You are here:

Foilsíonn an Rialtas tuarascáil Kerr ar a bhfuil i ndán d'oifigí poist

 Baile Átha Cliath, an 20 Eanáir 2016


D'fhoilsigh an tAire Cumarsáide Alex White, T.D., tuarascáil deiridh Ghrúpa Forbartha Gnó an Ghréasáin Oifigí Poist, a raibh an fear gnó Bobby Kerr ina chathaoirleach air, inniu (Dé Céadaoin).


"Tá próiseas athnuachana an ghréasáin oifigí poist, a moladh sa tuarascáil, á bhunú ar an toirt agus críochnóidh sé a chuid oibre taobh istigh de shé mhí.  Cuirfidh sé le straitéis cúig bliana reatha An Post le haghaidh an ghréasáin agus díreoidh sé ar líon agus ar dháileadh spásúil na mbrainsí, ar nuachóiriú na mbrainsí, ar athchóiriú chun éifeachta na dtáirgí agus na seirbhísí, ar íocaíochtaí agus ar chonarthaí na máistrí poist, agus ar oiliúint agus ar cháilíochtaí fhoirne na n-oifigí poist" dúirt an tAire.   Tabharfaidh an tAire White agus An Post cuireadh don Uasal Kerr an obair seo a mhaoirsiú as seo go ceann sé mhí. 


D'fhógair an tAire, freisin, gur aontaigh an Rialtas:​

  • Tacaíocht a thabhairt do thús agus do chur i bhfeidhm 'Cuntas Ríomhíocaíochta' de chuid An Post in 2016. D'aithin tuarascáil Kerr é sin mar riachtanas chun gníomhaíocht oifigí poist i dtaca le seirbhísí airgeadais a fheabhsú, agus
  • De réir thuarascáil Kerr, féidearthacht seirbhísí mótarchánach a thairiscint in oifigí poist a dheimhniú.

 

Tógadh na tionscnaimh sin ó naoi ngníomh tosaíochta a shainaithin an Grúpa Forbartha Gnó i measc a 23 moladh [sonraí thíos]

 

Dúirt an tAire White: "Tá An Post ar cheann de na brandaí is dílse in Éirinn agus tá infheistíocht mhór déanta aige ina bhonneagar margaíochta agus miondíola. In ainneoin sin, is dúshlán leanúnach atá ann ábharthacht an ghréasáin oifigí poist a choimeád, i láthair roghanna tomhaltóirí atá ag athrú. D'iarr mé ar an nGrúpa Forbartha Gnó deiseanna nua gnó i gcomhair an ghréasáin oifigí poist a shainaithint. Tá sé sin bainte amach ag an ngrúpa agus tá an anailís is cuimsithí atá ar fáil maidir leis an ngréasán agus a thodhchaí curtha os ár gcomhair. Tá na beartais atá riachtanach chun bonn inmharthana a chur faoinár ngréasán oifigí poist leagtha síos go sonrach sa tuarascáil.

 

Cuimsítear roinnt réimsí, ina measc athnuachan an ghréasáin, seirbhísí airgeadais, seirbhísí rialtais, lipéadú bán, agus caipiteal agus fiontar sóisialta sna 23 moladh a rinne an tuarascáil. 

 

Ag trácht dó ar na torthaí, dúirt an tAire White: "Leagann an tuarascáil amach na dúshláin atá roimh An Post agus na máistrí poist agus iad ag cinntiú go leanann an gréasán a bheith ábhartha i gcomhthéacs an athraithe dhostoptha i roghanna na dtomhaltóirí, an t-athrú i dtreo idirbhearta digiteacha san áireamh.  Sa chomhthéacs sin, beidh obair Ghrúpa Athnuachana an Ghréasáin fíorthábhachtach maidir le todhchaí an ghréasáin."

 

D'aithin an tAire go mbeadh cur i bhfeidhm casta agus dúshlánach ag baint le moltaí na tuarascála, maidir leis na ranna agus na comhlachtaí stáit ábhartha, ach dúirt sé go raibh dóchas aige go mbeidís ábalta na hathruithe cuí a chur i bhfeidhm.

 

Thug an tAire aitheantas d'obair Bobby Kerr mar chathaoirleach ar an nGrúpa Forbartha Gnó. "Ar son an Rialtais ba mhaith liom buíochas a ghlacadh le Bobby Kerr, a choinnigh dírithe ar an tionscadal in ainneoin na ndúshlán pearsanta suntasach. Is léiriú ar a dhíograis agus a thiomantas do thodhchaí an ghréasáin oifigí poist atá sa díograis agus sa tiomantas a thaispeáin sé agus clabhsúr á chur aige ar an obair seo. Mhol an tAire ról An Post agus Cheardchumann Mháistrí Post na hÉireann sa phróiseas.

 

Chuir an tAire Stáit Ann Phelan fáilte roimh mholadh na tuarascála go dtabharfaí faoi scéim phíolótach náisiúnta, chun acmhainn na n-oifigí poist áitiúla gníomhú mar 'mhoil' chun seirbhísí amhail sláinte agus iompar a éascú, a shainaithint. Dúirt sí go mbeadh sí ag scríobh chuig na ranna ábhartha chun Grúpa Oibre a thionól leis an obair sin a dhéanamh. Dúirt sí: "Tréaslaím an tuarascáil seo le Bobby Kerr agus an leis an ngrúpa, ar aitheantas suntasach é don ról a bhíonn ag oifigí poist áitiúla i mbailte agus i sráidbhailte ar fud Éireann. Is saoráid shaintréitheach i sráidbhailte tuaithe í oifig an phoist agus is féidir léi ról breise a bheith aici ina bhforbairt. Chuige sin, táim ag tnúth leis an scéim phíolótach ar fhorbairt mol seirbhísí a éascú.

 

CRÍOCH

 

Nótaí d'Eagarthóirí:

Bhunaigh an tAire Alex White an Grúpa Forbartha Gnó in Eanáir 2015 chun deiseanna féideartha tráchtála a bheadh ar fáil do ghréasán na n-oifigí poist a iniúchadh.

 

Bhí Bobby Kerr ina chathaoirleach ar an ngrúpa agus bhí comhaltas ag Ceardchumann Máistrí Poist na hÉireann (IPU), An Post, an tAire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, an tAire Stáit do Ghnóthaí Tuaithe, agus an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha.

 

Réitigh an Grúpa tuarascáil tosaigh don Aire White i mí na Bealtaine 2015, a foilsíodh chun críche comhairliúcháin (tá tuarascáil achomair ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne).

 

Chuir an Grúpa an tuarascáil deiridh faoi bhráid an Aire ar an 23 Nollaig 2015. Tá an tuarascáil iomlán ar fáil ar www.dcenr.gov.ie/postofficenetwork. Is iad na moltaí tosaigh:

 

RéimseCur Síos

Athnuachan gréasáin

 

Molann an Grúpa gur cheart do An Post, de dheasca na tuarascála seo, straitéis cúig bliana don ghréasán a athbhreithniú agus a leasú, más cuí, ar feadh na sé mhí amach romhainn, le hionchur ón scairshealbhóir, na Máistrí Poist agus daoine eile nach iad, amhail an Roinn Coimirce Sósialaí (RCS) de réir mar is cuí.   Ar a laghad, ba cheart don straitéis seo díriú orthu seo a leanas: líon na mbrainsí agus a ndáileadh spásúil, táirgí agus seirbhísí a athchóiriú chun éifeachta, córas grádála, íocaíochtaí agus conarthaí maidir le Máistrí Poist, táirgí agus seirbhísí, traenáil agus cáilíochtaí i dtaca le fostaithe na n-oifigí poist. Molann an Grúpa gur cheart an obair sin a thosú ar an bpointe.

 

Tharla an Gréasán Oifigí Poist a bheith chomh tábhachtach sin don phobal áitiúil, tá imní ar an nGrúpa go dtiocfaidh titim i luach saothair na n-oifigí poist agus go mbeidh a marthanacht i mbaol le linn an aistrithe a shamhlaítear sa straitéis nua atá beartaithe.  Tá sé ríthábhachtach nach mbaintear an bonn ón nGréasán le linn na staide idirthréimhse sin agus go ndéanfar an cur chuige maidir le luach saothair i nGréasán Oifigí Poist na Ríochta Aontaithe a chuíchóiriú, leis an tacaíocht atá riachtanach don phróiseas ón Rialtas.

 

Nuachóiriú an Ghréasáin: Beochan, Athnuachan, Athchruthú

Aithníonn an Grúpa an obair atá déanta ag An Post go dáta maidir leis an gcaoi a gcuireann sé é féin i láthair an phobail. Mar sin féin, molann an Grúpa go bhfuil gá ann don Ghréasán leanúint leis an bhfeabhsú agus an nuachóiriú. Molann an Grúpa go ndéanfaí scrúdú ar phróiseas den chineál céanna i dtaca le hoifigí poist na hÉireann is a rinneadh sa RA.  Ar an gcéad dul síos, ba cheart tabhairt faoi phlean nua-aoisiú do na hoifigí poist go léir a ullmhú. Ar aon dul leis an athghrádú atá beartaithe do hoifigí poist go gcuirfí i gcatagóirí Miondíol+, Seirbhís+ agus Pobal iad, ba cheart na hoifigí a nua-aoisiú ar bhealaí éagsúla chun go bhfeileann siad don phobal ina bhfuil siad lonnaithe. Níor cheart go mbeadh rogha ann maidir le feabhsú agus nua-aoisiú ach ba cheart go mbainfeadh gach oifig poist caighdeán sainithe amach .

 

Spriocanna feidhmíochta d'oifigí poist

Tá sé tábhachtach go mbeadh a ról ag gach aon oifig poist laistigh den Ghréasán. Cé go n-aithníonn an Grúpa nach mar an gcéanna atá gach oifig poist, tá sé ríthábhachtach go ndéanfadh An Post spriocanna feidhmíochta a shainaithint, a chur i bhfeidhm agus a bhainistiú go gníomhach i dtaca le gach oifig poist. Ba cheart do na spriocanna sin a bheith oiriúnach do mhéid na hoifige poist agus do leibhéal na n-idirbheart a dtugtar fúthu. Tá sé tábhachtach go mbeadh ról comhionann ag Máistrí Poist i bhforbairt an ghnó.

 

Comhshuí

Tá sé soiléir, maidir le formhór na n-oifigí poist, gur beag seans go mairfidh siad agus go mbeidh rath orthu mura ndéanfaidh siad comhshuí le seirbhísí eile, cé acu siopa nó eile atá ansin. Is é an cinneadh crua nua-aoisiú, comhshuí nó folmhú. Seachas féachaint ar sin mar bhagairt don status quo, ba cheart féachaint air mar dheis athnuachana agus forbartha. Ba cheart an comhshuí a dhéanamh le miondíoltóirí ar aonaid tráchtála cheana iad. Ba cheart féachaint ar ghnó na hoifige poist mar ghnó breisíoch seachas mar an bpríomhfhoinse ioncaim, agus go ndéileálfaí le sonraí na húinéireachta, comhúinéireacht nó eile san áireamh,  mar chuid de chonradh nua na Máistrí Poist.

 

Sa chás gur féidir é sin a dhéanamh, saoráidí slándála a bhaint as oifigí poist beaga.

Ní mór d'oifigí poist nua-aoiseacha íomhá nua a chruthú ar mhaithe lena dtomhaltóirí. Tá sé le tabhairt faoi deara go bhfuil formhór na mbanc, de réir mar atá líon na n-idirbheart sna brainsí á laghdú acu, ag bogadh ó shaoráidí ar saoráidí slándála den chuid is mó iad, agus líon na foirne atá i mbun 'fáilteachais' agus na seirbhisí uathoibrithe ag dul i méid. Tá an cur chuige seo níos fearr don chustaiméir ó thaobh rochtana agus caidrimh de. Agus é sin á thabhairt le forbairt plean nua-aoisithe, ba cheart do An Post féachaint ar shaoráidí slándála a bhaint as na hoifigí poist sin nach mbíonn méid mór airgid á láimhseáil acu ar bhonn laethúil. Tá fianaise ann ón RA nach bhfuil aon bhaol méadaithe gadaíochta ná robála ann mar go gcuireann na taisceadáin bac ar mhéid mór airgid a aistarraingt. Cuireann sé sin ar chumas na n-oifigí poist beaga a bheith níos comhtháite leis na gnólachtaí a bhfuil siad comhshuite leo.

Bunchuntas Iocaíochta

 

Molann an Grúpa go gcuirfidh an Rialtas agus An Post clabhsúr ar a gcuid plé agus comhaontú a dhéanamh ar mhúnla gnó chun cuidiú leis An Post cuntais íocaíochta chuig cliaint an RCS, i measc daoine eile, a thabhairt isteach. Tá ríthábhacht ag baint leis an gcuntas a thabhairt isteach don Ghréasán Oifigí Poist agus ba cheart é a leagan amach ar bhealach a spreagfaidh úsáideoirí a ngnó a dhéanamh sna hoifigí poist. Go hidéalach, ceadóidh sé sin d'oifigí poist ní hamháin sruth ioncaim tábhachtach ón ngnó sin a choimeád, ach líon na gcustaiméirí sin agus an gnó breise a dhéanann siad a mhéadú. Ní mór go gcuimseoidh an cuntas íocaíochta sin:

 

•             Cárta dochair;

•             Rochtain iomlán ar ATM agus díolphointe ar fud an domhain;

•             Buanorduithe agus dochair dhíreacha;

•             Coimeádáin chun cuidiú le buiséadú; agus

•             Baincéireacht Idirlín, fóin agus Aipbhunaithe.

 

Ba cheart plean margaíochta a thabhairt isteach chun bonn a chur faoi chur i bhfeidhm na gcuntas nua agus le teacht chun cinn An Post mar fhórsa nua baincéireachta a thaispeáint.

 

Tá sé tábhachtach, freisin, go leanfaidh an RCS ag tairiscint an rogha íocaíochta airgid in oifigí poist dá gcliaint agus molann an Grúpa go mbeadh an stadas céanna ag an rogha airgid thirim is atá ag íocaíochtaí ríomhaistrithe i ngach foirm éilimh de chuid an RCS.

Mótarcháin

 

Tá an Grúpa den tuairim gur cheart smaoineamh ar an bhféidearthacht a bhaineann le cainéil íocaíochta bhreise a sholáthar i dtaca le mótarcháin. Ar an gcoinníoll go meastar cainéil bhreise íocaíochta mótarchánach (nó bealaí eile seachas na cainéil reatha) a bheith éifeachtúil ó thaobh costais de, gur cheart iniúchadh a dhéanamh ar sholáthar cainéil bhreise.

Straitéis Seirbhísí Airgeadais

 

Molann an Grúpa, mar chuid den athbhreithniú cúig bliana ar an bplean straitéiseach, gur cheart do An Post, le cuidiú ó na Máistrí Poist agus ón Scairshealbhóir, straitéis seirbhísí airgeadais shoiléir a fhorbairt agus a chur in iúl, a leagfadh amach a uaillmhianta don réimse sa ghearrthéarma (12-18 mí), meántéarma (18-36 mí) agus fadtéarma (36 mí +). Ba cheart go mbeadh an straitéis sin ag teacht le héabhlóid leanúnach na seirbhísí airgeadais miondíola in Éirinn agus leis an gclaonadh i dtreo taithí feabhsaithe an chustaiméara.

Comhair Creidmheasa

 

Molann an Grúpa go ndéanfadh An Post struchtúr foirmiúil a fhorbairt le gluaiseacht an Chomhair Creidmheasa, trí eagraíocht ionadaíoch nó trí cheardchumainn leasmhara, chun a dheimhniú cén scóp atá ann, más ann dó, chun nasc a chruthú.

Luach sóisialta an Ghréasáin Oifigí Poist a dheimhniú

 

Tuigimid, sa chás go gcuireann oifigí poist seirbhísí tacúla breise ar fáil a chuidíonn le forbairt shóisialta agus eacnamaíochta, amhail rochtain áitiúil ar an TF, rochtain áitiúil ar ghníomhaireachtaí agus ar fhoirmeacha Stáit, agus ar shraith seirbhísí breise, go mbeidh luach eacnamaíochta le cur ar an ualach oibre breise sin.   Molann an Grúpa gur cheart an luach sóisialta agus eacnamaíochta don phobal áitiúil, agus luach na seirbhísí sóisialta agus pobail atá á soláthar cheana ag oifigí poist a thomhas, agus gur cheart luach airgid a chur ar an tseirbhís atá ann nach n-íoctar uirthi chomh maith le haon seirbhís nua atá beartaithe.

 

Seirbhísí do Chustaiméirí Fiontar Beag agus Meánmhéide

 

Molann an Grúpa go ndéanfadh An Post iniúchadh ar an bhféidearthacht atá ann seirbhísí breise a sholáthar do chustaiméirí FBManna tríd an nGréasán Oifigí Poist, amhail ionad fágála agus bailithe beart nó saoráidí baincéireachta breise.
SolátharCé go ndírítear ar luach ar airgead i dtaca le soláthar poiblí, tarraingítear aird air go minic mar bhealach le spriocanna beartais iolracha a chur i bhfeidhm le hionstraim amháin. Tugann an Grúpa dá n-aire obair na hOifige um Sholáthar Rialtais (OSR) maidir le clásail shóisialta san earnáil phoiblí agus molann go dtabharfadh an OSR treoir maidir lena gcur i bhfeidhm féideartha sa soláthar poiblí.
Lipéadú BánMolann an Grúpa go ndéanfadh An Post iarracht ghníomhach chun a chuid tairiscintí reatha maidir leis an lipéadú bán a chomhlánú le táirgí agus seirbhísí nua i réimse na teileafónaíochta, an fhuinnimh agus na seirbhísí airgeadais.   

 

 

Press Release Documents