You are here:

Tá ról ríthábhachtach ag lucht tionsclaíochta sna hiarrachtaí chun dul i ngleic leis an gcur isteach ar an aeráid – Bruton agus Humphreys

29 Lúnasa, 2019

Rinne an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton T.D., agus an tAire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, Heather Humphreys T.D., cur síos ar maidin (an Déardaoin 29 Lúnasa) ar phleananna an rialtais astaíochtaí díobhálacha tionsclaíochta a laghdú agus iad ag cruinniú le lucht tionsclaíochta i gCaisleán Bhaile Átha Cliath.

Thapaigh siad an deis freisin Colún 5 de Future Jobs Ireland a sheoladh, straitéis uile-Rialtais chun gnólachtaí agus oibrithe a ullmhú don todhchaí. Díríonn Colún 5 ar an aistriú go geilleagar ísealcharbóin agus ar an dóigh ar féidir leis an Rialtas agus le gnólachtaí obair le chéile lena chinntiú go bhfuil Éire réidh do na deiseanna agus do na dúshláin a bhaineann leis. Tá Colún 5 ag teacht leis an bPlean um Ghníomhú ar son na hAeráide agus is comhlánú ar an bplean sin é.

Dúirt an tAire Richard Bruton T.D.:

"Tá teipthe ar fhiontair na hÉireann an nasc idir rathúnas eacnamaíochta agus astaíochtaí díobhálacha de gháis cheaptha teasa a bhriseadh.

"Le bheith iomaíoch sa gheilleagar domhanda, atá ag athrú go mear, ní mór d'fhiontair Éireannacha a bheith ina luathghníomhaithe agus gníomhartha ar son na haeráide a chomhtháthú ina bpleanáil straitéiseach.

"Ní bheidh iomaíocht ag baint le fiontair a dteipeann orthu leasuithe a dhéanamh agus an domhan ag athrú. Tá deiseanna ollmhóra ar fáil do ghnónna ina bhfoirgnimh, i gcúrsaí iompair, i dteicneolaíochtaí cliste agus i mbainistiú dramhaíola chun a gcostais a laghdú. 

"Beidh deiseanna móra fiontraíochta ar fáil i réimse na n-ábhar in-athnuaite, san aisfheistiú agus sa bhithgheilleagar. Beidh ar earnálacha na deiseanna a bheidh ann a aithint agus cnuasaigh a fheidhmíonn de réir an chleachtais is fearr a thógáil.

"Ní mór úsáid a bhaint as caipiteal freisin chun na hathruithe seo a chur i bhfeidhm, agus beidh ar an earnáil seirbhísí airgeadais féith na nuálaíochta a léiriú.

Dúirt an tAire Humphreys:

"Mar atá a fhios againn go maith, tá dúshláin agus deiseanna araon do ghnónna ag baint leis an aistriú go geilleagar ísealcharbóin. Athrófar ó bhonn earnálacha tábhachtacha – na róil a bhaineann le poist áirithe san áireamh – agus beidh deiseanna nua ann freisin do ghnónna atá ar thús cadhnaíochta san aistriú.

"Mar chuid de Future Jobs Ireland, cinnteoimid go bhfuil na tacair scileanna cearta agus an bonneagar ceart i bhfeidhm againn chun dul i ngleic leis na dúshláin agus chun na deiseanna a fhíorú.

"Gné den straitéis fhoriomlán is ea go mbunóimid "Foirne Aistrithe" chun cuidiú le gnónna agus le hoibrithe forbairt agus ullmhú do na dúshláin atá romhainn.

"Is mian linn a bheith in ann na tacaíochtaí is gá a chur i bhfeidhm anois chun cuidiú le hoibrithe an t-aistriú a dhéanamh agus deiseanna nua fostaíochta sa todhchaí a thapú."

 

Tá roinnt príomhghníomhartha sa Phlean um Ghníomhú ar son na hAeráide. Oibreoimid i gcomhar le fiontair chun an méid seo a leanas a dhéanamh:

·         Cnuasaigh a spreagadh ar bhonn réigiúin agus ar bhonn earnála le bheith ina n-ionaid feabhais maidir le glacadh teicneolaíochta ísealcharbóin

·         Pleanáil le haghaidh seachadadh fostaíochta agus fiontraíochta de cháilíocht sna réimsí nua ina mbeidh deiseanna ar fáil

·         Bearta dícharbónaithe agus bainistithe dramhaíola a neadú i ngach fiontar agus i ngach foras seirbhíse poiblí

Chun cuidiú le fiontair an t-aistriú a dhéanamh, agus chun na deiseanna a thiocfaidh chun cinn i ngeilleagar ísealcharbóin, déanfaidh gníomhaireachtaí fiontraíochta an méid seo a leanas:

§  Déanfaidh siad tosaíocht den dícharbónú mar chuid dá straitéisí agus cuirfear an dícharbónú chun cinn i measc a gcliant

§  Úsáidfidh an tÚdarás Forbartha Tionscail a straitéis nua do 2020 go 2024 chun cuspóirí dícharbónaithe a imeascadh go hiomlán i bpunainn a gcliant agus i bpunainn páirtithe leasmhara eile

§  Leathnóidh Fiontraíocht Éireann a chuid tacaíochtaí amach chun freastal ar níos mó cliantchuideachtaí, agus cuirfidh sé béim níos mó ar dhícharbónú amach anseo

§  Leanfaidh na Gníomhaireachtaí Fiontraíochta le cliantchuideachtaí a spreagadh le cumas bainistíochta comhshaoil a fhorbairt agus éireoidh siad níos éifeachtúla agus níos inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de trí chláir amhail Tacaíochtaí Glasa Fhiontraíocht Éireann agus tacaíochtaí Bí Glas an Údaráis Forbartha Tionscail

Oibreoidh an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta go dlúth le hÚdarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann freisin chun an méid seo a leanas, mar shampla, a dhéanamh:

§  tionscnaimh chnuasaigh ghnó a ghiaráil agus úsáid a bhaint astu faoi na Pleananna Fiontar Réigiúnach agus faoi Future Jobs Ireland 2019

§  leanúint le teagmháil le Fóram na bPáirtithe Leasmhara um Fhreagracht Shóisialta Chorparáideach chun béim a chur ar na tacaíochtaí atá ar fáil a chuireann éifeachtúlacht fuinnimh chun cinn;

§  earnálacha a aithint ina bhfuil tacaíochtaí saincheaptha á bhforbairt le dícharbónú a chur chun cinn.

Faoin bPlean um Ghníomhú ar son na hAeráide, beidh an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta agus a cuid gníomhaireachtaí i dteagmháil leis an earnáil suiminte agus leis an earnáil bhia agus deochanna freisin chun bearta a aimsiú chun tacú le laghdú féideartha sna hearnálacha seo.

Nótaí d'eagarthóirí

Is tionscnamh de chuid Rialtas na hÉireann é Future Jobs Ireland a bhfuil spriocanna a bhaineann leis sannta do réimse Ranna agus gníomhaireachtaí Rialtais. Tá cúig cholún in Future Jobs Ireland, atá leagtha amach thíos (mar aon le roinnt samplaí léirithe):

 

1.         An nuálaíocht agus athruithe teicneolaíochta a ghlacadh chugainn féin – Áirítear leis seo tacaíochtaí, polasaithe agus tionscnaimh a chuireann Taighde, Forbairt agus Nuálaíocht chun cinn i measc fiontar agus a chuireann ar a gcumas do dhaoine dul ina mbun; cur chun cinn an digitithe, agus tacaíocht d'fhorbairt agus do ghlacadh na teicneolaíochta.

2.         Táirgiúlacht fiontair bheaga agus mheánmhéide a fheabhsú – Áirítear leis seo tacaíochtaí, polsaithe agus tionscnaimh a fheabhsaíonn táirgiúlacht, go háirithe i measc fiontair bheaga agus mheánmhéide; fiontraíocht dhúchais a chur chun cinn, go háirithe sna réigiúin; cnuasú agus naisc níos láidre idir gnólachtaí baile agus gnólachtaí ar le húinéirí eachtrannacha iad a chur chun cinn, agus cuidiú le gnónna a mbealach a dhéanamh suas an slabhra breisluacha.

3.         Scileanna a fheabhsú agus a fhorbairt agus scoth na ndaoine a mhealladh – Áirítear leis seo tacaíochtaí, polasaithe agus tionscnaimh a fheabhsaíonn caipiteal daonna na hÉireann i réimsí lena n-áirítear TFC agus scileanna bainistíochta; institiúidí gairme agus tríú leibhéal na hÉireann a fhorbairt; rátaí Foghlama ar feadh an tSaoil a fheabhsú, agus tionscnaimh Bhoird Oideachais agus Oiliúna a chuireann ar a gcumas do ghrúpaí faoi mhíbhuntáiste dul ar ais isteach san fhórsa oibre.

4.         Rannpháirtíocht san fhórsa saothair a mhéadú – Áirítear leis seo tacaíochtaí, polasaithe agus tionscnaimh a dhíríonn ar rannpháirtíocht sa mhargadh saothair a fheasbhú, go háirithe i measc daoine óga, oibrithe is sine, mná agus daoine atá faoi mhíchumas; soláthar cúram leanaí agus an costas atá air a fheabhsú; socruithe oibre is solúbtha a chur chun cinn, agus gnáthaimh inimirce a shruthlíniú.

5.         Ag triall ar gheilleagar ísealcharbóin – Áirítear leis seo tacaíochtaí, polasaithe agus tionscnaimh a dhíríonn ar na nithe seo a leanas: giniúint fuinnimh in-athnuaite a leathnú; aisfheistiú foirgneamh chun éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú; feithiclí leictreacha a chur ar fáil; agus deiseanna fiontraíochta / fostaíochta sa gheilleagar glas/ciorclach agus sa bhithgheilleagar.

 

Tá spriocanna ardleibhéil leagtha amach faoi gach Colún le haghaidh 2025. Go foriomlán, tá 26 ardmhian suntasach a mbeidh tionchar mór acu le fáil in Future Jobs Ireland 2019 agus tá 127 sprioc inseachadta mar thacaíocht dóibh agus iad le cur i gcrích in 2019.

Press Release Documents