You are here:

Dhá Thuarascáil Neamhspleácha ar an Idirnascaire Thuaidh/Theas(NSIC)á bplé ag an Rialtas

Ag cruinniú inniu (2 Deireadh Fómhair) phléigh an Rialtas dhá thuarascáil neamhspleácha ar an idirnascaire Thuaidh/Theas(NSIC), tuarascálacha a choimisiúnaigh an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten, TD.

Dhírigh an chéad Tuarascáil ar an bhféidearthacht theicniúil agus ar an gcostas a bhaineann leis an nasc a chur faoi thalamh. Phléigh an dara Tuarascáil cleachtas idirnáisiúnta comparáideach agus bealaí le cúiteamh a thabhairt d'úinéirí réadmhaoine gar do líonraí ardvoltais.

Sa chéad Tuarascáil táthar den tuairim, ar chúiseanna teicniúla agus eacnamaíocha, gurb é Líne Lastuas Srutha Ailtéarnaigh an bealach is fearr le cumhacht a aistriú idir Éire agus Tuaisceart na hÉireann.

Maidir le cleachtas idirnáisiúnta comparáideach i leith cúitimh, léiríonn an dara Tuarascáil go bhfuil córas cúitimh flaithiúil i bhfeidhm in Éirinn.

Thug an Rialtas suntas freisin do Ráiteas Beartais an Rialtais 2012 ar an Tábhacht Straitéiseach a bhaineann leis an Infreastruchtúr Tarchuir agus an Infreastruchtúr do Fhuinneamh Eile. De réir an ráitis sin 'Níl EirGrid ná Líonraí BSL ná forbraitheoirí eile bhonneagar fuinnimh á dtreorú go láithreacha ná do theicneolaíochtaí ar leith.'

Cuirfidh an tAire Naughten cóipeanna den dá Thuarascáil ar aghaidh chuig Comhchoiste an Oireachtais ar Chumarsáid, Ghníomhú ar son na hAeráide agus an Chomhshaoil agus tá an dá thuarascáil ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinneanseo.

Críoch.

Press Release Documents