You are here:

Laghdaigh dramhbhia an Nollaig seo

22 Nollaig 2017

D'iarr an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten TD, ar dhaoine a ndícheall a dhéanamh gan bia a chur amú um Nollaig seo.

Caitheann tithe agus gnólachtaí na hÉireann níos mó ná 1 milliún tonna bia amach gach bliain.  Cuireann sealbhóirí tí €700 amú gach bliain agus caitear an chuid is mó den airgead sin um Nollaig.   I rith na Nollag, cuirtear a lán dramhbhia amú mar gheall ar na mílte dinnéar a chuirtear amú.

Dúirt an tAire Naughten:  "Ach ár siopadóireacht agus ár gcócaireacht a phleanáil níos fearr, is féidir linn dramhbhia a laghdú.  Meastar gurb ionann lorg carbóin an dramhbhia agus 3.3 gigithonna ar fud an domhain. Dá mbeadh dramhbhia ina thír, ní bheadh sé ach taobh thiar de na Stáit Aontaithe agus den tSín maidir le hastaíochtaí gás ceaptha teasa. Tacaíonn mo Roinn le feachtas na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil 'Cuir Stop le Dramhbhia' agus tá leideanna simplí ar a suíomh gréasáin faoi conas é seo a dhéanamh."

Tá roinnt bealaí simplí ann do theaghlaigh an méid bia a chuireann siad amú a laghdú.

Shocraigh an tAire gur príomhthosaíocht bheartais é dul i ngleic le dramhbhia.   Is Sprioc Forbartha Inbhuanaithe de chuid na Náisiún Aontaithe é dramhbhia a laghdú roimh 2030 agus is é an tAire atá i gceannas ar na spriocanna sin a bhaint amach in Éirinn.

Níos luaithe i mbliana, bhunaigh an tAire Naughten Grúpa Gníomhaíochta chun dul i ngleic le cur amú bia san earnáil mhiondíola. Tá príomhollmhargaí, Aldi, Lidl, Musgraves, Spar agus Tesco san áireamh, ina mbaill den Ghrúpa.   Shín na miondíoltóirí Cairt Dramhbhia na hÉireann agus gheall siad go nglacfaidís gníomhartha ar leith chun dramhaíl a laghdú ina siopaí agus tá sé sin á dhéanamh acu an Nollaig seo.

Nótaí don Eagarthóir

In Eanáir 2018, beidh feachtas náisiúnta feasachta á reáchtáil ag clár na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil 'Cuir Stop le Dramhbhia' ar feadh seachtaine agus beidh aird á tarraingt ar fhadhb an dramhbhia agus cúnamh praiticiúil á chur ar fáil do shealbhóirí tí chun leas a bhaint as an mbia a cheannaíonn siad. Beidh roinnt imeachtaí agus gníomhaíochtaí ar siúl ag leibhéal náisiúnta agus áitiúil.  Beidh tuilleadh eolais ar fáil ar www.StopFoodWaste.ie.
 

Leideanna tábhachtacha ón gclár Cuir Stop le Dramhbhia chun cabhrú le daoine bia a cheannach agus a ullmhú ar bhealach níos fearr an Nollaig seo.

1.            Déan liosta siopadóireachta agus seiceáil na rudaí atá agat cheana féin sula bhfágann tú an teach.

2.            Smaoinigh siar ar an mbliain anuraidh agus déan iarracht na rudaí nár baineadh úsáid astu um Nollaig a aithint. B'fhéidir nach raibh tóir ag daoine ar an earra bia nó gur ceannaíodh an iomarca de?

3.            Téigh in aghaidh an traidisiúin. Má tá rud éigin ar bhiachlár na Nollag nach dtaitníonn le daoine nó b'fhéidir go mbíonn gach duine lán go béal, cén fáth nach bhfágann tú an bia áirithe sin ar lár i mbliana?

4.            Tabhair aird ar leith ar bhia agus cóisirí nó dinnéir atá á bpleanáil agat d'aíonna.  Má tá a fhios agat an méid bia somheata a úsáidfear, déan iarracht gan níos mó bia somheata ná sin a chur ar fáil. Bíonn sé deacair fuílleach bia a úsáid nuair atá an teach lán de shólaistí um Nollaig i gcomparáid le hamanna eile sa bhliain. Bíodh sneaiceanna neamh-mheatacha agat mar gur féidir iad a choinneáil go dtí go n-íosfar na bianna somheata.

5.            Ná faigh an iomarca den bhia bunúsach amhail bainne nó arán. Osclaíonn ollmhargaí agus siopaí áitiúla go luath i ndiaidh na Nollag arís agus ní gá duit bia breise a fháil de ghnáth dá bharr.

Press Release Documents