bith eile a fuair LNÉ.  Beidh ar LNÉ na sócmhainní seo a bhainistiú i rith shaolré an tionscadail, agus beidh sé faoi dhliteanas i leith costais ghaolmhara nuair a chaithfear sócmhainní an líonra a chothabháil nó a athrú. Tríd an gconradh, beidh an Rialtas i dteideal aisghlámadh um luach teirminéil 40% de luach LNÉ.

I mí Iúil 2015, chuir an tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha ag an am tús le comhairliúchán poiblí maidir leis an Straitéis Idirghabhála le haghaidh an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda, agus áiríodh leis breithniú ar an gcúig rogha úinéireachta eile. Seo a leanas na roghanna sin:

o    Múnla um spreagthach tráchtála (Múnla ar bhain maoiniú bearna leis) ina gcuirtear cistí poiblí ar fáil le go mbeidh infheistíocht phríobháideach inmharthana ó thaobh na tráchtála de

o    Socrú ar nós lanmháltais ina ndearann, ina dtógann agus ina mbíonn úinéireacht ag cuideachta thráchtála ar na líonraí fad an chonartha ach téann an tsócmhainn ar ais go dtí an Stát ag deireadh an chonartha 

o    Comhfhiontar/ socrú maidir le gnáthscair leis na tairgeoir(í) a n-éiríonn leis (leo)

o    Socrú lanmháltais cosúil leis an múnla lanmháltais ach is leis an Stát an tsócmhainn ón tús

o    Úinéireacht phoiblí ina mbunaítear cuideachta nua fóntais chun an líonra leathanbhanda a theastaíonn sa cheantar idirghabhála a dhearadh, a thógáil agus a bhainistiú.

I mí na Nollag 2015, moladh dhá rogha úinéireachta fhéideartha don Rialtas agus múnla ar bhain maoiniú bearna leis a bhí i gceann amháin acu. Bunaíodh grúpa idir-rannach ina dhiaidh sin chun a bealach ab fhearr le dul chun cinn a mholadh.

Bhí ionadaithe ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta, NewEra, an Roinn Airgeadais, agus an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ar an bhFoghrúpa idir-rannach um Úinéireacht chun an múnla úinéireachta is cuí a mheas.  Bhí tuarascáil saineolaí chomhairleoirí airgeadais na Roinne (KPMG) mar bhonn eolais ag plé an Fhoghrúpa agus cuireadh ar fáil sa tuarascáil seo cásanna mionsonraithe maidir le costas dóchúil gach rogha úinéireachta ar an Stát go praiticiúil agus go hainmniúil. Chuir an Foghrúpa tuarascáil úinéireachta le chéile (a foilsíodh ó shin agus atá ar fáil ar www.gov.ie/nbp). Mhol an Roinn an maoiniú bearna bunaithe ar an tuarascáil seo, agus ghlac an Rialtas leis i mí Iúil 2016.

An Fhoireann

Tógfaidh, oibreoidh agus cothóidh Leathanbhanda Náisiúnta Éireann (LNÉ), cuideachta atá cláraithe in Éirinn, an líonra. Is le LNÉ, atá ina fhochuideachta ar lánúinéireacht de chuid Granahan McCourt Dublin Limited, conradh LNÉ. Infheisteoidh Granahan McCourt/Tetrad agus Oakhill (OHA (UK) LLP) i gcaipiteal gnáthscaireanna an tionscadail.

Tá taithí iontach ag an bhfoireann a chuir LNÉ le chéile i dtionscadail mhóra theileachumarsáide in Éirinn, chomh maith le taithí iontach in earnáil idirnáisiúnta na tionsclaíochta a chabhróidh leo an Plean a chur i bhfeidhm.

Seo a leanas a bhain an fhoireann amach go dtí seo:

o    Thóg sí 16 chuideachta oibríocha teileachumarsáide ar láithreáin úrnua

o    Chuir sí 24 líonra náisiúnta teileachumarsáide i bhfeidhm

o    bhainistigh/chuir sí i bhfeidhm conarthaí/gnó de luach €40 milliún

Státchabhair

D'fhaomh an Coimisiún Eorpach an Plean Náisiúnta Leathanbhanda i gcomhthéacs rialacha an AE maidir le státchabhair. D'eisigh an Coimisiún an Cinneadh ar an 15 Samhain 2019.

Dúirt an Coimisinéir Margrethe Vestager:

"Táthar ag súil go rachaidh an Plean Náisiúnta Leathanbhanda in Éirinn i ngleic leis an scoilt mhór dhigiteach idir ceantair uirbeacha agus ceantair thuaithe na hÉireann agus cuirfidh sé seo ar chumas thomhaltóirí agus ghnólachtaí na hÉireann tairbhe a bhaint as acmhainneacht iomlán an bhorrtha dhigitigh. Cabhróidh sé seo le teaghlaigh agus le gnólachtaí i gceantair ar fud na hÉireann ina bhfuil infheistíocht phríobháideach easnamhach.

Mheas an Coimisiún an beart faoi rialacha an AE maidir le Státchabhair, go háirithe Treoirlínte Leathanbhanda 2013 de chuid an Choimisiúin. Chinn an Coimisiún go sáraíonn tionchair dhearfacha na scéime maidir le comórtas i margadh leathanbhanda na hÉireann na tionchair fhéideartha dhiúltacha a bhainfeadh leis an idirghabháil phoiblí.  Ar an mbonn seo, d'fhaomh an Coimisiún an beart faoi rialacha an AE maidir le státchabhair.

Cuirfidh an scéim le cuspóirí straitéiseacha an AE a leagtar amach sa Chlár Oibre Digiteach don Eoraip agus sa Chumarsáid dar teideal "I dTreo Sochaí Ghigighiotáin Eorpach".

Staitisticí

Staitisticí PNL

o    537,596 áitreabh (chomh maith le háitribh nua a thógfar)

o    1.1 milliún duine (23% den daonra)

o    54,000 feirm (69% de líon iomlán na bhfeirmeacha náisiúnta)

o    44,000 gnólachtaí nach mbaineann leis an bhfeirmeoireacht (gnólachtaí beaga agus micreaghnólachtaí den chuid is mó)

o    695 scoil

Tá sé i gcest ag LNÉ na rudaí seo a leanas a chur i bhfeidhm:

o    Dul i ngleic le 96% den mhórchríoch

o    Leathanbhanda a thabhairt do 23% d'áitribh ar fud na tíre

o    Thart ar 540,000 áitreabh

o    Cuirfear aon áitreabh nua a thógfar sa cheantar idirghabhála, tuairim is 30,000 áitreabh, san áireamh

Seo a leanas a bheidh i gceist le líonra LNÉ:

o    Níos mó ná 1.5 milliún cuaille

o    Níos mó ná 15,000 ciliméadar de dhuchtanna faoi thalamh

o    Suas le 146,000 ciliméadar de chábla nua snáithín

o    Ag dul feadh 100,000 ciliméadar ar an ngréasán bóithre

o    Leathanbhanda 150Mbps do chustaiméirí; é a uasghrádú go 300 Mbps faoi bhliain 6 agus go 500Mbps faoi bhliain 10

o    Táirgí suas le 1Gbps do ghnólachtaí; agus é a uasghrádú go 2 Gbps faoi Bhliain 11 agus go hincriminteach ina dhiaidh sin.

o    Is FTTH go príomha a bheidh in úsáid i gcás tuairim is 2% de na háitribh trí nasc ardchaighdeáin gan sreang agus déanfar é a uasghrádú le himeacht ama.

Tábla

Miondealú ar Áitribh i gCeantar Idirghabhála an Stáit de réir Contae

ContaeLíon na nÁitreabh i gCeantar Idirghabhála an Stáit Céatadán de Líon Iomlán na nÁitreabh i gCeantar Idirghabhála (%)*Thart ar. Infheistíocht - Blianta 1 go dtí 25 (€milliún)
Ceatharlach8,0881.50%€32m
An Cabhán16,2003.01%€65m
An Clár22,3424.16%€89m
Corcaigh78,69514.64%€314m
Dún na nGall32,1305.98%€128m
Baile Átha Cliath12,1452.26%€48m
Gaillimh38,3387.13%€153m
Ciarraí26,7754.98%€107m
Cill Dara13,3292.48%€53m
Cill Chainnigh18,0923.37%€72m
Laois12,3852.30%€49m
Liatroim11,5552.15%€46m
Luimneach21,0243.91%€84m
An Longfort8,6021.60%€34m
8,2451.53%€33m
Maigh Eo36,3606.76%€145m
An Mhí18,9893.53%€76m
Muineachán15,1252.81%€60m
Uíbh Fhailí12,1082.25%€48m
Ros Comáin19,0593.55%€76m
Sligeach14,8092.75%€59m
Tiobraid Árann29,6475.51%€118m
Port Láirge14,8762.77%€59m
An Iarmhí11,6312.16%€46m
Loch Garman22,1754.12%€88m
Cill Mhantáin14,8712.77%€59m

Nótaí

o    *Garbhfhigiúirí infheistíochta (a fhágann CBL agus teagmhasacht as an áireamh).

Liosta de Phointí Nasctha Leathanbhanda (PNLanna) a bheidh le cur i bhfeidhm in 2020

ContaeSuíomh
CeatharlachGairdíní Altamont, Altamont, An Tulach, Co. Cheatharlach,  R93N882
Comhairle Contae Cheatharlach, Leabharlann na Buiríse, Seanteach na Scoile, An tSráid Mhór Íochtarach, An Bhuiríos, Co. Cheatharlach, R95HF25
Comhairle Contae Cheatharlach, Teach Gharrán Duckett, Garrán Duckett, Na Cnoic Arda, Ceatharlach, R93RF80
Ionad Pobail an Bhaile Nua, An Baile Nua, An Bhuiríos, Co. Cheatharlach, R95TD21
Scoil Náisiúnta Naomh Muire, An Urnaí, Co. Cheatharlach, R93D340
Ionad Pobail Ráth Ana, Ráth Ana, An Bhuiríos, Co. Cheatharlach, R95HH68
Scoil Lazerian, Cill Damháin, Co, Cheatharlach, Y21EC60
An CabhánIonad Pobail Bhun Abha, Bun Abha, Lios Bó Dubh, Muinchille, Co. an Chabháin, H16P031
Halla Chaisleán Raithin, An Chorr Mhín, Baile Shéamais Dhuibh, Co. an Chabháin, A82NP99
Ionad Pobail Chorr na Féinne, An Chorr, Corr na Féinne, Co. an Chabháin, H12X8X0
Ionad Pobail Dhroim an Mhadaidh, Droim an Mhadaidh, Carraigigh Bhuí, An Cabhán, H12YF88
Cumann CLG Chillín Chéir, Ionad Fóillíochta Chillín Chéir, An Bheitheach, Achadh an Iúir, Co. an Chabháin, A82H9F6
Ord Oráisteach Knocknalosset, Halla Ord Oráisteach Knocknalosset, Knocknalosset, Baile Chainín, Co. an Chabháin, H16XY10
Ionad Cultúir an Mhaide Bháin, An Maide Bán, Muinchille, Co. an Chabháin, H16FH33
Ionad Pobail Mhullach Odhráin, Grousehall, An Lathaigh Dhubh, Co. an Chabháin, H12AF43
Ionad Pobail Phádraig, Mully Upper, Gleann Ghaibhle, Co. an Chabháin, N41Y661
Gasógaíocht Éireann, Ionad Idirnáisiúnta Gasógaíochta Chaisleán Shandarsan, Caisleán Shandarsan, Béal Tairbirt, Co. an Chabháin, H14X650
Ionad Pobail Theampall an Phoirt, Cloneary, An Bábhún Buí, Co. an Chabháin, H14YX29
An ClárCathair Chonaill, Cill Choirne, Cill Fhionnúrach, Co. an Chláir, V95YK31
Coimisinéirí Soilse na hÉireann, Teach Solais Cheann Léime, Cill Bheathach, Cill Rois, Co. an Chláir, V15T292
Ionad Pobail na Críche, An Chríoch Theas, Cill Rois, Co. an Chláir, V15FY28
Scoil Náisiúnta Inis Díomáin, Deerpark West, Inis Díomáin, Co. an Chláir, V95YP46
Halla Eoin, Móinín, Cill Bheathach, Cill Rois, Co. an Chláir, V15 W273
Scoil Náisiúnta Chill Mhuire Mhic Mhathúna, Drom Díogais, Cill Mhuire Mhic Mhathúna, Co. an Chláir, V15D899
Naíonra Loch Gréine, Leacain an Éadain, Co. an Chláir, V94 YT52
Ionad Cuairteoirí Mhíchil Uí Chíosóg, Moygowna, An Carn, Co. an Chláir, V95HP08
Scoil Náisiúnta na Sraithe, An tSraith, Cill Rois, Co. an Chláir, V15PY88
Scoil Náisiúnta Cheathrú na Cloiche, Ceathrú na Cloiche, Cora Chaitlín, Co. an Chláir, V95EY06
CorcaighIonad Pobail Achadh Bolg, Drom an Tí Móir, Achadh Bolg, Co. Chorcaí, P12CD51
An Sanctóir, Bán an Chnocáin, Béal an Dá Chab, Co. Chorcaí, P81XF34
Ionad Pobail na hAbha Báine, An Abha Bhán, Sráid an Mhuilinn, Co. Chorcaí, P51EP49
Ionad Pobail Bhaile an Daingin, Baile an Daingin, Baile Mhistéala, Co. Chorcaí, P67W562
Scoil Náisiúnta Bhaile Mhic Cróinín, Baile Mhic Cróinín, Cluain, Co. Chorcaí, P25TK38
Halla Pobail Bhaile Uí Dhálaigh, Baile Uí Dhálaigh, An Ráth Mhór, Co. Chorcaí, P51DP95
Ionad Oidhreachta an Oileáin Mhóir, Doire Craoibhín, An tOileán Mór, Co. Chorcaí, P75W660
Ionad Pobail Bhaile Chaisleáin Chinn Eich, Baile Chaisleáin Chinn Eich, Inis Céin, Co. Chorcaí, P47YR96
Ionad Pobail na Clogaí, An Chlogach Thuaidh, Tigh Molaige, Co. Chorcaí, P72KF65
Scoil Náisiúnta na Clogaí, An Chlogach Thuaidh, Tigh Molaige, Co. Chorcaí, P72EP38
Coláiste Phobal Cléire, Crathach Thiar, Cléire, Co. Chorcaí, P81P627
Ionad Pobail na Cúirte Brice, An Chúirt Bhreac, An Bhlarna, Co. Chorcaí, T23NH22
Ionad Pobail Dhrom Clúmhach, Dhrom Clúmhach Thoir, Beanntraí, Co. Chorcaí, P75K253 
Halla Pobail Ghéagánaí, Géagánach, Droichead na Bandan, Co. Chorcaí, P72DP38
Ionad Pobail na Glaise, Droichead na Glaise, Áth Trasna, Co. Chorcaí, P51W024
Halla Pobail an Ghoirt Rua, An Gort Rua, Eochaill, Co. Chorcaí, P36R520
Ionad Pobail na hInse, An Inse, Coill Each, Co. Chorcaí, P36RC43
Ionad Oidhreachta an Leathfhearainn, Gleann Meannáin, Baile Lombaird, Co. Chorcaí, P51FK44
Ionad Pobail Lios an Bhaird, Tulaigh Naosca, Cloich na Coillte, Co. Chorcaí, P85W840
Halla Pobail Inis Arcáin, Dhá Ghníomh, Inis Arcáin, Co. Chorcaí, P81AE02
Ionad Pobail na Sratharlaí, Cnocán Aoibhinn, Cill Mocheallóg, Co. Chorcaí, V35Y313
T.O. Páirc Leaba Molaga, Leaba Molaga, Cnocán Aoibhinn, Cill Mocheallóg, Co. Chorcaí, V35E895
Ionad Pobail an Teampaill Ghil, Fearann an Róistigh, An Teampall Geal, Co. Chorcaí, T34RR58
Dún na nGallHalla Preispitéireach Charn Eoghain, Carn Eoghain, Ráth Bhoth, Co. Dhún na nGall, F93NP29
Ionad Pobail Chreamhghoirt-na Cúile, Creamhghort, Co. Dhún na nGall, F92VP99
Músaem Míleata an Dúin Riabhaigh, An Dún Riabhach, Bun Cranncha, Co. Dhún na nGall, F93C424
Páirc Náisiúnta Ghleann Bheatha, Gleann Bheatha, Mín an Lábáin, Co. Dhún na nGall, F92P993
Ionad Pobail Leghowney, Leghowney, Dún na nGall, F94RH67
Cionn Mhálann, Ard Mhálanna, Co. Dhún na nGall
Brú Meenreagh, 75 Meenreagh, Cúil na gCuirridín, Co. Dhún na nGall, F93CC44
Rathlin Knitwear, Málainn Bhig, Gleann Cholm Cille, Co. Dhún na nGall, F94R296
Cumann Lúthchleasaíochta na Ráithe, An Ráith, Baile na nGallóglach, Co. Dhún na nGall, F92CD70
Amharclann Ghaoth Dobhair, Bóthar na Monarchan, Doirí Beaga, Co. Dhún na nGall, F92A718
Comharchumann Thoraí, Baile Thiar, Toraigh, Co. Dhún na nGall, F92FD66
Westbic, Baile Mún, Cill Charthaigh, Co. Dhún na nGall, F94N9CW
Baile Átha CliathScoil Náisiúnta Bhaile Scadán, Baile Scadán, Baile Brigín, Co. Dhún na nGall, K32VK33
Comhairle Contae Fhine Gall, Teach & Feirm an Droichid Nua, Diméin an Droichid Nua, Domhnach Bat, Co. Bhaile Átha Cliath, K36VR90
Cumann CLG Fhiacha Dubha Fhine Gall, An Cillín, An Seanbhaile, Co. Bhaile Átha Cliath, A45C791
Ionad Pobail Ghleann an Smóil, Caisleán Uí Cheallaigh, Bóthar na Bruíne, Co. Bhaile Átha Cliath, D24EC93
Ionad Oidhreachta, Caisleán Ard Giolláin, Ard Giolláin, Na Sceirí, Co. Bhaile Átha Cliath, K34C984
Cumann CLG Man O War, Baile Mhig Uidhir, Co. Bhaile Átha Cliath
Oifig Reilig Sheangánaí, Bóthar Bhaile Átha Cliath, Bré, Co. Bhaile Átha Cliath, A98Y952
Ionad Pobail Bhaile an Tirialaigh, Bóthar Hollywood, Baile Átha Cliath 15, D15PWY2
GaillimhAn Post, Oifig Phoist Shraith Salach, Lios Uachtair, Sraith Salach, Co. na Gaillimhe, H91HFV4
Scoil Náisiúnta Bhaile na Cille, Baile na Cille, An Choill Bhreac, Co. na Gaillimhe, H62DK60
Scoil Náisiúnta Chnoc Mhaoil Drise, An Bréanlochán, Baile an Teampaill, Gaillimh, H91E5C9
Scoil Náisiúnta Cheathrú na Lathaí, Ceathrú na Lathaí, Tuaim, Co. na Gaillimhe, H54KA44
Scoil Náisiúnta na Cathrach Gile, An Chathair Gheal, Tuaim, Co. na Gaillimhe, H54C593
Coláiste Naomh Eoin, Ceathrú an Teampaill, Inis Meáin, Co. na Gaillimhe, H91V2R4
Comhar na nOileán, An Trá, Inis Oírr, Co. na Gaillimhe, H91D27X
Scoil Náisiúnta an Chartúin, An Cartún, Ceathrú na Lathaí, Tuaim, Co. na Gaillimhe, H54CP74
Comhairle Chontae na Gaillimhe, Leabharlann Chill Rónáin, Ionad Fiontair Cholm Ó hIarnáin, Cill Rónáin Íochtarach, Árainn, Co. na Gaillimhe, H91WN93
Ionad Pobail Inis Bó Finne, An Cheathrú Láir, Inis Bó Finne, Co. na Gaillimhe, H91TC6C
Scoil Náisiúnta Chill Chruáin, An Baile Glas Theas, Baile Liam, Co. na Gaillimhe, F45A099
Ionad Pobail Liatroma, An Cheathrú Chaol, An Choill Bhreac, Co. na Gaillimhe, H62W726
Scoil Náisiúnta Leitir Mealláin, Teach Mór, Leitir Mealláin, Co. na Gaillimhe, H91CH7X
Scoil Náisiúnta Mhaínse, Maínis, Carna, Co. na Gaillimhe, H91Y8K0
An Sean-Mheánscoil, Bóthar Chill Choirín, Gleann na Madadh, Co. na Gaillimhe, F45FH04
Scoil Naomh Colmán, Tír Nimhin, An Gort, Co. na Gaillimhe, H91F8D2
Scoil Naomh Iósaf, An Bhuaile Bheag, Bearna, Co. na Gaillimhe, H91WY28
Scoil Mhuire, Ceapánach, Cluain Bheirn, Béal Átha na Sluaighe, Co. na Gaillimhe, H53T291
Scoil Chaomháin, An Trá, Inis Oírr, Co. na Gaillimhe, H91C967
Scoil Náisiúnta Thír Chinn Eascrach, An Longfort, Baile Crosáin, Béal Átha na Sluaighe, Co. na Gaillimhe, H53TP86
CiarraíScoil Náisiúnta na Boithe Ísle, An Bhoth Íseal, Gleann Chárthaigh, Co. Chiarraí, V93EC56
Brú na Dromoda, An Chillín Liath, Máistir Gaoithe, Co. Chiarraí, V23RK10
Stáisiún an Chábla, An Fearann Riabhach, Dairbhre, Co. Chiarraí, V23H685
Scoil Náisiúnta na gCorr, Na Corra, Máistir Gaoithe, Co. Chiarraí, V23Y597
Scoil Náisiúnta Bhearna an Choimín, Dún Lóich Uachtarach, Lios an Phúca, Co. Chiarraí, V93YN52
Ionad Pobail Inse, An Chillíneach, Abhainn an Scáil, Co. Chiarraí, V92HK31
Halla Pobail na gCeall, Buaile Fhear Datha, Na Cealla, Co. Chiarraí, V23H306
Ionad Pobail na Cille Duibhe, An Chill Dhubh, Trá Lí, Co. Chiarraí, V92K061
OPW, Tigh Mór Dhoire Fhíonáin, Doire Fhíonáin Mór, Cathair Dónall, Co. Chiarraí, V23FX65
Séipéal Fhiachna, An Bunán, Neidín, Co. Chiarraí, V93X082
Cumann Pobail Thuairín Chathail, Tuairín Chathail, Gníomh go Leith, Co. Chiarraí, P51T663
Ionad Pobail Dhairbhre, An Caol, Dairbhre, Co. Chiarraí, V23H240
Cill DaraBack Gate Lodge, Cill Chá, Díseart Diarmada. Co. Chill Dara, R14Y006
Ionad Pobail Bigstone, Baile Uí Argáin, Ráth Bhile, Co. Chill Dara, R93E956
Feirm Pheataí Chluain Fearta, Cluain Fhearta Theas, Maigh Nuad, Co. Chill Dara, W23PY05
Ionad Pobail Bhaile an Chrócaigh, An Mhainistir Mhaol, Béal Átha an Tuair, Co. Chill Dara, R14HP80
FSS, Ionad Cúram Príomhúil Chill Choca, An Coimín Thiar, Co. Chill Dara
Páirc Oidhreachta na Loilí Móire, An Loilíoch Mhór Thoir, Ráth Iomhgháin, Co. Chill Dara, R51E036
Scoil Náisiúnta na Rátha Móire, An Ráth Mhór Thuaidh, An Nás, Co. Chill Dara, W91VK46
Scoil Náisiúnta Naomh Dáibhí, Campas Chnoc an Phíobaire, Cill Uasaille, An Nás, Co. Chill Dara, W91AE26
Stresslite Floors, Baile Haim, Baile Coimín, Co. Chill Dara, W91XW89
Cill ChainnighHalla Paróiste Bhaile Oscail, Baile Oscail, Áth Tanaí, Co. Chill Chainnigh, R32TR58
Halla Paróiste Chrois Phádraig, Crois Phádraig, Co. Chill Chainnigh, E41DK22
Gort na Muc, An Geata Bán, Co. Chill Chainnigh, E41WD59
Ionad Pobal Ghréine, Gréin, Áth na nUrlainn, Co. Chill Chainnigh, E41WR44
Scoil Náisiúnta Lios ar Glinn, Lios ar Glinn, Tulachar, Co. Chill Chainnigh, X91EA09
Halla Paróiste Mhóinín na Muc, Gabhalmhaigh, Co. Chill Chainnigh, E41TK53
Cumann Liathróid Láimhe Mhaigh Coillí, Cloch Fhrainc, Maigh Coilí, Co. Chill Chainnigh, R95XV04
Scoil Náisiúnta Naomh Aodán, Cill Mhanach, Co. Chill Chainnigh, R95XN76
Scoil Naomh Mícheál, Gabhalmhaigh, Co. Chill Chainnigh, E41TD34
Halla Paróiste Thulchacht, Poll Ruáin, Baile an Phoill, Co. Chill Chainnigh, E32W597
LaoisAn Post, Oifig Phoist Bhiolbó, Ard Duach, Biolbó, Ceatharlach, Co. Laoise, R93WN35
Scoil Náisiúnta Bhaile Adaim, Baile Adaim, Co. Laoise, R14E225
Scoil Náisiúnta Ioma, Páirc Ioma, Ioma, Co. Laoise, R32DX52
Gaelscoil an tSlí Dála, An Bealach Mór, Buiríos Mór Osraí, Co. Laoise, R32TN62
Pobalscoil Haywood, Diméin Haywood, Baile na Coille, Co. Laoise, R32FE04
Scoil Náisiúnta Choill Uí Dhúlaí, Coill Uí Dhúlaí, Baile Uí Bhróithe, Co. Laoise, R32A726
Scoil Náisiúnta an Chnoic, An Spinc, Mainistir Laoise, Co. Laoise, R32PT62
Cumann Forbartha an Rois Mhóir-Chill Uisean, Páirc Uisean, An Ros Mór, Ceatharlach, Co. Laoise, R93W825
Coláiste Mhuire, An Cnoc Beag, Ceatharlach, Co. Laoise, R93RP78
Scoil Náisiúnta Sheangánach Mhór, Seangánach Mhór, Teach na Bearú, Co. Laoise, R14K659
Ionad Pobail Bhaile an Bhiocáire, Mulen, Baile an Bhiocáire, Co. Laoise, R32RX67
LiatroimIonad Pobail Achadh Sheanlis, Achadh Sheanlis, Cionn Locha, Co. Liatroma, F91PYD2
Ionad Pobail na hAscaille, An Ascaill, Béal Átha Seanaidh, Co. Liatroma, F94HH73
Scoil Náisiúnta Achadh an Mhuilinn, Lios Grúdaí, Garbhros, Béal an Átha Móir, Co. Liatroma, N41E082
CLG Achadh an Mhuilinn, An Stróic, Doire Fhada, Béal an Átha Móir, Co. Liatroma, N41E446
Cumann CLG Chorr an Aoire, Corr an Aoire, Achadh an Mheasa, Co. Liatroma, H12AE26
Ionad Pobail Dhroim Míle, Teach Dúchais, Droim Míle, Carraig Álainn, Co. Liatroma, H12DP84
Ionad Pobail an Droma Léith, An Droim Liath, Carraig Álainn, Co. Liatroma, H12H336
Ionad Pobail Ghort Leitreach, Eanach Mór, Maothail, Co. Liatroma, N41RC78
Ionad Pobail Chill Fhearga, Gort na Corcóige, Cill Fhearga, Co. Liatroma, F91EP90
Halla Chill an Iomaire, Cill an Iomaire, Droim Dhá Thiar, Co. Liatroma, F91AY28
Halla an Bhaile Nua, Corr na Leachta, An Leacán, Co. Liatroma, F91P573
Scoil Mhichíl Naofa, Na Barraí Thiar, Gleann Fearna, Co. Liatroma, F91YW25
Tea Shed, Learga an Dúin, Gleann an Chairthe, Co. Liatroma, F91PY6A
LuimneachScoil Náisiúnta Ghleann na gCreabhar, Gleann na gCreabhar, Cill Mocheallóg, Co. Luimnigh, V35TX00
Ionad Pobail Chathair Fhlainn, Cathair Fhlainn, Cathair Chinn Lis, Co. Luimnigh, V94D7PH
Scoil Náisiúnta Chúil Cheapach, Cúil Cheapach, Ardach, Co. Luimnigh, V42NT35
Scoil Náisiúnta Gerard Griffin, Leamhchoill Thiar, Leamhchoill, Co. Luimnigh V94EK19
Ionad Pobail an Ghleanna Mhóir, The Rambling House, An Gleann Mór, An Trá, Co. Luimnigh, V42YK77
Scoil Náisiúnta Chnoc Uí Dheá, Cnoc Uí Dheá, Baile an Londraigh, Co. Luimnigh, V35DW73
Ag Foghlaim Le Chéile Luimnigh Thiar, An Drom Dearg, Mungairit, Luimneach, V9427P3
Ionad Léirithe Loch Goir, Loch Goir, An Brú, Co. Luimnigh, V35ED96
Scoil Náisiúnta Chnoc Uí Choileáin, Cathair Leathmhaol, Cnoc Uí Choileáin, Mainistir na Féile, Co. Luimnigh, V94K036
Scoil Náisiúnta Thoinn an Tairbh, Toinn an Tairbh, An Cheapach Mhór, Co. Luimnigh, V94E670
An LongfortIonad Pobail Achadh an Daingin, Achadh an Daingin, Maigh Dumha, Co. an Longfoirt, N39YT78
Seamróga Bhéal Átha Móir, Baile Uí Bhriain, Co. an Longfoirt
Cumann CLG Cholm Cille, Páirc an Athair Phil McGee, Achadh Corr Draighneáin, Achadh na Cloiche, Co. an Longfoirt, N39Y392
Ionad Oidhreachta na Coirre Léithe, An Chorr Liath, Caonach, Co. an Longfoirt, N39XT18
Scoil Náisiúnta Fhormaoileach, Formaoil, Béal Átha Liag, Co. an Longfoirt, N39E899
Midland Aviation, Aerpháirc Mhainistir Shruthla, Mainistir Shruthla, An Longfort, N39N8K5
Ionad Pobail na Maighnde, Seanscoil Laidineach, An Lagach, An Mhaighean, Co. an Longfoirt, N39X838
Ionad Pobail Mullach an Leachta, Cluain Each, Gránard, Co. an Longfoirt, N39XD43
Cumann CLG Naomh Munis, Cluain Calaidh, Baile Uí Mhatháin, Co. an Longfoirt, N39WY03
Fánaithe Eanach Meannán, Páirc Eanach Meannán, An Baile Úr, Lú, Co. Lú, A91R235
Ceann Chlochair, Bóthar an Chuain, Clochar, Co. Lú
Cumann CLG Chill Eanaigh, Ionad Pobail Chill Eanaigh, Cill Eanaigh, Carraig Mhachaire Rois, Co. Lú, A81AE37
Raonaithe na Máiteoige, Ionad Pobail Raonaithe na Máiteoige, Lána na Scoile, Collann, Co. Lú, A92CR6C
Trá an Phoirt, Baile Mhistéala, Co. Lú
Scoil Éanna, Cill Eanaigh, Carraig Mhachaire Rois, Co. Lú, A81E267
Baile Lias, Cnoc Aitinne, Dún Dealgan, Co. Lú
Trá Bhaile an Teampaill, Baile an Teampaill, Co. Lú
Scoil Náisiúnta Bhaile an Bhailsigh, Baile an Bhailsigh, Ceann Chlochair, Co. Lú, A92CD53
Maigh EoIonad Pobail Bhéal Deirg, Béal Deirg Beag, Co. Mhaigh Eo, F26KXV6
Ionad Pobail Bhoth Faonáin, An Currach Mór, Both Faonáin, Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo, F26D5W4
Ionad Pobail Fhionnaithe, Fionnaithe, An Fhairche, Co. Mhaigh Eo, F12Y680
Ionad Pobail Oileán Éadaí, Rinn na Saor, Oileán Éadaí, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo, F23DK07
Ionad Pobail an Chaoil, An Caol, Acaill, Co. Mhaigh Eo, F28XA33
Ionad Pobail Chaonaigh, Caonach Mór, Caonach Beag, Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo, F26X893
Páirc Ghnó Chill Ala, Cill Ala, Co. Mhaigh Eo, F26V8P4
Ionad Pobail Chill Lasrach, Cill Lasrach, Béal Átha na Muice, Co. Mhaigh Eo, F12HH97
Ionad Pobail Chill Mhobhí, Cill Mobhí, Bealach an Doirín, Co. Mhaigh Eo, F45WY80
Comhairle Contae Mhaigh Eo, Leabharlann Chliara, Ionad Pobail Chliara, Ceap na nGabhar, Cliara, Co. Mhaigh Eo, F28KP99
An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra, Páirc Náisiúnta Bhaile Chruaich, An Log Dubh Mór, Baile Chruaich, Cathair na Mart, Co. Mhaigh Eo, F28XF50
Ionad Pobail Theach Chaoin, An Cheathrú Mhór, Teach Chaoin, Clár Chlainne Mhuiris, Co. Mhaigh Eo, F12F5N7
An MhíCumann CLG Mhuileann an Chláir, Cill Mhuire, Baile Átha Troim, Co. na Mí, C15H968
Cumann CLG Bhaile an Chaisleáin, Knock, Baile an Chaisleáin, Co. na Mí, C15YF54
Halla an tSéipéil, Smithstown, Crosa Caoil, Co. na Mí, A82X243
Lárionad Spóirt na Coirre Míne, An Chorr Mhín, Maigh nEalta, Co. na Mí, A82FT62
Halla Pobail Chúil Mhaoilín, Cúil Mhaoilín, Droim Rí, Co. na Mí, A85R123
Halla Pobail Choill Fhallúin, Coill Fhallúin, Ráistín, Co. na Mí, C15V294
Halla Pobail Chill Scíre, Cill Scíre, Co. na Mí, A82Y4C8
Ionad Pobail Chnoc na Mí, Cnoc na Mí, Droim Conrach, Co. na Mí, C15FRK3
Halla Ráth Cheannaigh, Baile Thancaird, Ráth Cheannaigh, Co. na Mí, C15TV20
Cumann Peile an tSiáin, Páirc Ludlo Sodan, Baile Lóibín, Co. na Mí, C15W283
Ionad Cultúir agus Oidhreachta Teach Raithneach, Starraíneach, Collann, Co. na Mí, A92W283
MuineachánCumann Forbartha Bhéal Átha Beithe, Bóthar Chluain Eois, Doire Mholach, Béal Átha Beithe, Co. Mhuineacháin, A75HF78
Ionad Acmhainní na gCarn, Na Cairn, Na Mullaí, Co. Mhuineacháin, H18YW40
Bord Oideachais & Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin,  Ionad Oideachais & Oiliúna Allamuigh Tanagh, Dartraí, Muinchille, Co. Mhuineacháin, H16HC83
Ionad Pobail Chorr Cheachan, Corr Cheachan, Sraith Nuadáin, Co. Mhuineacháin, H18PK31
CLG Ghaeil na Coirre Duibhe, An Chorr Dhubh, Carraig Mhachaire Rois, Co. Mhuineacháin, A81KA61
Scoil an Droma, Corr Tobair, An Droim, Co. Mhuineacháin, H16AK79
Scoil Náisiúnta Dhroim Guasachta, Droim Guasachta, Carraig Mhachaire Rois, Co. Mhuineacháin, A81X827
Ionad Pobail Dhroim Thamhain, Droim Thamhain, Tulaigh na hInneora, Baile na Lorgan, Co. Mhuineacháin, A75YV81
Ionad Acmhainní Leatón, Leatón, Co. Mhuineacháin, A75E771
Ionad Pobail Mhullaigh Aise, Camachadh, Mullaigh Aise, Baile na Lorgan, Co. Mhuineacháin, A75W923
Halla Pobail Naomh Alphonsus, Cluain tSeasc, Droim Ailí, Cluain Eois, Co. Mhuineacháin, H23XV08
Halla Paróiste Thulaigh Charbaid, Halla Paitríoch, Corr Mhaí, Béal Átha Beithe, Co. Mhuineacháin, A75YW53
Uíbh FhailíIonad Teilea-Oibre agus Oiliúna Bhaile Uí Chomáin, Baile Uí Chomáin, Co. Uíbh Fhailí, R35V124
Bord na Móna, An Liath Beag, An Phailís, Co. Uíbh Fhailí, R35P304
Halla Pobail Chúldoire, Cúldoire, Biorra, Co. Uíbh Fhailí, R42DH05
Halla Pobail Chruacháin, Cruachán, Ród, Co. Uíbh Fhailí, R35VR66
Ionad Pobail Chill Chluana Fearta, Cill Chluana Fearta, Ród, Co. Uíbh Fhailí, R35T684
Feirm Ghaoithe Dhroim Cáithe, Droim Cáithe, An Daingean, Co. Uíbh Fhailí, R35RX00
Primo Coaches, Baile Uí Dhálaigh, An Féar Bán, Co. Uíbh Fhailí, R42AX58
Séipéal Shaighir Chiaráin, Cnoc an Chloig, An Cláirín, Biorra, Co. Uíbh Fhailí, R42KP60
Caladh na Sionainne, Co. Uíbh Fhailí, R42Y421
Scoil Náisiúnta Shuí an Róin, Bóthar Ros Cré, Suí an Róin, Biorra, Co. Uíbh Fhailí, R42XE30
Ros ComáinScoil Náisiúnta an Bhealaigh, An Bealach, Coill na Rúscaí, Co. Ros Comáin, F42CF90
Cam Childcare, Camach, Tobar Bhríde, Co. Ros Comáin, N37FH21
Ionad Pobail na Craoibhe, Droim an Mhuilinn, Ail Finn, Co. Ros Comáin, F45HD89
Ionad Pobail an Daingin, An Daingean, Cill Mhór, Cora Droma Rúisc, Co. Ros Comáin,  N41T6K1
Scoil Náisiúnta Ghort an Ghainimh, Gort an Ghainimh, Loch Glinne, Co. Ros Comáin, F45C951
Halla Phádraig, Droim Baolláin, Liatroim, Co. Ros Comáin, N41FY01
Ionad Pobail Thamhnaigh an tSeascainn, Tamhnaigh an tSeascainn, Mainistir na Búille, Co. Ros Comáin, F52Y958
Scoil Náisiúnta an Tearmainn, An Tearman, An Caisleán Riabhach, Co. Ros Comáin, F45K298
Ionad Pobail Thigh Baoithín, Tigh Baoithín, An Caisleán Riabhach, Co. Ros Comáin, F45HD83
Tulsk Dry Cleaners, Sruthán na Cluana, Tuilsce, An Caisleán Riabhach, F45KD79
SligeachScoil Náisiúnta Achadh Conaire, Achadh Conaire, Co. Shligigh, F91WF65
Ionad Pobail an Chartúin, An Cartún, Teampall Baoith, Co. Shligigh, F91V4XY
Scoil Náisiúnta Chluain Lua, Cluain Lua, Mainistir na Búille, Co. Sligeach, F52E288
Meánscoil Chúil Dheá, Cluaisceart, Súmhaí, Co. Shligigh, F52XE71
Scoil Náisiúnta an Chorrbhaile, An Corrbaile, Co. Shligigh, F26F582
Scoil Náisiúnta an Droma Mhóir Thiar, An Droim Mór, An Droim Mór Thiar, Co. Shligigh, F26VW50
Ionad Pobail na Coille Uachtaraí, An Choill Uachtarach, Cill Mhic Treana, Mainistir na Búille, Co. Shligigh, F52C677
Ionad Pobail Chill Fhábhail, An Phailís, Cill Fhábhail, Baile an Mhóta, Co. Shligigh, F56K153
Scoil Náisiúnta Knockminna, Turlach Uí Ráin, Baile an Mhóta, Co. Shligigh, F56TX23
Scoil Phádraig, Formaoil, Calraí, Co. Shligigh, F91DP48
Scoil Asicus Naofa, Bóthar an Mhachaire Gailf, An Leathros, Co. Shligigh, F91V003
Scoil Naomh Iósaf, An Baile Úr, An Coillín, Co. Shligigh, F26FY07
Tiobraid ÁrannHalla Pobail na hEaglaise, An Eaglais, Ros Cré, Co. Thiobraid Árann, E53E132
Halla Pobail na gCoirríní, Na Coirríní, Cill Chomáin, Durlas, Co. Thiobraid Árann, E41XC62
Halla Pobail an Droma, An Drom, Buiríos Ó Luigheach, Durlas, Co. Thiobraid Árann, E41X285
Cumann CLG Chill Shléibhe, Ionad Pobail Chill Shléibhe, Cill Shléibhe, An Teampall Mór, Co. Thiobraid Árann, E41t6y0
Scoil Náisiúnta an Choillín, An Coillín, Baile Uí Lachnáin, Biorra, Co. Thiobraid Árann, R42AK00
Ionad Pobail Chill Ó Scolaí, Cill Ó Scolaí, An Port Nua, Co. Thiobraid Árann, V94FK20
Ionad Pobail Chill Urnaí, Cill Urnaí, Baile Phádraig, Cluain Meala, Co. Thiobraid Árann, E91H7W4
Halla Pobail Mhaigh Ghlas, Maigh Ghlas, Fiodh Ard, Co. Thiobraid Árann, E91WK25
Scoil Náisiúnta Poulacapple, Poulacapple, Callan, Co. Thiobraid Árann, R95V324
Halla Pobail an Rois Mhóir, An Ros Mór, Caiseal, Co. Thiobraid Árann, E25D429
Port LáirgeScoil Náisiúnta Bhaile Uí Chorráin, Clais Mhór, Co. Phort Láirge, P36FR50
Halla Pobail Bhaile Uí Fhlaithnín, Baile Uí Fhlaithnín, Coill Mhic Thomáisín, Co. Phort Láirge, X42KP82
Ionad Pobail Bhaile na Sagart, An Fhéith Ghairid, Baile na Sagart, Lios Mór, Co. Phort Láirge, P51VK80
Scoil Náisiúnta Fháithlinge, Fáithling, Co. Phort Láirge, X91TW82
Scoil Náisiúnta Fhionnúrach, Fionnúir, Trá Mhór, Co. Phort Láirge, X91VK31
Ionad Pobail Kgk, Cnoc an Óir, Tulach an Iarainn, Co. Phort Láirge, P51A067
Ionad Pobail Chill Bhriain, Cill Bhriain Íochtarach, Béal na Molt, Co. Phort Láirge, E91W860
Halla Pobail Mhaigh Dheilge, Maigh Dheilge, An Cheapaigh, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge, X35KF22
Halla Pobail Chnoc Mheilearaí, Cnoc Mheilearaí, Ceapach Choinn, Co. Phort Láirge, P51XN6X
Scoil Mhuire, Baile an Bhuitléaraigh, Port Láirge, X91KF85
Scoil Náisiúnta an Teampaill Ghil, Cluain Cheirdín, An Cheapaigh, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge, X35N560
An IarmhíCumann CLG Ballycomoyle, Robinstown, Baile na gCros, Co. na hIarmhí, N91VY92
Ionad Pobail Chaisleán Uí Dhálaigh, Kilcleagh, Caisleán Uí Dhálaigh, Co. na hIarmhí, N37YF54
Cumann Iománaíochta Clonkill, Clonkill, An Muine Liath, An Muileann gCearr, Co. na hIarmhí, N91HX78
Scoil Náisiúnta Bhaile Uí Dhálaigh, Baile Uí Dhálaigh, An Muileann gCearr, Co. na hIarmhí, N91W207
Ionad Pobail Milltown-Impir, Páirc Seán Doolin, Milltown, Ráth Conarta, Co. na hIarmhí, N91VA06
Ionad Pobail Mhaigh Bhachla, Maigh Bhachla, Co. na hIarmhí, N37FW50
Scoil Náisiúnta Ráth Aodha, Ráth Aodha, Cill Bheagáin, Co. na hIarmhí, N91XF20
Scoil Mhichíl Naofa, Castletown Lower, Fiodh an Átha, Co. An Iarmhí, N91fn29
Scoil Bhríde, Impir, Baile na Carraige, Co. na hIarmhí, N91PP71
Páirc agus Ionad Pobail na Sráide, Kilmore, An tSráid, Co. na hIarmhí, N91RC43
Scoil Náisiúnta na nDúnta, An Dún Mór, Na Dúnta, An Muileann gCearr, Co. na hIarmhí, N91T229
Ionad Pobail Whitehall, Whitehall, Baile na gCros, Co. na hIarmhí, N91T85V
Loch GarmanIonad Pobail na hEasca Móire, An Easca Mhór Co. Loch Garman, Y25F6D8
Halla an Bhaile Fhada, An Baile Fada, Co. Loch Garman, Y25A0X8
Halla Bhaile Robac, Baile Robac, Bun Clóidí, Co. Loch Garman, Y21E942
Barnadown Showjumping, Graí Bharr na dTom, Barr na dTom Uachtarach, Guaire, Co. Loch Garman, Y25W8N0
Coimisinéirí Soilse na hÉireann, Teach Solais Rinn Duáin, Baile an Teampaill, Fiodh Ard, Co. Loch Garman, Y34KD93
Rógairí Duffry, Cúil Fhraoigh, Cill Téile, Co. Loch Garman, Y21RX02
Máistir Cuan Ché na Cille Móire,  Cé na Cille Móire, Co. Loch Garman, Y35DX85
Cumann CLG Bhaile Mharascail-Chaisleán Docrail, Farmleigh, Baile Mharascail, Co. Loch Garman, Y21FT96
An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta & Fiadhúlra, An Slaba Thuaidh, Ard Chaomháin, Loch Garman, Y35EY89
Ionad Acmhainní Teaghlaigh an Ráithín, An Ráithín, Cluain an Róistigh, Co. Loch Garman, Y21T183
CLG Naomh Muire, Baile Uí Chomháin, Teach Gót, Co. Loch Garman, Y35A244
Solas, An Ghráinseach, Co. Loch Garman, Y34DP26
Cill MhantáinCLG an Inbhir Mhóir-Bhaile Muine, Shelton, An tInbhear Mór, Co. Chill Mhantáin, Y14WK28
Páirc Foraoise na Craobhaí, Teach Avondale, An Chraobhach, Ráth Droma, Co. Chill Mhantáin, A67P303
C.L.G na Craobhaí, An Corrbhaile Uachtarach, Ráth Droma, Co. Chill Mhantáin, A67R229
Cumann CLG Bhaile na Corra, Páirc Phobail Bhaile na Corra, Charraig Linnín, Gleann Molúra, Co. Chill Mhantáin, A67WY83
Halla Pobail Bhaile Chuag, Baile Chuag, Tigh na hÉille, Co. Chill Mhantáin, Y14XW74
Halla Pobail Crossbridge, Crossbridge, Tigh na hÉille, Co. Chill Mhantáin, Y14KP83
Cumann CLG Dhún Luáin, Bóthar Sparrow, Dún Luáin, Co. Chill Mhantáin, W91NV67
Cumann Forbartha Ghleann Dá Loch agus an Cheantair Mháguaird, Ionad Acmhainní na Brocaí, An Láithreach, Gleann Dá Loch, Co. Chill Mhantáin, A98D3H1
Brú Knockree, An Leacain Darach Uachtarach, Áth na Sceire, Co. Chill Mhantáin, A98R2Y9
Mosart Ltd., Teach Clermont, An Iúrach, Ráth Naoi, Co. Chill Mhantáin, A67X566
Scoil Chaomhín, An Láithreach, Gleann Dá Loch, Co. Chill Mhantáin, A98TR96
Bord Contae Chill Mhantáin, Ionad Barr Feabhais Bhaile na Coille, Baile na Coille, Gleann Fhaidhle, Co. Chill Mhantáin, A67HW86


    Press Release Documents