You are here:

Bord Comhlánaithe bunaithe chun an Plean ar son na hAeráide a thabhairt chun cinn

 ​

D'fhógair an tAire Bruton inniu (an Mháirt, an 16 Iúil) go bhfuil Bord Comhlánaithe um Ghníomhú ar son na hAeráide bunaithe chun cur i bhfeidhm Phlean an Rialtais um Ghníomhú ar son na hAeráide a thabhairt chun cinn.

 

Tá 180 gníomh, mar aon leis na céadta foghníomh, leagtha amach sa Phlean um Ghníomhú ar son na hAeráide, atá faoi cheannas an Aire Bruton, chun a chinntiú go bhfuil Éire ag freagairt don dúshlán aeráide d'fhonn todhchaí is seasmhaí agus is inbhuanaithe a chinntiú agus an domhan neodrach ó thaobh carbóin de.

 

Déanfaidh an Bord Comhlánaithe um Ghníomhú ar son na hAeráide, atá ag cruinniú inniu, maoirsiú ar chomhlánú na ngníomhartha uile sa Phlean agus tiocfaidh sé le chéile go rialta chun eolas a fháil ó gach Roinn agus ó gach foras poiblí faoina ndul chun cinn i dtaca leis na freagrachtaí atá orthu de réir an Phlean.

 

Ní mór don Bhord, a bhfuil Ard-Rúnaí an Rialtais agus Ard-Rúnaí na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil mar chomhchathaoirligh air, tuarascáil chomhlánaithe a fhoilseofar ar bhonn ráithiúil a chur faoi bhráid an Choiste Comh-Aireachta agus na Comh-Aireachta féin.

 

Pléifidh agus athbhreithneoidh an Bord na príomhthionscadail agus na príomhréimsí oibre – bunú samhla nua aisfheistithe mar shampla – chun constaicí, dúshláin agus na príomhcheachtanna go dáta a aithint.

 

Dúirt an Taoiseach:

"Tá leagtha amach sa Phlean um Ghníomhú ar son na hAeráide a d'fhoilsíomar ar na mallaibh conas a rachaimid ar aghaidh le gníomhartha aeráide a laghdóidh ár n-astaíochtaí de gháis cheaptha teasa agus le gníomhartha aeráide a mbeidh tithe is teo, aer is glaine agus cáilíocht saoil is fearr mar thoradh orthu. Is iad na gníomhartha aeráide seo a bheidh mar bhunús le cruthú post agus gnónna sa todhchaí. Chuamar i ngleic le bagairtí comhshaoil san am a chuaigh thart, ídiú an chisil ózóin agus báisteach aigéadach, mar shampla, agus táim muiníneach gur féidir linn teacht slán ón mbagairt áirithe seo freisin.

 

"Chun a chinntiú go bhfíorófar an plean seo, tá Bord nua Comhlánaithe um Ghníomhú ar son na hAeráide bunaithe i mo Roinnse, Roinn an Taoisigh, le cur i bhfeidhm an phlean a mhaoirsiú. Déanfaidh an Bord comhordú ar ghníomhartha na Ranna Rialtais, na n-oifigí, na ngníomhaireachtaí agus na bhforas fostáit uile."

 

Dúirt an tAire Bruton:

"Den chéad uair riamh, tá plean againn lena n-áirítear gníomhartha i ngach earnáil, rud a chinnteoidh go gcomhlánóimid ár ngealltanais i leith na haeráide. An rud is tábhachtaí, áfach, chun ár n-ardmhianta a fhíorú ná an plean a chur i bhfeidhm. Siocair go bhfuil an Bord bunaithe i Roinn an Taoisigh, tá beartas aeráide go daingean i gcroílár an Rialtais. Cinnteoidh sé go mbeidh ar gach Roinn agus ar gach foras poiblí eolas iomlán a thabhairt faoi chomhlánú na ngníomhartha riachtanacha chun go mbeidh Éire in ann sprioc aeráide 2030 a bhaint amach agus chun go mbeimid ag dul sa treo ceart lena bheith neodrach ó thaobh astaíochtaí de gháis cheaptha teasa faoi 2050. Bhí an tsamhail chéanna in úsáid don Phlean Gníomhaíochta um Poist agus bhí sí fíoréifeachtach."    

 

Tá bunú an Bhoird ar an gcéad cheann de shocruithe nua rialaithe atá leagtha amach sa Phlean um Ghníomhú ar son na hAeráide. Áirítear leo ár mbeartais a dhíonadh ó thaobh carbóin de, buiséid charbóin a bhunú, Comhairle Chomhairleach um Athrú Aeráide is láidre agus cuntasacht is mó i láthair an Oireachtais.   

 

Nótaí d'eagarthóirí

 

Tá Ard-Rúnaí an Rialtais agus Ard-Rúnaí na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil mar chomhchathaoirligh ar an mBord, rud a chinnteoidh go mbeidh cur chuige comhordaithe, comhoibríoch ann ar fud an rialtais i leith chur i bhfeidhm an Phlean um Ghníomhú ar son na hAeráide.

Is iad seo a leanas na Ranna a bhfuil ionadaithe acu ar an mBord Comhlánaithe um Ghníomhú ar son na hAeráide:

·         Roinn an Taoisigh

·         An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil

·         An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara

·         An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta

·         An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

·         An Roinn Oideachais agus Scileanna

·         An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialta

·         An Roinn Airgeadais

·         An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála

·         An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil

·         An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe

·         An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail

·         An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt​


Press Release Documents