You are here:

Tuirlingíonn suirbhéireacht Tellus agus obair na bliana 2015 in oirthear na hÉireann críochnaithe

tellus airborne survey data map

Baile Átha Cliath, an 3 Samhain 2015

 

  • Cinntíonn dea-aimsir an fhómhair go gcríochnaítear an ceathrú céim den tsuirbhéireacht ón aer de réir sceidil
  • Glacann foireann Tellus buíochas le cách as ucht na tacaíochta agus an chomhoibrithe
  • Cuireann an tAire McHugh fáilte roimh chríoch feachtais rathúil

 

Tá mórshuirbhé geoifisice ón aer os cionn Chontaetha na Mí, Chill Dara, Uíbh Fhailí, cheantar tuaithe Bhaile Átha Cliath agus cheantair thuaidh Laoise agus Chill Mhantáin tagtha chun talaimh don uair dheireanach – agus deireadh curtha leis an gceathrú céim de Tellus, tionscadal suntasach mapála geolaíche faoi cheannas Shuirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann (SGÉ).

 

Tugadh tacaíocht chuimsitheach cumarsáide don tionscadal, a raibh bailiú sonraí geoifisice faoi charraigeacha, ithir agus uisce ag baint leis, lena chinntiú go raibh páirtithe leasmhara tábhachtacha ar an eolas maidir leis an suirbhé agus a chuspóir.

 

Ar feadh an tsamhraidh agus an fhómhair, rinne an t-eitleán speisialta dhá lián, arna oibriú ag Sander Geophysics Ltd. thar ceann SGÉ, na spéartha os cionn Oirthear na hÉireann a thrasnáil.  

 

Ar an iomlán, rinneadh 32,500 km a eitilt le linn na tréimhse ceithre mhí, agus cuireadh borradh, a raibh fáilte roimhe, faoi na pleananna eitilte le dea-aimsir an fhómhair i rith mhí Dheireadh Fómhair ar fad. Agus é ag eitilt ag airde 60 m os cionn ceantar tuaithe, bhí an t-eitleán le feiceáil go minic ag muintir na háite, go háirithe acu siúd a bhfuil baint acu le pórú capall agus ag úinéirí beostoc eile.

 

"Tá an-áthas orm a fhógairt go bhfuil deireadh tagtha leis an gcéim reatha den tsuirbhéireacht ón aer de réir sceidil, agus sprioc shuntasach eile sa tionscadal náisiúnta tábhachtach seo bainte amach" a dúirt an tAire Acmhainní Nádúrtha, Joe McHugh T.D.

 

Dúirt Bainisteoir Tionscadail Tellus, Mairéad Glennon: "Bhíomar i gcónaí an-dírithe ar na hiarmhairtí a d'fhéadfadh a bheith ag an eitleán agus é ag eitilt go híseal, go háirithe os cionn ceantar amhail Cill Dara agus An Mhí a bhfuil cáil an phóraithe agus na rásaíochta capall orthu. Chun a laghad cur isteach agus ab fhéidir a dhéanamh chuireamar feachtas ar bun, ina raibh cumarsáid dhíreach lena oiread eagraíochtaí agus daoine agus ab fhéidir".

 

"Cuirimid ár mbuíochas in iúl dóibh siúd go léir a d'oibrigh go dlúth linn chun feasacht a scaipeadh agus go háirithe do na tógálaithe capall agus na húinéirí beostoc a chomhoibrigh go héifeachtach lena chinntiú gur cuireadh an suirbhé i bhfeidhm go sábháilte agus de réir sceidil."

 

Tar éis tréimhse seiceála sonraí, cuirfear torthaí mapáilte ar fáil go saor ar líne le linn 2016 agus cuirfear ar chumas eolaithe, pleanálaithe, speisialtóirí tionscail agus comhshaolaithe tuiscint níos fearr a fháil ar ár n-acmhainní nádúrtha agus iad a bhainistiú ar bhealach níos fearr.

 

"Leantar le suirbhé Tellus a chur i bhfeidhm ar fud na hÉireann. Tá tairbhe go leor á baint as cheana féin ag earnálacha éagsúla dár sochaí, agus beidh acmhainn ollmhór ag baint leis sa todhchaí, a dúirt Mairéad Glennon.

 

Tá foireann Tellus tar éis a buíochas a chur in iúl do Chumann Thógálaithe Capaill Folaíochta na hÉireann, d'Údarás Leabhar Graí Capaill Folaíochta Weatherby, d'Fheirmeoirí Aontaithe na hÉireann agus do ghrúpaí eile nach iad a chuidigh le feasacht a scaipeadh ar an suirbhé ón aer. 

Chomh maith leis an suirbhé ón aer, tá Tellus ag tabhairt faoi shuirbhé ithreach geoiceimiceach faoi láthair i Maigh Eo agus in iarthar na Gaillimhe. Beidh foirne eolaithe talmhaíochta ag obair ar feadh mhíonna an gheimhridh, agus samplaí á mbailiú acu gach 4 km2.

Tabharfar tuairisc chun dáta ar Tellus agus ar chláir eile de chuid Shuirbhéireacht Gheolaíochta Éireann mar chuid de chomhdháil Geoscience 2015 de chuid SGÉ in Óstán Clayton, Baile Átha Cliath ar an 4 Samhain 2015.

CRÍOCH​

Press Release Documents