You are here:

Maoiniú fógartha ag an Rialtas chun Tacú le Gnólachtaí Beaga i ndáil le Seirbhísí ar Líne

D'fhógair Richard Bruton T.D., an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil agus Sean Canney T.D., an tAire Stáit d'Fhorbairt Pobail, Acmhainní Nádúrtha agus Forbairt Dhigiteach inniu (Déardaoin 10 Eanáir) maoiniú chun tacú le 1,000 gnólacht beag/ micreaghnó trí mhaoiniú a thabhairt dóibh agus le 2,000 gnólacht beag/micreaghnó trí oiliúint a chur orthu le go mbeidh siad in ann acmhainn ar líne a fhorbairt in 2019 trí Scéim na nDearbhán um Thrádáil ar Líne.

Tacaíonn an Scéim le gnólachtaí beaga/ micreaghóthaí acmhainn ríomhthráchtála a fhorbairt ach oiliúint, comhairle agus cúnamh deontais suas go €2,500 (faoi réir maoiniú comhfhreagrach). Ó seoladh an scéim in 2014, bronnadh maoiniú ar níos mó ná 5,000 gnólacht agus tacaíodh le 12,000 gnólacht ach oiliúint a chur orthu tríd an scéim.

In 2019, tacóidh an Rialtas le níos mó ná 1,000 gnólacht ach maoiniú a thabhairt dóibh agus le níos mó ná 2,000 gnólacht ach oiliúint a chur ar fáil mar chuid den scéim.

Dúirt an tAire Bruton an méid seo a leanas:

"Tá réabhlóid dhigiteach ar siúl atá ag cur athrú ó bhonn ar an gcaoi a ndéanann gnólachtaí teagmháil leis na custaiméirí. Ní mór dúinn tacaíocht a thabhairt do ghnólachtaí beaga le go mbeidh siad in ann coinneáil suas sa timpeallacht atá ag síorathrú.

"Chaith tomhaltóirí na hÉireann tuairim is €7.8bn ar líne in 2018, agus táthar ag súil go mbeidh níos mó ná €10bn i gceist leis an bhfigiúr sin faoi 2020. Tá sé ríthábhachtach mar sin gur féidir le gnólachtaí beaga na hÉireann sciar den mhargadh a thógáil.

"Cuireann Scéim na nDearbhán um Thrádáil ar Líne tacaíocht atá de dhíth sa réimse seo ar fáil agus is cúis mhór áthais dom go rachaidh sé chun sochair do 3,000 gnólacht beag ar a laghad in 2019"

Dúirt an tAire Stáit Canney:

"Is iad gnólachtaí beaga /micreaghnóthaí croí gheilleagar na hÉireann. Ní mór dúinn a áirithiú go bhfuil sé ar chumas na ngnólachtaí sin dul i ngleic leis na hathruithe teicneolaíocha atá ag dul ar aghaidh.

"Tá an scéim tacaíochta seo an-tábhachtach go deo chun go mbeidh gnólachtaí beaga in ann dul in oiriúint do na hathruithe, fás a dhéanamh agus poist a chruthú.

Is é Fiontar Éireann a riarann Scéim na nDearbhán um Thrádáil ar Líne trí na hOifigí Fiontair Áitiúil ar fud na tíre. Is féidir iarratas a dhéanamh ar an scéim tríd an Oifig Áitiúil Fiontair (www.localenterprise.ie). Tá tuilleadh eolais ar fáil anois ar shuíomh gréasáin na Roinne (www.dccae.gov.ie/tradingonlinevoucher) agus ó gach Oifig Fiontair Áitiúil.

Nótaí d'Eagarthóirí

Tá sonraí iomlána faoi Scéim na nDearbhán um Thrádáil ar líne, lena n-áirítear téarmaí agus coinníollacha, tionchar na scéime, cás-staidéir ar ghnólachtaí a bhain leas as an scéim agus eolas ar seisiúin eolais ar fáil arshuíomh gréasáin na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus an Chomhshaoil

Press Release Documents