You are here:

Tá an Rialtas tiomanta do Thrasdul Cóir i Réigiún Lár na Tíre

Tugann Airí cuairt ar Réigiún Lár na Tíre chun bualadh le hoibrithe

Tá poist inbhuanaithe nua i réigiún Lár na Tíre ina chroílár de Phlean an Rialtais um Thrasdul Cóir​


Rachaidh na hairí Rialtais ar thuras inniu (Dé Luain an 11ú Samhain) go Limistéar Lár na Tíre chun bualadh leo siúd a rachaidh cinneadh na seachtaine seo caite i gcion orthu maidir le scaradh níos luaithe de bheith ag baint móna.

Rachaidh an tAire Airgeadais, Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, Paschal Donohoe T.D., an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta Josepha Madigan T.D. agus an tAire Stáit d'Oifig na nOibreacha Poiblí Kevin Moran T.D. in éineacht leis an Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil Richard Bruton T.D.

Cuirfear tús leis an gcuairt nuair a rachaidh an tAire Bruton ar thuras thar phortach athshlánaithe. Tá an rialtas tiomanta do chlár suntasach athshlánúcháin phortach mar chuid de phleananna chun trasdul cóir a chinntiú i Réigiún Lár na Tíre. Buailfidh na hAirí ansin le hoibrithe a rachaidh cinntí faoi Bhord na Móna agus BSL i bhfeidhm orthu. Buailfidh an tAire Bruton le hionadaithe ceardchumann agus le comhaltaí an Oireachtais freisin.

Beidh deiseanna fostaíochta agus athoiliúna i gcroílár phlean an rialtais um thrasdul cóir:

·         cruthófar 400 post go díreach agus go hindíreach chun tithe sa Limistéar Lár na Tíre a iarfheistiú, ag tosú le tithe sóisialta

·         Cruthófar suas le 100 phost trí bhíthin na Seirbhíse Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra chun talamh portaigh a athshlánú

Tabharfaidh Bord na Móna tús áite do chruthú post freisin:

·         cruthófar 100 post nua go díreach agus os cionn 150 post go hindíreach trí shócmhainní fuinnimh in-athnuaite a fhorbairt faoi 2023

·         cruthófar 100 post nua in oibríochtaí nua athchúrsála

·         Lena chois sin d'fhéadfaí idir 150 agus 300 post nua a chruthú i dtionscadail nua gnóthaí glasa.

Dúirt an tAire Bruton,

"Tá trasdul cóir i gcroílár Phlean Gníomhaithe an Rialtais ar son na hAeráide. Tá muid anseo inniu chun éisteacht leo siúd a bhfuil tionchar aige orthu agus chun na deiseanna inbhuanaithe, nua a fheiceáil dúinn féin a chuirfidh an trasdul go geilleagar ísealcharbóin ar fáil.

Thug an Rialtas tús áite do thrasdul cóir i mBuiséad 2020, agus bhí na bearta seo a leanas san áireamh ina bhfreagairt:

·         Beidh an Ciste um Thrasdul Cóir dírithe ar Réigiún Lár na Tíre. Mar aitheantas don chaidreamh a bhí acu le pobail i Réigiún Lár na Tíre le fada an lá, d'aontaigh BSL €5m a thabhairt don chiste agus a luach iomlán a mhéadú go €11m. Tacóidh an maoiniú seo le hathoiliúint oibrithe agus le scileanna nua a mhúineadh dóibh agus cuideoidh sé le pobail agus le gnóthais áitiúla i réigiún lár na tíre dul i dtaithí ar an trasdul go córas ísealcharbóin. Beidh comhairliúchán breise leis na heagrais atá ann cheana féin i Réigiún Lár na Tíre, lena n-áirítear Foireann Thrasdul Réigiún Lár na Tíre maidir le cur i bhfeidhm an mhaoinithe.  

·         €5m d'athchóiriú agus d'athshlánú portach trína ndéanfar gnáthóga nádúrtha de phortaigh ardaithe Bhord na Móna atá faoi chosaint. Tacóidh an clár seo leis an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (NPWS) 1,800 heicteár de thalamh portaigh a athchóiriú i 7 gcontae. Cruthóidh sé sin 70 post sa chéad bhliain agus ardófar é sin go 100 de réir mar a fhorbrófar an clár.

·         €20m chun samhail nua maidir le huasghrádú grúpaí tithe a dhéanamh faoi mar atá leagtha amach sa Phlean Gníomhaithe ar son na hAeráide. Tá sé seo dírithe ar Réigiún Lár na Tíre agus meastar go dtacóidh sé seo le 400 post a chruthú go díreach agus go hindíreach, chomh maith le huasghrádú suntasach a dhéanamh ar an stoc sóisialta sa réigiún le linn 2020.

D'fhógair an tAire an tseachtain seo caite freisin go bhfuil an Rialtas ag obair i gcomhar leis an gCoimisiún Eorpach chun clár fairsing Bhord na Móna um athshlánú portach a chur i bhfeidhm, a mhaoineofar trí Oibleagáid Seirbhíse Poiblí a úsáidfear chun críche nua. Déanfar 77,000 heicteár de phortaigh ar baineadh móin astu chun leictreachas a ghiniúint a athshlánú go hardchaighdeán. Bhíothas ag obair i gcomhar leis an gCoimisiún Eorpach faoin scéim bheartaithe agus leanfar ar aghaidh léi ar bhonn tosaíochta.

Cheap an tAire Kieran Mulvey freisin mar an chéad Choimisinéir um Thrasdul Cóir. Cuideoidh an Coimisinéir le cur chuige comhordaithe agus éifeachtach a chinntiú maidir le Trasdul Cóir i gcás na bpobal agus na n-oibrithe a bhfuil tionchar orthu ag an chaoi a bhfuil deireadh le cur le baint le baint móna le haghaidh giniúint chumhachta i Réigiún Lár na Tíre.

Dúirt an tAire Donohoe,

"Aithníonn an Rialtas méid agus tionchar nuacht na hAoine seo caite ar na pobail a rachaidh sé i gcion orthu. Anois an t-am chun ár míle dícheall a dhéanamh chun a chinntiú go ngintear gnóthaí nua in áit na bpost a chaillfear agus chun an fórsa oibre a ullmhú do na deiseanna a bheidh ar fáil. Tacóidh an Rialtas le pobail Réigiún Lár na Tíre a rachaidh an trasdul go córas ísealcharbóin i bhfeidhm orthu agus déanfar é sin ag gach céim den turas seo. Gan amhras is é athrú aeráide an dúshlán is mó a gcaithfidh ár nglúin aghaidh a thabhairt air. Ní féidir déileáil leis an dúshlán seo gan cinntí deacra agus comhbhabhtálacha ach déanfaimid é trí bhíthin na dtacaíochtaí atá i bhfeidhm chun a chinntiú go mbeidh Trasdul Cóir againn chuig todhchaí níos sábháilte, níos glaine agus níos feasaí ar an gcomhshaol"

 

Dúirt an tAire Madigan,

"Cuid ríthábhachtach dár bpleananna faoi athrú aeráide í an obair athchóirithe ar ár ngréasán de phortaigh ardaithe ach, rud chomh tábhachtach céanna, tacóidh sé lenár bpleananna maidir le trasdul cóir a sholáthar do réigiún lár na tíre. Soláthróidh an clár athchóirithe luathaithe, arna mhaoirsiú ag an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra, suas le 70 post i ngairmeacha éagsúla, lena n-áirítear oibreoirí meaisíní, innealtóirí, hidreolaithe, éiceolaithe, maoirseoirí suíomh, tógálaithe dambaí agus pearsanra idirchaidrimh phobail. Nuair a dhéanfar níos mó infheistíochta i ndiaidh 2020, méadóidh an leibhéal fostaíochta seo chomh maith leis an bpoitéinseal chun taitneamhachtaí a fhorbairt de réir mar a athchóireofar láithreáin bhreise a sholáthróidh fostaíocht choimhdeach mar éiceathurasóireacht."

Dúirt an tAire Moran,

"Mar Aire áitiúil is mian liom tacú le tiomantas leanúnach an Rialtais maidir le trasdul cóir a fógraíodh i mBuiséad 2020 agus táim ag tnúth lena gcur i bhfeidhm go gasta ionas go mbainfidh na hoibrithe agus na pobail áitiúla a bhfuil tionchar ag na hathruithe orthu an tairbhe is mó as. Tá sé léirithe ag an Rialtas go bhfuil siad ar thús cadhnaíochta maidir le réitigh chomhchoiteanna a lorg a chuirfidh ar chumas oibrithe deiseanna fostaíochta nua agus malartacha a aimsiú chun déileáil le athruithe san ionad oibre."​


Press Release Documents