You are here:

Tuairiscíonn Geo-eolaíocht Éireann fás leanúnach i bhFostaíocht agus i Láimhdeachas

​Léirigh suirbhé a rinneadh ar 33 ballchuideachta, arb iad cnuasach gnó Gheo-eolaíocht Éireann, gur cruthaíodh 226 post nua sa chéad sé mhí de 2017 - tá breis is 3,400 san iomlán fostaithe anois. Bhí láimhdeachas iomlán na mBall os cionn €830 milliún in 2016.

Thuairiscigh cohórt na ngnóthas beag agus meánmhéide, a d'fhás ó 5 chuideachta in 2012 go 29 gnóthas beag agus meánmhéide, láimhdeachas €245 milliún in 2016 – ar gineadh 44% de sin thar lear - agus ba iad a chruthaigh 177 de na poist nua seo.

Ó dheireadh 2016, chuir Geo-eolaíocht Éireann, a bhí comhdhéanta ar dtús de ghnóthais bheaga agus mheánmhéide in earnáil na geo-eolaíochta, roinnt cuideachtaí móra leis an líonra i.e. cuideachtaí le breis is 250 duine fostaithe agus le láimhdeachas níos mó ná €50 milliún. Feabhsaíonn a leithéid de mheascán acmhainní an cnuasach mar go gcuireann sé na gnéithe seo a leanas ar fáil; an tsolúbthacht a ghabhann le cuideachtaí beaga agus an scála a ghabhann le cuideachtaí móra mar chuid de shlabhra foriomlán breisluacha, daoine oilte a bhfuil scileanna teicniúla nideoige acu, seans níos fearr go gcomhoibreoidh gnólachtaí lena chéile ó thaobh eolas margaíochta a roinnt agus leas a bhaint as líonraí thar lear agus tairiscintí tionscadail de.

Agus é ag caint ar thorthaí an tsuirbhé, dúirt Seán Kyne TD, an tAire Stáit atá freagrach as Acmhainní Nádúrtha ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil:

"Is iad tosaíochtaí Gheo-eolaíocht Éireann ná:

  • tacú le cruthú post in earnálacha na heolaíochta, na teicneolaíochta, na hinnealtóireachta agus na matamaitice (STEM);
  • cuideachtaí Éireannacha ata leabaithe i ngeilleagar na Ríochta Aontaithe a chothú, agus éagsúlú a chur chun cinn i margaí eile thar lear mar chuid de straitéis iarBhreatimeachta an Rialtais;
  • rochtain a fháil ar mhargaí easpórtála ar bhealach comhoibríoch trí dhinimic chnuasaigh; agus
  • fás réigiúnach a sholáthar in Éirinn; tá níos mó ná 60% de na poist nua a chruthaigh cuideachtaí Gheo-eolaíocht Éireann lasmuigh de Bhaile Átha Cliath. Tá gnóthais bheaga agus mheánmhéide (SME), atá lonnaithe nó a bhfuil a gceanncheathrú lonnaithe i nGaillimh, agus a chruthaigh 33 post mar speisialtóirí, chun tosaigh sa staitistic seo.

De réir mar a leanann Geo-eolaíocht Éireann ar aghaidh ag fás ó thaobh méide agus uaillmhéine de, trí chuideachtaí níos mó a mhealladh chuig an gcnuasach agus a cheangail ina spriocmhargaí siúd a neartú, tá mo roinn ag tnúth le tacaíocht leanúnach a chur ar fáil agus soláthróimid, in éineacht le Fiontraíocht Éireann, na modhanna a theastaíonn ó chuideachtaí na hÉireann chun gnó a fháil i margaí thar lear."

Press Release Documents