You are here:

Láimhdeachas €1 billiún bainte amach ag baill Gheo-Eolaíocht Éireann

4 Lúnasa 2019

Tá fáilte curtha ag Seán Canney T.D., an tAire Stáit um Acmhainní Nádúrtha, roimh thorthaí suirbhé a rinneadh ar na 38 cuideachta i gcnuasach Geo-Eolaíocht Éireann a léiríonn go raibh láimhdeachas €1,024,519,082 ag na cuideachtaí agus gur chruthaigh siad 253 post glan nua anuraidh. Is í Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann, rannóg de chuid na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, a reáchtálann cnuasach gnó Geo-Eolaíocht Éireann. Cuidíonn an cnuasach le cuideachtaí Éireannacha gnó a fháil i margaí idirnáisiúnta.

 

Léirigh an suirbhé freisin gur ghin na cuideachtaí beaga agus meánmhéide sa chnuasach (33 acu) €299,609,082 agus gur chruthaigh siad 198 post glan nua; bhí 35.7% den láimhdeachas iomlán bunaithe ar ghníomhaíocht thar sáile.

 

Ag trácht dó ar an suirbhé, d'fháiltigh an tAire Canney roimh "an fás inbhuanaithe eacnamaíochta agus cruthú na bpost san earnáil ardteicniúil gheo-eolaíochta. Cé go bhfuil teacht aniar i ndiaidh titim amach ó thaobh gníomhaíochtaí foirgníochta agus bonneagair in Éirinn, ní mór díriú i gcónaí ar na féidearthachtaí easpórtála a bhaineann le fiontair bheaga agus mheánmhéide ó thaobh poist a chruthú.

 

"Leanfaidh mo Roinn leis an tacaíocht a thugann sí ó thaobh gnó a fháil thar sáile do chnuasach gnó Geo-Eolaíocht Éireann, cnuasach a bhfuil baint aige le cruthú 1,356 post nua ó bunaíodh é i mí Mheán Fómhair 2012. Táimid ag dréim le comhoibriú leanúnach le Fiontraíocht Éireann agus leis an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta agus leis an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála."

 

Léiríonn na príomh-mhéadrachtaí ón suirbhé a rinneadh le déanaí an méid seo a leanas:

·         €1,024,519,082 an láimhdeachas iomlán in 2018; ghin fiontair bheaga agus mheánmhéide €299,609,082 den mhéid sin (29.24% den iomlán).

·         Thuairiscigh 74% de chuideachtaí Gheo-Eolaíocht Éireann gur fhás a láimhdeachas; thuairiscigh 21% acu gur laghdaigh a láimhdeachas, agus thuairiscigh 5% nach raibh athrú ar bith ann.

·         253 líon na bpost glan nua in 2018; is fiontair bheaga agus mheánmhéide ba chúis le 198 post (78.26%).

·         Ó bhí 2012 ann, tá 1,356 post cruthaithe ag cuideachtaí Gheo-Eolaíocht Éireann.

·         Is ó mhargaí idirnáisiúnta a tháinig 35.7% den láimhdeachas in 2018.

 

 

Dúirt Seán Finlay, Stiúrthóir Gheo-Eolaíocht Éireann, "Tá lúcháir mhór orainn faoin bhfás leanúnach ar láimhdeachas agus ar chruthú post ag ár mbaill. Táimid ag obair go leanúnach lenár mbaill chun conarthaí tráchtála i margaí thar sáile a aimsiú agus a fháil."

​ 

Notaí d'eagarthóirí

 

Is í Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann (SGÉ) Gníomhaireacht Náisiúnta Domhaneolaíochta na hÉireann. Tá an t-eagras freagrach as comhairle agus eolas geolaíochta a sholáthar agus as sonraí a fháil chun na críche sin.

Déanann SGÉ réimse táirgí, ina measc mapaí, tuarascálacha agus bunachair shonraí. Bíonn sé ag feidhmiú mar lárionad faisnéise agus mar chomhpháirtí tionscadail i ngach réimse de gheolaíocht na hÉireann. Is rannóg de chuid na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil í agus tá tuairim is 70 ball foirne ildisciplíneach ag obair ann. www.gsi.ie

 

Is cnuasach gnó é Geo-Eolaíocht Éireann ina bhfuil 38 ballchuideachta a bhíonn ag cur saineolas comhtháite ar fáil do chliaint i mbreis agus 75 tír maidir le huisce, mianraí, forbairt chomhshaoil agus forbairt bhonneagair.

Bunaíodh é in 2012 agus faigheann sé tacaíocht ó Shuirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann agus ó Fhiontraíocht Éireann.

Soláthraíonn an cnuasach seirbhísí deartha, sainchomhairleoireachta agus déanta conarthaí do ghníomhaireachtaí iltaobhacha, do rialtais agus don earnáil phríobháideach.


Press Release Documents