You are here:

Fáilte curtha ag an Aire Cumarsáide Denis Naughten TD roimh ‘Vóta Muiníne’ fhógra an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta maidir le maoiniú don Phlean Náisiúnta Leathanbhanda

​​​13 Aibreán 2018

Tá fáilte curtha ag an Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten T.D. roimh an bhfógra ó Bhord an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta (BEI) go bhfuil €500 milliún d'airgeadú ceadaithe acu do Phlean Náisiúnta Leathanbhanda na hÉireann (PNL)  

'Is vóta muiníne é seo dár bplean agus dár gcuid oibre go dtí seo leathanbhanda ardluais a thabhairt go dtí gach teach, gnó agus feirm in Éirinn leis an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda.  Gabhann tábhacht an-mhór leis seo d'Éirinn agus don Eoraip ó bhaineann níos mó ná a leath den mhaoiniú iomlán atá ceadaithe ag Bord an BEI le Plean Náisiúnta Leathanbhanda na hÉireann,' arsa an tAire Naughten. 

Ag an gcruinniú den Bhord ar an 12 Aibreán 2018 cheadaigh an Bord maoiniú €987 milliún san iomlán do 9 dtionscadal, leithdháileadh €500 don ghréasán teileachumarsáide ardluais in Éirinn san áireamh.  Is féidir leis an earnáil phoiblí agus phríobháideach araon na cistí seo a ghiaráil agus an bonneagar leathanbhanda ardluais á thabhairt go dtí 542,000 áitreabh faoin bPlean. 

Tacaíonn an Banc Eorpach Infheistíochta le hinfheistíochtaí fónta a chuirfidh aidhmeanna beartais an AE chun cinn, an geilleagar digiteach san áireamh.   Tá rochtain ag tionscadail lena dtacaíonn an BEI ar airgeadú iontaofa agus inacmhainne ó institiúid airgeadais AE faoin bPlean Infheistíochta don Eoraip.

"Le fógra an lae inniu tá deis ann luach ar airgead níos fearr a fháil maidir le costas an ghréasáin agus beidh an earnáil phoiblí agus phríobháideach araon in ann pleanáil fhónta airgeadais a dhéanamh agus an Plean Náisiúnta Leathanbhanda á sheachadadh.  Tá an próiseas soláthair ag na céimeanna deiridh anois agus is léiriú é fógra an BEI go dtacaíonn siad go láidir leis an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda.  Is céim eile chun cinn é seo i dtreo mhóraidhm an phlean, agus tosaíocht phearsanta dom féin, is é sin rochtain do chách, is cuma cén áit, ar leathanbhanda ardluais," a dúirt an tAire Naughten.

 

Nóta d'Eagarthóirí:

Is é an Banc Eorpach Infheistíochta (www.eib.org) banc an Aontais Eorpaigh. Is é an BEI an t-aon bhanc amháin atá faoin úinéireacht Bhallstáit an Aontais Eorpaigh agus a dhéanann ionadaíocht ar a leasa.   Oibríonn an BEI go dlúth le hinstitiúidí eile AE chun beartas an AE a chur i bhfeidhm.

Is é an BEI an t-iasachtaí agus an t-iasachtóir iltaobhach is mó ar domhan, a chuireann saineolas agus airgeadú ar fáil do thionscadail infheistíochta a chuireann le cuspóirí beartais AE.

Tá sé d'aidhm le Plean Náisiúnta Leathanbhanda (PNL) an Rialtais (www.broadband.gov.ie) a chinntiú go mbeidh rochtain ag gach áitreabh in Éirinn, is cuma cén áit, ar leathanbhanda ardluais (ar a laghad 30 meigighiotán sa soicind).  Bhí an PNL tábhachtach chun infheistiú san earnáil teileachumarsáide a spreagadh.  Inniu, tá rochtain ag nach mór 7 as gach 10 den 2.3 milliún áitreabh in Éirinn ar leathanbhanda ardluais.  Tiocfaidh méadú ar seo go 8 as gach 10 n-áitreabh faoi dheireadh 2018 agus faoin mbliain 2020 síltear go mbeidh rochtain ag 9 as gach 10 n-áitreabh ar nasc leathanbhanda ardluais de 30 meigighiotán sa soicind ar a laghad. Tá an méid sin á bhaint amach le meascán d'infheistíocht tráchtála agus d'idirghabháil faoi cheannas an Stáit. 

Tá an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil (www.dccae.gov.ie) i mbun próiseas soláthair chun cuideachta a roghnú a sheolfaidh gréasán nua leathanbhanda ardluais i réimse na hidirghabhála Stáit.  Tá an próiseas soláthair sin anois sna céimeanna deiridh.

Press Release Documents