You are here:

Meabhrán tuisceana sínithe ag Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann agus Coillte

13 Márta 2017

Dhaingnigh Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann (SGÉ) agus Coillte a gcaidreamh oibre nuair a shínigh siad Meabhrán Tuisceana. Shínigh Bill Stanley, Stiúrthóir Straitéise Coillte agus Koen Verbruggen, Stiúrthóir SGÉ an comhaontú in oifigí na Suirbhéireachta i mBaile Átha Cliath inniu an 13 Márta 2017.

Tar éis dó an Meabhrán a shíniú, dúirt Koen Verbruggen: "Bhí comhpháirtíocht rathúil idir an dá eagraíocht cheana maidir le comhthionscadail fála sonraí. Ach leis an gcomhaontú seo, aithnítear agus daingnítear ar an iliomad buntáistí a ghabhann le comhoibriú ar thionscadail dá leithéid, agus réitítear an bealach do thiomantais amach anseo i réimsí leasa choitinn, lena n-áirítear, léarscáiliú agus suirbhéireacht, pleanáil úsáide talún, teicneolaíocht UAV (Aerfheithicil gan Foireann) a chur i bhfeidhm, agus forbairt gnó."

Dúirt an tUas. Stanley: "Tá lúcháir ar Coillte a bheith ag obair i bpáirt le SGÉ ar an tionscadal bríomhar ceannródaíoch seo. Ní hamháin gur eascair leas coiteann suntasach don dá eagraíocht as an gcomhoibriú seo ach tá sé de bhuntáiste leis freisin go bhfuil níos mó eolais anois againn ar chuid de phríomhacmhainní nádúrtha na hÉireann. 

Tá Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann agus Coillte ag comhoibriú le breis is dhá bhliain anuas ar thionscadal píolótach d'fhonn sonraí Braite agus Raonála Solais (LiDAR) a fháil.  Tá na sonraí LiDAR in úsáid ag an tSuirbhéireacht Gheolaíochta chun gnéithe carstacha a léarscáiliú le haghaidh léarscáileanna d'fhoinsí screamhuisce agus de chosaint screamhuisce, agus chun an léirmhíniú geolaíoch agus measúnuithe ar ghuais gheolaíoch (aon intitim a d'fhéadfadh tarlú, limistéir éagobhsaíochta) a fheabhsú.

Bainistíonn Coillte beagnach 450,000 heicteár d'fhoraoisí na hÉireann atá faoi úinéireacht an stáit, agus is cuid dá gcúram é an fhoinse náisiúnta shuntasach seo a chosaint agus a fheabhsú, agus a chinntiú ag an am céanna go mbaintear leas táirgiúil astu.  Le sonraí pointe néil, a thairgtear ó LiDAR, bíonn Coillte in ann meastachán níos mine ná riamh a dhéanamh ar pharaiméadair thábhachtacha foraoise, rud a thugann eolas níos mó dúinn ar na foinsí adhmaid laistigh den eastát agus a fheabhsaíonn léarscáiliú na bhforaoisí.

Cé go bhfuil táirgí an dá eagraíocht an-difriúil ó chéile, is féidir léarscáiliú agus measúnuithe a dhéanamh ar bhealach níos éifeachtúla agus níos éifeachtúla ó thaobh costais de nuair a úsáidtear sonraí cianbhraite, amhail LiDAR, seachas mar is féidir a dhéanamh le gnáthshuirbhéireachtaí allamuigh. Gabhann buntáistí breise leis an gcomhoibriú seo, amhail an costas a ghabhann le haerárthaí a shlógadh a chomhroinnt, chomh maith le ham bainistíochta agus saineolas teicniúil, agus ina theannta sin laghdaítear ar an mbaol go mbeadh fáil sonraí don réimse céanna á dúbláil.  D'fhéadfadh an tionscadal píolótach rathúil feidhmiú mar ardán chun comhoibriú a chur ar bun le heagraíochtaí eile ar spéis leo an fháil sonraí LiDAR, rud atá á iniúchadh faoi láthair.

 

CRÍOCH

 

Nótaí d'Eagarthóirí:

 

Is í Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann (SGÉ), a bunaíodh in 1845, Gníomhaireacht Domhaneolaíochta na hÉireann. Tá sí freagrach as comhairle agus faisnéis gheolaíochta a sholáthar, agus sonraí a fháil chun na críche seo.

Táirgeann SGÉ raon táirgí, lena n-áirítear léarscáileanna, tuairiscí agus bunachair sonraí agus feidhmíonn mar ionad eolais agus mar chomhpháirtí tionscadail le haghaidh gach gné de gheolaíocht na hÉireann. Is rannán den Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil í agus tá thart ar 70 ball foirne ildisciplíneach ag obair inti. www.gsi.ie

Is cuideachta faoi úinéireacht an stáit é Coillte a fheidhmíonn i réimsí na foraoiseachta, gnóthas talamh-bhunaithe, fuinnimh in-athnuaite agus painéal de bhunús adhmaid.

Tá Coillte i bhfeighil ar 7% de thalamh na hÉireann. Tá 440,000 heicteár d'fhoraois agus de thalamh aige anois. Ó bunaíodh i 1988 é, tá Coillte ag tabhairt aire dá eastát agus dá chuid gnóthas agus á bhforbairt, agus é dírithe ag an am céanna ar acmhainn airgeadais agus shóisialta na bhfoinsí nádúrtha seo a uasmhéadú ar bhealach inbhuanaithe. www.coillte.ie

Má tá breis eolais uait, déan teagmháil le do thoil le Koen Verbruggen, Stiúrthóir Shuirbhéireacht Gheolaíochta Éireann (01 6788264), nó Liam Malone, Ceann Pleanála Acmhainní, Coillte (01 2015204).

Press Release Documents