You are here:

Bhí costas na seirbhísí bailithe dramhaíola tí seasmhach i mí na Nollag - Grúpa Monatóireachta Praghsála

Bhí costas na seirbhísí bailithe dramhaíola tí seasmhach i mí na Nollag - Grúpa Monatóireachta Praghsála

Sainaithníodh praghasluainiú in anailís mhargaidh na Nollag ach tá praghsanna fós seasmhach ar an iomlán

24 Eanáir 2018

Torthaí foriomlána ón monatóireacht is déanaí

Sainaithníodh roinnt praghasluainiú beag i gcostas an bhailithe dramhaíola tí in anailís mhargaidh na Nollag, suas agus síos. Ina theannta sin, tháinig méadú ar líon na soláthraithe seirbhíse a bhfuil pleananna ‘ráta chomhréidh’ acu.
 

Conas a ullmhaítear agus a thiomsaítear an tuarascáil
Tá rúnsiopadóireacht á déanamh ag Shelfwatch, cuideachta mhonatóireachta praghsála neamhspleách, i 26 soláthraí seirbhíse gach mí.

Dheimhnigh an anailís nach raibh aon socrú um praghsáil aonfhoirmeach ar fáil d'úinéirí tí ar fud na hÉireann le haghaidh bhailiú na dramhaíola tí. De réir na hanailíse is déanaí, tháinig méadú ar líon iomlán na seirbhísí a chuirtear ar fáil ar fud na soláthraithe seirbhíse ar fad i gcomparáid leis an mí roimhe sin; méadú ó 41 go dtí 45.

Is féidir anailís na Nollag a fháil ag an nasc seo a leanas https://www.dccae.gov.ie/en-ie/environment/topics/waste/the-householder-and-waste/household-waste-collection/Pages/Price-Monitoring-Group-.aspx


 

Réimse na samhlacha praghsála atá ar fáil d'úinéirí tí

In anailís na Samhna, shainaithin an Grúpa Monatóireachta Praghsála 10 bpríomhshamhail phraghsála seirbhíse ar fud an 26 comhlacht. Léiríodh in anailís na Nollag gur éirigh comhlacht amháin as samhail táille in aghaidh an ardaithe - in aghaidh na haraide a úsáid.

Seo a leanas samplaí de na samhlacha praghsála seirbhíse: Táille sheirbhíse móide táille mheáchain in aghaidh an chileagraim; ríomhchlib, Ráta Comhréidh agus roghanna eile. Tá bunachar sonraí níos cuimsithí de na samhlacha praghsála seirbhíse leis an tuarascáil seo.

Eolas faoin nGrúpa Monatóireachta Praghsála

Bhunaigh an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten, T.D., an Grúpa chun monatóireacht a dhéanamh ar chostas leanúnach an bhailithe dramhaíola cónaithe d'úinéirí tí ar fud na hÉireann mar go bhfuil deireadh á chur leis an 'struchtúr ráta chomhréidh' de réir a chéile.

Comhdhéanamh an Ghrúpa Monatóireachta Praghsála:

Tá ionadaithe sa ghrúpa uathu seo a leanas:

  • An Rannán um Beartas Dramhaíola agus Éifeachtúlacht Acmhainní;
  • Eacnamaí ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil;
  • Staitisteoir ón bPríomh-Oifig Staidrimh;
  • Shelfwatch – grúpa neamhspleách monatóireachta praghsála; agus
  • Frank Conway, saineolaí neamhspleách tomhaltóra.

Go dtí seo, bhuail an Grúpa Monatóireachta Praghsála le chéile ar chúig ócáid ar leith: 13 Meán Fómhair, 11 Deireadh Fómhair, 14 Samhain, 12 Nollaig agus 9 Eanáir 2018.


CRÍOCH

Cuir fiosrúcháin chuig: Frank Conway, an Cathaoirleach, an Grúpa Monatóireachta Praghsála.

Aighneachtaí chuig: pmg@moneywhizz.org (Tabhair faoi deara, le do thoil, gur cuireadh an seoladh ríomhphoist seo ar bun chun aighneachtaí chuig an nGrúpa a éascú. Cuirfidh an Grúpa na haighneachtaí ar fad san áireamh ach ní bheidh sé in ann freagairt dóibh ceann ar cheann.)

Press Release Documents