You are here:

Cobhsaíocht leanúnach praghsanna ann, de réir anailíse ar mhargadh mhí Feabhra

Luaineacht bheag praghsanna, gan mórán de thionchar aici ar an margadh

 

25 Márta, 2019

Sonraí Feabhra 2019 – Bíonn an Grúpa Faireacháin Praghsanna ag déanamh faireacháin go gníomhach ar 26 soláthróir seirbhísí ar fud na tíre. Tá 19 gcomhlacht éagsúla i gceist agus bíonn cuid acu ag feidhmiú i níos mó ná réimse amháin.

De réir na bprótacal atá bunaithe cheana féin, bíonn cur chuige na rúnsiopadóireachta in úsáid chun praghsanna a rianú agus a fhíorú.

Tá cúrsaí praghsála casta i gcónaí. Go dtí seo, ní léir aon socrú ar leith ná aon socrú aonghnéitheach a bheith i bhfeidhm ag na soláthróirí éagsúla seirbhísí. Mar sin féin, tá plean praghsála áirithe amháin ann atá i bhfad níos coitianta ná aon cheann eile, is é sin táille sheirbhíse, lamháltas meáchain san áireamh, móide táille in aghaidh an kg as meáchan os cionn an lamháltais.

Pacáistí casta praghsála

Tá pacáistí éagsúla bailithe dramhaíola á gcur ar fáil go leanúnach ag roinnt mhaith comhlachtaí bailithe dramhaíola. Cuireann sé sin leis na castachtaí sa mhargadh bailithe dramhaíola baile, ach fágann sé go bhfuil rogha pacáistí ar phraghsanna éagsúla ar fáil d'úsáideoirí cónaitheacha, cuid acu atá níos fóirsteanaí ná a chéile, ag brath ar an ráta úsáide.

Is é 51 líon iomlán na bpacáistí bailithe dramhaíola atá ar fáil sna margaí uile ina mbíonn na gnólachtaí a ndearnadh faireachán orthu ag feidhmiú; is ionann é sin agus méadú ar a haon le hais na míosa roimhe sin (tá mionsonraí na dtairiscintí seirbhíse uile le fáil sa tuarascáil seo).

Níor nocht an feachtas rúnghlaonna i mí Feabhra go raibh aon athrú tagtha ar líon iomlán na bpacáistí praghsála le hais mhí na Nollag; tá 8 gcinn acu ann go fóill. Ar na samplaí de phacáistí praghsála tá táille sheirbhíse móide táille in aghaidh an kg meáchainE-tag agus roghanna eile (tá liosta iomlán na samhlacha praghsála le fáil sa tuarascáil seo, sa chuid ina bhfuil anailís ar shonraí).

Athruithe ar phraghsanna

Is iad seo a leanas na praghasluainithe i dtaca leis an 51 plean praghsála:

Soláthróir Seirbhísí – Méadaíodh an táille sheirbhíse ó €25.50 go €26.50 (táille sheirbhíse (lamháltas meáchain san áireamh) móide táille in aghaidh an kg as meáchan breise os cionn an lamháltais).

Soláthróir Seirbhísí K – Méadaíodh an táille sheirbhíse ó €24.17 go €26.67. Ábhar spéise é go bhfuil an táille sheirbhíse anois agus an táille sheirbhíse dhá mhí ó shin mar an gcéanna (táille sheirbhíse (lamháltas meáchain san áireamh) móide táille in aghaidh an kg as meáchan breise os cionn an lamháltais). Soláthróir Seirbhísí – Laghdaíodh an táille faoi choinne boscaí bruscair in aghaidh na táille kg dramhaíola - i ndiaidh lamháltais - ó €.30 go €.23 (táille sheirbhíse (lamháltas meáchain san áireamh) móide táille in aghaidh an kg as meáchan breise os cionn an lamháltais).

Soláthróir Seirbhísí D– Laghdaíodh an táille mheáchain maidir le múirín ó 12c in aghaidh an kg go 10c in aghaidh an kg (táille sheirbhíse móide táille mheáchain in aghaidh an kg).

Soláthróir Seirbhísí – Laghdaíodh táillí tógála le haghaidh gach cineál bosca bruscair: laghdaíodh an praghas i dtaca le dramhaíl ghinearálta ó €13 go €11, an praghas i dtaca le boscaí athchúrsála ó €6 go €5, agus an praghas i dtaca le boscaí ábhair orgánaigh ó €7.50 go €5 in aghaidh na tógála (táille sheirbhíse móide táille in aghaidh na tógála in aghaidh an bhosca).

Soláthróir Seirbhísí – Bhí méadú beag ar tháillí tógála le haghaidh gach cineál bosca bruscair: méadaíodh an praghas i dtaca le dramhaíl ghinearálta ó €11.20 go €12, an praghas i dtaca le boscaí athchúrsála ó €3.80 go €4, agus an praghas i dtaca le boscaí ábhair orgánaigh ó €5.70 go €6 in aghaidh na tógála (táille sheirbhíse móide táille in aghaidh na tógála in aghaidh an bhosca).

Soláthróir Seirbhísí – Méadaíodh an táille cláraithe ó €60 go €65 (E-tag).

Soláthróir Seirbhísí F – Laghdaigh siad a dtáille tógála boscaí athchúrsála ó €6.50 go €5 (táille sheirbhíse móide táille in aghaidh na tógála in aghaidh an bhosca móide táillí meáchain in aghaidh an kg) 

Soláthróir Seirbhísí F – Laghdú beag ar an táille sheirbhíse ó €26 go €25.80 (táille sheirbhíse móide táille bhanda meáchain). 

Sonraí praghsanna a chur in iúl  

Tá gá le soláthar eolais chruinn ar phraghsanna, soláthar atá cothrom le dáta, chun anailís chothrom a dhéanamh ar an margadh. Maidir le mí Eanáir, thug an Grúpa le fios go bhfuil roinnt comhlachtaí bailithe dramhaíola ann nach bhfuil cuidiúil nó nach bhfuil sásta eolas faoi phraghsanna a thabhairt, go háirithe nuair a bhíonn eolas á lorg ar an nguthán. Sa bhabhta glaonna is deireanaí, áfach, thug an Grúpa faoi deara go raibh feabhas mór tagtha ar chur in iúl praghsanna nuair a iarradh iad ar an nguthán. Tá sé tábhachtach go leanfaidh comhlachtaí lena bheith ag cinntiú go mbíonn na baill foirne uile ar an eolas faoin tábhacht a bhaineann le cumarsáid mhaith, go háirithe chomh fada agus a bhaineann sé le heolas cruinn, cothrom le dáta a chur ar fáil.

Éagsúlú teorainneacha meáchain                    

Is ábhar spéise é gur mhéadaigh Comhlacht P a lamháltas meáchain ó 75 kg go 80 kg.

An fáth nach luaitear ainmneacha leis an eolas a thugaimid

Is é seo a leanas cuspóir an Ghrúpa Faireacháin Praghsanna: a fháil amach an mbíonn luainiú ar na praghsanna a íocann sealbhóirí tí as bailiú dramhaíl tí, an luainiú sin a rianú, agus sa chás ina mbíonn luainiú ann, a fháil amach cé mhéad de luainiú atá i gceist. Chuige sin, bíonn cur chuige na rúnsiopadóireachta in úsáid agus cuirtear i bhfeidhm é i leith cion de na gnólachtaí ceadúnaithe bailithe dramhaíola. Ní féidir ainmneacha na ngnólachtaí a ndéantar faireachán gníomhach orthu a fhoilsiú siocair nach ndéantar faireachán ar phraghsanna sa mhargadh ina iomlán.

Comhdhéanamh an Ghrúpa Faireacháin Praghsanna

Tá ionadaithe ó na heagrais seo a leanas sa ghrúpa:

  • Rannóg an Bheartas Dramhaíola agus Éifeachtúlacht Acmhainní
  • Eacnamaí ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son an hAeráide agus Comhshaoil
  • Staitisteoir ón bPríomh-Oifig Staidrimh
  • Shelfwatch – grúpa neamhspleách faireacháin praghsanna, agus
  • Frank Conway (MoneyWhizz) – saineolaí neamhspleách tomhaltóirí.

Go dtí seo, tá an Grúpa Faireacháin Praghsanna i ndiaidh theacht le chéile naoi n-uaire déag: 13 Meán Fómhair, 11 Deireadh Fómhair, 14 Samhain, 12 Nollaig, 9 Eanáir 2018, 13 Feabhra, 13 Márta, 10 Aibreán, 14 Bealtaine, 20 Meitheamh, 17 Iúil, 14 Lúnasa, 11 Meán Fómhair, 16 Deireadh Fómhair, 14 Samhain, 11 Nollaig 2018, 15 Eanáir 2019 agus 12 Feabhra 2019 agus 14 Márta 2019.

CRÍOCH
Cuirtear eolas chuigpricemonitoringgroup@dccae.gov.ie

Tugtar ar aird gur bunaíodh an cuntas ríomhphoist seo le gur féidir eolas ábhartha faoi phraghsanna a chur chuig an nGrúpa. Déanfaidh an Grúpa an t-eolas uile a chuirfear chuige faoi phraghsanna a íocann úsáideoirí cónaitheacha as bailiú dramhaíola baile a mheas. Ar an drochuair, ní féidir leis an nGrúpa freagraí a chur ar ais ar na ríomhphoist a fhaigheann siad. 

Press Release Documents