You are here:

Ciste chun cabhrú le tíortha atá i mbéal forbartha freagairt a thabhairt ar an athrú aeráide

Fuair Richard Bruton T.D. an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, cead ón rialtas síntiús a dhéanamh ar son na hÉireann ar mhaithe le Ciste Iontaobhais Áise do Thimpeallacht na Cruinne a athlíonadh. Cuirfidh Éire €5.73 milliún ar fáil a íocfar mar ranníocaíochtaí bliantúla ó mbliain seo go dtí 2022.

Is Ciste é an Ciste Iontaobhais Áise do Thimpeallacht na Cruinne a bhainistíonn na Náisiún Aontaithe agus an Banc Domhanda lena gcuirtear deontais ar fáil do thíortha atá i mbéal forbartha chun réimse leathan tionscadal comhshaoil a dhéanamh lena n-áirítear chun oiriúnú a dhéanamh mar fhreagairt ar an athrú aeráide. Ó bunaíodh an Ciste in 1991, chuir sé ní ba mhó ná $18 billiún ar fáil i bhfoirm deontas agus d'eagraigh sé maoiniú arbh fhiú $93 billiún é do ní ba mhó ná 4,500 tionscadal ar fud an domhain. Tá an Ciste a athlíonadh den 7ú huaire anois.

Aontaíodh na réimsí seo a leanas mar réimsí tosaíochta don chiste sna blianta atá amach romhainn:

• An bhithéagsúlacht;
• an t-athrú aeráide;
• an díghrádú talún;
• uiscí idirnáisiúnta; agus
• ceimiceáin agus dramhaíl.

Rachaidh tionscadail a mhaoineofar i bhfeidhm ar:

• córais bhia, úsáid talún agus athchóiriú;
• cathracha inbhuanaithe; agus
• bainistíocht inbhuanaithe ar fhoraoisí.

Agus é ag labhairt faoin gcinneadh go leanfaidh Éire de shíntiús a thabhairt, dúirt an tAire Bruton an méid seo a leanas:

"Rachaidh na cinntí a dhéanaimid anois chun aghaidh a thabhairt ar an athrú aeráide i bhfeidhm ar an gcéad atá le teacht. Tá sé ríthábhachtach go gcabhraímid le tíortha atá i mbéal forbartha íoc as na costais a bhaineann leis an gclaochlú atá ag teastáil."

Nótaí don eagarthóir:

I gcomhréir le Cinneadh an Rialtais ar an 9 Márta 1994, d'fhormheas Dáil Éireann rannpháirtíocht na hÉireann sa Chiste Iontaobhais Áise do Thimpeallacht na Cruinne. Go dtí seo, sa tréimhse idir 1994 agus 2017, d'fhormheas an Rialtas ranníocaíochtaí arbh fhiú €30 milliún iad ó Éirinn le Ciste Iontaobhais Áise do Thimpeallacht na Cruinn, agus iníoctha i bhfoirm ranníocaíochtaí bliantúla thar thimthriallta ceithre bliana (IR£1.7 millún don tréimhse 1994 go dtí 1997; IR£3.69 milliún don dara hathlíonadh 1998 go dtí 2001; €5.73 milliún don tríú hathlíonadh 2002 go dtí 2005; €5.73 milliún don cheathrú hathlíonadh 2006 go dtí 2009; €5.73 milliún don chúigiú hathlíonadh 2010 go dtí 2013; agus €5.73 milliún don séú hathlíonadh 2014 go dtí 2018).

Beidh an ranníocaíocht is deireanaí de €5.73 milliún mar chuid de ranníocaíochtaí na hÉireann don chúnamh thar lear sa tréimhse idir 2018-2022. 

Press Release Documents