You are here:

Comhalta Boird de chuid Bhord Soláthair an Leictreachais athcheaptha ag an Rialtas

Baile Átha Cliath, an 19 Eanáir 2016

 

Fuair an tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, Alex White, TD, faomhadh Rialtais inniu le haghaidh athcheapadh Noreen Wright, Uasal, ar Bhord Bhord Soláthair an Leictreachais (BSL) le haghaidh an dara téarma oifige. Athcheapfar an tUasal Wright mar ainmní de chuid an Aire ar an mBord le héifeacht ón 28 Meitheamh 2016.

Dúirt an tAire White: "Cúis áthais dom an tUasal Wright a athcheapadh ar an mBord agus aitheantas a thabhairt dá bhfuil déanta aici chun cur le rath leanúnach ghrúpa cuideachtaí BSL.  Cuirfidh athcheapadh an Uasail Wright leanúnachas ar fáil in eagraíocht a bhfuil ról tábhachtach aici i margadh fuinnimh na hÉireann.

CRÍOCH

 

Nóta d'Eagarthóirí:

Thosaigh an tUasal Wright, abhcóide, ag obair le foireann dlí inmheánach Northern Ireland Electricity (NIE) i mí Mheán Fómhair 1976 agus d'fhan sí le NIE/Viridian go dtí an bhliain 2001. Bhí poist ardbhainistíochta éagsúla aici sa chuideachta, Rúnaí na Cuideachta agus Ceann Seirbhísí Dlí san áireamh.

Tá an tUasal Wright ceaptha chuig róil phoiblí éagsúla i dTuaisceart Éireann. Is Comhalta de na Binsí Tionsclaíochta agus Fostaíochta Cothroime í, is Giúistís Tuata í agus is Comhalta de Bhinse Luachála Thuaisceart Éireann í. Is Stiúrthóir ar Springvale Training Ltd agus Co‑operation Ireland Ltd freisin í agus is Iontaobhaí í de chuid Iontaobhas Garfield Weston, Ollscoil Uladh.

Roimhe seo bhí sí ina Coimisinéir do Choimisiún Comhionannais Thuaisceart Éireann, bhí ina Comhalta de Chomhairle Ollscoil Uladh, agus bhí sí ina hIontaobhaí de chuid thionscadal Bytes.


An Phreasoifig
An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha
29-31 Bóthar Adelaide, Baile Átha Cliath 2, Éire, D02 X285
www.dcenr.gov.ie | @dcenr
T:+353 1 678 2441 | FP:+353 87 693 7580| R:Press.Office@dcenr.gov.ie


 

Press Release Documents