You are here:

Laura Burke athcheaptha ag an Rialtas mar Stiúrthóir Ginearálta na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil

Fuair an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil Denis Naughten ceadú ón rialtas Laura Burke a athcheapadh don dara téarma aici mar Stiúrthóir Ginearálta ar an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (GCC) le héifeacht ó mhí na Samhna 2018.

Tá ról lárnach ag an nGníomhaireacht maidir lenár gcomhshaol a chosaint agus muintir na hÉireann a chosaint ar thionchair dhíobhálacha na radaíochta agus an truaillithe.

Agus an t-athcheapachán seo á fhógairt aige, dúirt an tAire Denis Naughten: " Dea-scéala is ea é go mbeidh Luara ag leanúint de cheannaireacht a thabhairt don Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil. Is mian liom aitheantas a thabhairt don tsárobair atá déanta aici go dtí seo ar léir í ó fheidhmiú éifeachtach na gníomhaireachta. Le linn di bheith i gceannas, rinne Laura maoirsiú ar a lán athruithe agus feabhsuithe suntasacha ar an nGníomhaireacht, an cumasc idir an Ghníomhaireacht agus an Institiúid Éireannach um Chosaint Raideolaíoch san áireamh. Táim cinnte go leanfaidh Laura de cheannaireacht éifeachtach a thabhairt don Ghníomhaireacht agus í ag tabhairt faoin iliomad dúshlán amach romhainn."

Press Release Documents